MENY hamburgermeny Close-menu button

NJFFs kvinnesatsing

Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har kvinneandelen økt, og kvinner begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i NJFF.

NJFFs kvinnesatsing er forankret i NJFFs handlingsprogram. Dette betyr ar både fylkeslag og den enkelte lokalforening forplikter seg til å bidra til satsingen. 
Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.
På disse sidene har vi samlet materiell og informasjon om NJFFs kvinnesatsing til bruk i lokallagene.
 

Strategiplan

1. Innledning Gjentatte landsmøter har besluttet at rekruttering av kvinner skal være en særsatsing i organisasjonen. Dette er nødvendig da det fortsatt er færre kvinner enn menn som har et nettverk og miljø der de introduseres for jakt og fiske. Det er også viktig å rekruttere kvinner inn i verv og roller for å skape en sterk og fremtidsrettet organisasjon. Satsingens navn er NJFFs Kvinnesatsing og markedsføres under NJFFs logo.

1.1. Visjon
Trygghet, trivsel og tilhørighet for kvinner i NJFF.

1.2. Målgruppe Målgruppen til NJFFs kvinnesatsing skal være jakt-, fiske- og friluftsinteresserte kvinner. Det skal legges særlig til rette for å nå de kvinner som tar jegerprøven, eller deltar på annen kursvirksomhet i regi av NJFF. For å øke forståelsen for kvinners plass i et høstingsbasert friluftsliv, er også samfunnet i sin helhet målgruppe.

2. Hovedmål Kvinnesatsingen skal gjøre NJFF til en attraktiv og trygg organisasjon der kvinner er akseptert, respektert og integrert. Satsingen skal øke andelen kvinnelige medlemmer i organisasjonen.

2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv

Tiltak:

 • Egne rekrutteringsaktivteter rettet mot kvinner
 • Tilby opplæringssjakt til kvinner som tar jegerprøven
 • Synliggjøre mangfoldet av kvinner som driver med jakt/ fiske og løfte frem gode rollemodeller • Søke tilgjengelige midler til satsingen
 • NJFFs kvinnesatsing skal gjenspeiles i planer, budsjett og virksomhet forøvrig på lokalt, fylkes og sentralt nivå


2.2. Delmål II.- Andelen kvinnelige medlemmer i NJFF skal være 20 % i 2025
Tiltak:

 • Gode tilbud på utdanning og kompetanseheving. Disse skal markedsføres særskilt overfor kvinner
 • Rettet markedsføringen av organisasjonens tilbud mot kvinner
 • Bruke alle tilgjengelige medier aktivt
 • Samarbeid på tvers av foreninger
 • Attraktive produkter i medlemsbutikken


2.3. Delmål III.- 50 % av medlemmene under 30 år skal være kvinner innen 2025
Tiltak:

 • Følge opp unge kvinner som tar jegerprøven med tilbud om opplæringsjakt
 • Venninnevervekampanje
 • Større fokus på aktiviteter som involverer både foreldre og barn
 • Bruke kvinnelige rollemodeller aktivt i kommunikasjon/media


2.4. Delmål IIII. - Flere kvinner i roller og verv
Tiltak:

 • Engasjere kvinner i funksjonær- og tillitsvalgtapparatet og som instruktører
 • Synliggjøre oppgaver i roller og verv for kvinnelige medlemmer
 • Kvinnekontakter i lokalforeninger og fylkesnivå, og et sentralt kvinneutvalg som er rådgivende til forbundsstyret
 • Bruke samlinger for fylkesinstruktører til å fokusere på rekruttering av kvinnelige instruktører Oppfordre fylkeslag og lokallag til å rekruttere kvinnelige instruktører
 • Motivere og presentere mulighetene med instruktørrollen for kvinner
 • Bevisstgjøre valgkomiteer på alle nivå i organisasjonen
 • Markedsføre organisasjonskurs overfor kvinnelige tillitsvalgte
 • Årlig konferanse for fylkeskvinnekontaktene
 • Årlig konferanse for lokallagskvinnekontakter
 • Utarbeide en ressursbank for lokalforeningene
 • Gjøre informasjon lett tilgjengelig


2.5. Delmål V.- Lav turnover på kvinnelige medlemmer
Tiltak:

 • Fremme interesse i å ta del i alle typer aktiviteter i NJFF, også verv
 • Styrke kvinnenettverket i organisasjonen
 • Større fokus på aktiviteter i høstingsbasert friluftsliv


3. Arbeidsfordeling

      - Lokalt: 

Lokallagskvinnekontakt:

 • Være pådriver for at lokalforeningen arrangerer aktiviteter for kvinner.
 • Jobbe for å rekruttere kvinner inn i lokalforeningen.
 • Oppdatere fanen «Kvinner» på lokalforeningens sider på njff.no.
 • Søke tilgjengelige midler i samarbeid med styret.


Lokallagsstyre:

 • Jobbe for at lokalforeningen har en kvinnekontakt/ kvinneutvalg.
 • I henhold til mønstervedtekter for lokallag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i lokallagets styre.
 • Ha fokus på å rekruttere kvinner inn i roller og verv, og som representanter til samlinger for tillitsvalgte og på fylkesårsmøter.
 • Sørge for at kontaktinformasjon til kvinnekontakt/ kvinneutvalg er oppdatert på nettsider
 • Ha fokus på å rekruttere kvinnelige instruktører.
   

