Blyseier for NJFF i Stortinget
Publisert 15.02.2016 01:25
Oppdatert 15.02.2016 01:25
Stortinget vedtok i dag med 79 mot 16 stemmer å lempe på blyforbudet. Forslagsstillerne vektla at verken forskere eller forvaltning har framlagt ny kunnskap om at blyhagl er skadelig på fastmark. NJFF forventer nå at vedtaket raskt blir satt ut i live.

​​​​​​​​NJFFs generalsekretær Espen Søilen er godt fornøyd med dagens vedtak:

- NJFF forventer at regjeringa effektuerer vedtaket så raskt som mulig, slik at jakta etter rype og småvilt til høsten kan foregå med blyhagl. NJFF har hele veien ment at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for et generelt forbud mot bruk av blyhagl. Hos ​NJFF og i jegerkretser har det vært stor frustrasjon over å bli fratatt det klare førstevalget ved valg av haglammunisjon. Blyhagl har de beste allroundegenskapene og kan benyttes til alle jaktbare arter og i alle typer hagler, fastslår Søilen.


 

Brei støtte til NJFFs vurdering
Også stortingsdebatten bar preg av at det har vært mange sterke meninger i denne saken:

- Det er ingen tvil om at dette har vært en vanskelig sak for komiteen. Blyforbudet har vært omstridt og mye diskutert helt fra det ble innført. Det har engasjert mange fordi vi har tradisjon for å høste av naturen. Det er e n positiv kvalitet og et godt engasjement. Aps vurdering etter høringa er at det ikke har kommet fram ny kunnskap etter at vi fremma vårt forslag om å differensiere forbudet. Med alle ulike synspunkt, mener vi at totalforbudet ikke er tilstrekkelig faglig dokumentert, sa Terje Aasland (A) under Stortingsdebatten.

Høyres representant Odd Henriksen fulgte opp Aaslands innlegg, og viste til at Sverige etter debatt valgte å droppe sitt forbud:

- Det er lurt å kikke den veien. Samtidig har vi tatt beslutninga på eget grunnlag: Det er skapt stor usikkerhet omkring skadeeffekten ved bruk av blyhagl, samtidig som bly sikrer mest effektiv avliving. Rikosjettfaren må tas på alvor. Vi har gjort samme vurdering som NJFF; at bly gir sikrere jakt. Da mener vi det er fornuftig å mjuke opp, sa Henriksen.


 

- Gledens dag
- Dette er en gledens dag og ei god nyhet for mange hundre tusen jegere. Det er en god ting å ha flere tanker i hodet samtidig: I våtmarksområder kan bly gi problemer, men jeg støtter NJFF i deres vurdering av at bly ellers er den mest effektive og tilgjengelige ammunisjonen. Derimot virker det som om mange forskere i det norske fagmiljøet har konkludert før forskningsprosjektene er igangsatt. Når vi ser på svenske rapporter i samme tema, virker de langt mer nyanserte syn, påpekte Jan Henrik Fredriksen (Frp).

Marit Arnstad (Sp) mente også det var grunn til å stille noen spørsmål omkring miljømyndighetenes behandling av blyforbudet:

- Når vi spør, får vi kun svar som omhandler bly generelt, ikke blyhagl spesielt. Miljødirektoratet hevder det er avdekka nye helsemessige konsekvenser – men det knytter seg til rifleammunisjon; ikke til småvilt og hagl. Veterinærinstituttet legger fram en rapport som omhandler bly i norske rovfugler. Av 268 fugler registrert på 40 år, kan de kun si at tre tilfeller kan relatere seg til bly. Og heller ikke der er det spesifisert til hagl. Så sier man at blyutslipp fra ulike kilder kan være et problem. Samtidig viser en svensk beregning at vi snakker om ett hagl pr 100 kvadratmeter i fjellet - på hundre år! påpekte Arnstad.

Hun fikk støtte av Dag Terje Andersen (A) som også mente at forskerne og miljøforvaltninga har bidratt til å svekke sin egen legitimitet ved å hevde at 260 tonn bly årlig vil bli spredt i naturen dersom blyforbudet oppheves.

- 6-8 millioner patroner på 220.000 felte småvilt virker ikke troverdig. Forvaltningen må ha legitimitet, ellers undergraver det respekten, konkluderte Andersen.


 

Hissig Hansson
Mindretallet pekte på det paradoksale ved at Stortinget samme dag skulle debattere tiltak for en giftfri hverdag og mindre tungmetaller:

– Jeg er forundra over at flertallet nå innfører bly når det samtidig skal fases ut gjennom anna regelverk. Venstre synes det er beklagelig at Norge nå velger å gå vekk fra å ha en pådriverrolle. Samtidig håper jeg jegerne ser at dette ikke er et blypåbud, og ikke er villige til å ta en slik helserisiko, sa Ola Elvestuen (V).

Hissigst på ballen var - ikke uventa - Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne. Han mente at NJFF med dette svekka sin troverdighet i miljøsaker:

- Alle veit at det er dyrest å rydde opp i miljøgifter når de først er spredt i naturen. Vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Omkampen starter nåhhhh, fastslo Hansson.


 

Forventer rask oppfølging
Hos NJFF og ute i tillitsmannsapparatet var det stor jubel over gårsdagens vedtak:

- Dette vi har jobba for i fem år. Vi mente forbudet ikke var tilstrekkelig faglig begrunna, og dette har vi fått gjennomslag for. Vi har tatt opp saken i utallige møter med Klima- og miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, stortings politikerne og hele partiapparatet. Hele vår organisasjon har jobba aktivt i denne saken, sier Søilen.

Dagens forbud er hjemla i produktkontrollforskriften, som nå må endres. Det betyr at det først skal gås en runde med høringer på ordinær måte.

- NJFF forventer at Klima- og miljødepartementet med sine underliggende etater tar fatt i saken umiddelbart. Vårt mål er at høstens jakt i skogen, på fjellet og i åpent vann kan foregå med blyhagl dersom jegerne ønsker det, avslutter Søilen. ​


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.