Handlingsprogram 2022-2027

NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet og gjelder for hele organisasjonen. Handlingsprogrammet er på et overordnet nivå og konkretiseres i te årlig arbeidsprogram som vedtas av representantskapet hver høst etter forslag fra forbundsstyret.

NJFFs strategiske målområder og hovedmål

1. Utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv

 • Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse

 • Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv

 • Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk

2. Organisasjonen

 • NJFF skal være en attraktiv medlemsorganisasjon med et godt omdømme, som ivaretar medlemmenes interesser. 

 • Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk

 • NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte

Hovedmål: Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse

Delmål: 

 • Kunnskapen om- og aksepten for høstingsbasert friluftsliv skal stå sterkt i samfunnet

 • Jegere og fiskere skal rekrutteres fra alle befolkningsgrupper

 • Lovgivning og reguleringer av jakt, fiske, hundehold og annet friluftsliv skal være i overensstemmelse med NJFFs interesser

 • Jakt, fiske og annet friluftsliv skal utøves på en sikkert og bærekraftig måte

Hovedmål: Allmennheten skal ha god tilgang på jakt, fiske og annet friluftsliv

Delmål: 

 • Allemannsrettene skal stå sterkt og sikre tilgang til naturen i hele landet

 • Offentlige og private grunneiere skal legge godt til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv

 • Statskog skal videreføre sitt samfunnsoppdrag

 • Finnmarkseiendommen skal forvaltes i henhold til Finnmarksloven

Hovedmål: Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk

Delmål:

 • Bærekraftig bruk skal være grunnleggende for forvaltning av naturen

 • Naturgrunnlaget skal ivaretas og NJFF skal arbeide for å stanse tap av natur og for å sikre viltets og fiskens leveområder

 • Havbruksnæringen må løse sine miljøutfordringer. Både eksisterende og framtidig oppdrettsproduksjon må inn i lukka anlegg, eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville laksefiskene. 

 • Vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner skal utnyttes til miljøforbedringer i vassdragene, og Vannrammedirektivet skal legges til grunn i vannforvaltningen

 • Rovdyrpolitikken skal ta tilstrekkelig hensyn til våre tradisjonelle jaktkultur

 • Vi skal ha en god forvaltning av innlandsfiskeressursene

 • NJFF skal videreføre arbeidet med å hindre spredning av fremmede arter

Hovedmål:NJFF skal være en attraktiv medlemsorganisasjon med et godt omdømme, som ivaretar medlemmenes interesser

Delmål:

 • Organisasjonens politiske arbeid og aktiviteter skal være godt synlig i samfunnet

 • Medlemmene skal kjenne godt til organisasjonens politikk, aktiviteter og tilbud

 • Det skal være god rekruttering til NJFF av nye medlemmer fra alle befolkningsgrupper, særlig barn, unge, kvinner og innbyggere i urbane områder

 • Organisasjonen skal ha tilgang på gode tekniske verktøy for drift og kommunikasjon

 • Foreningene skal ha dyktige og motiverte tillitsvalgte

Hovedmål: Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk

Delmål:

 • NJFFs foreninger skal ha gode tilbud om opplæring innenfor jakt, hundearbeid, fiske og annet friluftsliv

 • Foreningene skal ha tilgang til dyktige og motiverte instruktører

 • Det skal være god tilgang på skytebaner og andre anlegg over hele landet

Hovedmål: NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte

Delmål: 

 • NJFF skal ha tilbud om allsidige aktiviteter innenfor jakt, hundearbeid, fiske og annet friluftliv

 • NJFFs medlemmer skal ha enhetlige og fordelaktige vilkår ved deltakelse på aktiviteter i hele organisasjonen

 • Foreningene bør samarbeide om å benytte hverandres tilbud og aktiviteter

 • NJFF skal ha leverandøravtaler med konkurransedyktige tilbud til medlemmene

Hovedmål: NJFF skal ta et tydelig miljøansvar

Delmål: 

 • Miljøsatsingen skal integreres som en naturlig del i relevant virksomhet

 • Medvirke til bærekraftig arealforvaltning for å minimere tap av naturmiljø

 • NJFF skal øke organisasjonens natur- og miljøkompetanse

 • NJFF skal jobbe for en utvikling av fornybar energi som ikke raserer naturmiljøet

 • Tilrettelegge og stimulere til lokale og nasjonale miljøaktiviteter

 • NJFF skal skape gode rollemodeller med en tydelig miljøprofil

 • NJFF skal stimulere til bærekraftig forbruk og utvikling av miljøvennlige produkter innenfor jakt, fiske og friluftsliv

 • Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med andre organisasjoner i forhold til miljø

 • Utfordre dagens vilt- og fiskeforvaltning med oppdatert klimakompetanse

 

Last ned Handlingsprogram (PDF)