     -Fylke:

Fylkeskvinnekontakter:

 • Være bindeledd mellom lokallagskvinnekontaktene og fylkesstyret.
 • Videreformidle relevant informasjon fra sentralleddet til lokallagskvinnekontaktene.
 • Være pådriver for at det arrangeres årlige lokallagskvinnekontaktsamlinger.
 • Overordnet ansvar for fylkesvise arrangementer for kvinner
 • Delta på den årlige kvinnekonferansen, eller i samråd med styret finne en stedfortreder.

Fylkesstyre:

 • Jobbe for at fylket har en kvinnekontakt/ kvinneutvalg.
 • I henhold til mønstervedtekter for fylkeslag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i fylkeslagets styre.
 • Ha fokus på å rekruttere kvinner inn i roller og verv, og som representanter til samlinger for tillitsvalgte og på fylkesårsmøter.
 • Fylkeslagets styre oppfordres til å nominere sin kvinnekontakt som delegat til NJFFs landsmøte. Ha fokus på å rekruttere kvinnelige instruktører.


Fylkessekretær:

 • Oppdatere temaområde «kvinner» på fylkeslagets sider, eller delegere dette ansvaret og påse at nødvendige rettigheter er på plass for å kunne utføre jobben.
 • Bistå kvinnekontakten med praktiske oppgaver.
 • Informere sentralleddet ved nyvalg av kvinnekontakten i fylkesstyret.


     -Sentralt:

Det sentrale kvinneutvalget:

 • Forbundsstyrets rådgivende organ i saker som angår kvinnesatsingen.
 • Komme med innstilling i saker som fremmes for utvalget av FS eller administrasjonen.
 • Samarbeide med NJFFs administrasjon om å arrangere årlige samlinger for fylkeskvinnekontaktene.
 • Løpende evaluere NJFFs kvinnesatsing, samt uttale seg om videreutvikling av satsningen.

Forbundsstyret:

 • Sørge for at satsingen har tilstrekkelige ressurser, både økonomiske og administrative.
 • Følge opp administrasjonens arbeid med kvinnesatsingen

NJFFs administrasjon:

 • Ha et tverrfaglig samarbeid om konkrete tiltak for å øke den kvinnelige medlemsmassen.
 • Innarbeide kvinnesatsingen i den årlige arbeidsplanen.
 • Sende fylkeskvinnekontaktene oppdaterte oversikter over instruktører og lokallagskvinnekontakter to ganger i året, april og oktober.
 • Sende statistikk og annen aktuell informasjon til fylkeskvinnekontaktene hvert kvartal.
 • Sørge for profileringstøy og – produkter for kvinner i NJFFbutikken.
 • Ivareta kvinnestrategien innenfor alle fagområder i organisasjonen.
 • Oppdatere temaområde «NJFFs kvinnesatsing» på njff.no.
 • Bruke samlinger for fylkesinstruktørene til å fokusere på rekruttering av kvinnelige instruktører.
 • Ansvar for søknad om og tildeling av tilskuddsmidler.
 • Ansvarlige for årlige samlinger for fylkeskvinnekontaktene.
 • Være sekretær for det sentrale kvinneutvalget.


4. Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategien til NJFFs kvinnesatsing skal følge vedtatt Kommunikasjonsstrategi for NJFF. I tillegg skal satsningen følge den utdypede strategien som presenteres under: (Ansvaret utdypes videre under punkt 3 Arbeidsfordeling)

 

Budskap Mottaker
 • NJFF tilbyr interessante jakt-, fiske -og
 • friluftsaktiviteter hvor kvinner er
 • hovedmålgruppen.
 
 • NJFF har et spennende og inkluderende miljø for kvinner.
 • NJFF gir mulighet for å utvikle kunnskap og ferdigheter innen jakt, fiske og friluftsliv på en trygg, sikker og inkluderende måte.
 • NJFF tar vare på sine medlemmer (medlemsfordeler, kurstilbud osv.)
- Målgruppen
 • Kvinnesatsingen er et viktig tiltak for å rekruttere flere kvinner til å bedrive høstningsbasert friluftsliv.
 • Å drive høstningsbasert friluftsliv bidrar til god folkehelse.
- Bevilgende myndigheter
 • NJFF har et spennende og inkluderende miljø for kvinner
- Samarbeidspartnere
 • Kvinner har en naturlig plass i jakt- og fiskemiljøet.
- Organisasjonen og allmennheten


4.1. Kommunikasjonskanaler
Kvinnesatsingens viktigste kommunikasjonskanaler er:

 • NJFFs nettsider, njff.no
 • NJFFs nettsider fylke/lokallagshjemmesider
 • Sosiale medier • Generell informasjonsbrosjyre om NJFFs kvinnesatsing
 • Aviser, nasjonale og lokale
 • Radio/tv, nasjonalt og lokalt


4.2. Kommunikasjon av aktivitetstilbudene
Et viktig grunnlag for NJFFs kvinnesatsing er aktivitetene for kvinner i lokalforeninger. Disse er viktig å kommunisere ut. Informasjonen om aktivitetene skal være:

 • Lett tilgjengelig for publikum
 • Knyttet opp mot verktøy som gjør det lett for de aktivitetsansvarlige å publisere og oppdatere informasjon, i tillegg skape et helhetlig og oversiktlig inntrykk av aktivitetene.
 • Alle tilbud om aktiviteter for kvinner skal legges inn i aktivitetskalenderen på njff.no.
 • Alle fylkeslag og lokallag skal ha oppdatert informasjon på sine nettsider. Alle kvinnekontakter oppfordres til å markedsføre egne aktiviteter i sosiale medier.
 • Satsingen skal tilstrebe å få omtale i media.