Rovvilt
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 17.10.2018 08:28
Det ligger en rekke landsmøtevedtak og vedtak fra forbundsstyret bak dagens policy vedrørende forvaltningen av de fire store (jerv, ulv, bjørn og gaupe).

​I korte trekk kan NJFFs rovdyrsyn oppsummeres slik:

​De store rovdyra er en naturlig del av norsk natur

NJFFs overordnede mål er å sikre en naturforvaltning som gjør at vi kan jakte og fiske i framtiden. Da trenger vi en intakt natur med levedyktige bestander av vilt og fisk. Her ligger det et grunnleggende natursyn i bunn, der respekt for alt levende og forståelse for samspillet i naturens mangfold er bærende. I et slikt natursyn er det også plass til de store rovdyra.

Rovdy​rstammene skal reguleres gjennom jakt

I Norge bruker vi jakt for å regulere viltbestandene. NJFF mener at man på samme måte må basere seg på jakt for å regulere bestandene av de store rovdyrene. Derfor sier NJFF ja til jakt på alle de store rovdyrene. NJFF har gitt innspill til miljøforvaltningen og mot de politiske partiene, med konkrete forslag til endringer i lovverket for å oppnå en mer effektiv jakt på store rovdyr.

​​Belastningen med å ha rovdyr i sitt nærområde må fordeles

Det er ingen tvil om at det kan være en belastning å ha rovdyr i sitt nærområde. Særlig er ulven en utfordring for den som jakter med løshund. Derfor har NJFF sagt nei til et snevert forvaltningsområde for ulven. Vi ønsker jakt i hele utbredelsesområdet slik at det kan oppnås en geografisk byrdefordeling av ulempene over noe tid.

NJFFs syn på forvaltningen av de fire store rovdyrene kan det leses om i vedlegget under.

Nødverger​​ett for jakthunder

Arbeidet for en nødvergerett som også omfatter rett til å forsvare hund mot direkte angrep fra rovvilt, har vært en svært viktig sak for NJFF, der vi sommeren 2012 fikk på plass en ønsket lovendring. 

Landsmøtet 2015

Landsmøtet viderefører organisasjonens syn på forvaltning av ulv i tråd med vedtaket på landsmøtet i 2012 og den presisering av måltallet forbundsstyret har gjort i henhold til dette.

​NJFF skal arbeide for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt -, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til redusert konfliktnivå:

- Opphevelse av ulvesonen

- Maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene. Grenseflokker med mer enn 50 % andel i Norge skal telle med i det norske bestandsmålet.

- Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde me​d ens jakttid.

- Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovviltbelastningen i områder der denne er høy, og dermed også bidra til en bedre byrdefordeling.

- Lokal involvering må vektlegges. Innenfor rammene av Stortingets vedtak om ulvepolitikken og gjeldende regelverk, må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping. Lokal deltakelse i bestandsregistreringer må vektlegges.

- Forbundsstyret skal prioritere arbeidet med forvaltningen av store rovdyr og synliggjøre forbundets ståsted og engasjement. NJFF skal videreføre arbeidet med kompetanseoppbygging, herunder tilrettelegging for å sikre effektiv lisens- og kvotefelling og gode rammebetingelser for bruk av hund. NJFF skal samarbeide med andre.

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.