NJFF frykter for villaks og sjøørret
Publisert 15.02.2016 01:31
Oppdatert 15.02.2016 01:31
NJFF frykter for villaks og sjøørret
Foto: John Øystein Berg
NJFF frykter for villaks og sjøørret
NJFF frykter for sportsfisket etter laks og sjøørret dersom regjeringas havbruksmelding blir vedtatt. NJFF krever at oppdrettsnæringa får samme krav til miljøpåvirkning og teknisk standard som annen industri, slik at næringa blir miljømessig bærekraftig.

​Fredag 20. mars la regjeringa fram for Stortinget den nye havbruksmeldinga, om sin strategi for "forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og regnbueørretproduksjon". Næringskomiteen holdt høring om saken 28. april, og skal avgi innstilling 8. juni. 

​​​​NJFFs forbundsstyre har behandla havbruksmeldinga, og er positiv til at miljøhensyn og hensynet til vill laksefisk skal være det viktigste kriteriet for om oppdrettsnæringa tilbys vekst eller ikke. Prinsippet er et system basert på handlingsregler med fastlagte indikatorer og inndeling av kysten i produksjonsområder. NJFF støtter at lakselusrelatert dødelighet skal være styrende miljøindikator på produksjonsområdenivå.


Uholdbare trafikkregler​​

NJFF er imidlertid dypt uenig i regjeringas ​​forslag til nivå for indikatorene; et trafikklyssystem som angir grenseverdiene for akseptabel miljøpåvirkning: Regjeringa foreslår at 10-30 prosent dødelighet skal regnes som "gult lys" og moderat, noe som tillater videre drift, men ingen økning. 

- Konkret vil et slikt tap i beste fall medføre at en svært ofte ikke vil ha igjen et høstbart overskudd av villfisken. Situasjonen i dag er at store deler av kysten allerede nå har ei dødelighet som følge av lakselus rundt 20 prosent (gjennomsnitt i den store MetaLice-undersøkelsen var 18 prosent). Fagmiljøene er stort sett samstemte i at dette ikke er et miljømessig bærekraftig nivå. Å kalle dette nivået moderat, vil være en aksept av dagens uholdbare situasjon. Vi kan fort oppleve at majoriteten av konsesjonene på sikt ender opp i «gult område»​, og at hver tredje laks og sjøørret dør som følge av lakselus, frykter NJFF.


Ønsker flere indikatorer

NJFF mener akseptabel miljøpåvirkning må relateres til kvalitetsnormen for villaks, og vil ha strengere "trafikkregler": 

  • Grønt lys: Mindre enn 5 % dødelighet for ville laksefisker. Kan medføre tilbud om vekst i oppdrettsnæringen.
  • Gult lys: 5 – 10 % dødelighet for ville laksefisker. Eksisterende produksjon i oppdrettsnæringen kan videreføres, men det kan ikke tilbys vekst.
  • Rødt lys: Mer enn 10 % dødelighet for ville laksefisker. Dette medfører krav om redusert produksjon i oppdrettsnæringa.

NJFF aksepterer ikke at samfunnsøkonomiske vurderinger skal kunne overprøve miljøindikatorene og gi grunnlag for vekst sjøl om næringa ikke er miljømessig bærekraftig. Videre mener NJFF at det skal utvikles miljøindikatorer enn lakselus på sikt, der rømming/svinn, utslipp/påvirkning på omkringliggende miljø, utarming av fòrfiskeressurser, annen sykdom og negativ påvirkning på rensefiskpopulasjoner også hensyntas. 


​- Rekreasjon kan ikke måles i kroner

- Meldinga nevner ikke med et ord hvilke konsekvenser redusert høstbart overskudd av villaks, sjøørret og andre ville arter vil ha med hensyn til redusert mulighet til rekreasjon, reduserte muligheter til å drive næring knytta til fiske med mer. Laksefiske blir smått sammenligna med oppdrettsindustriens omsetning, men rekreasjonsverdien av å ha friske bestander av fisk er uvurderlige sjøl om de ikke har en kroneverdi, påpeker NJFF.

NJFF er positiv til andre punkter i havbruksmeldinga. Forslaget om å dele opp kysten i produksjonsområder er formålstjenlig og absolutt nødvendig dersom havbruksindustrien skal bli mer bærekraftig. Havforskningsinstituttet mener det er mulig å dele opp kysten i 11-13 produksjonsområder som i begrensa grad påvirker hverandre. 

Her kan du lese NJFFs innspill til Næringskomiteen vedrørende havbruksmeldinga.


- Dramatisk skifte i politikken​

NJFFs fylkeslag har engasjert seg godt i kampen omkring den nye havbruksmeldinga. NJFF Troms er tydelige på at problemene med lakselus og rømt oppdrettsfisk må løses før man i det hele tatt kan diskutere kapasitetsvekst i oppdrettsindustrien.

- Vi står ovafor et dramatisk skifte i politikk: Fram til i dag har det vært et mål at de ville laksefiskene skulle kunne leve side om side med oppdrettsnæringa. Det har vist seg å være svært vanskelig: Tusener av ville laks og sjøørret har dødd som følge av lakselusas herjinger. Problemene løses ikke ved å heve terskelen for hvor mye dødelighet vi aksepterer. Løsninga er å redusere lakselustrykket. Da kreves det politisk styring, ikke unnfallenhet og flytting av tålegrenser. I motsatt fall kan det være slutt på laksefisket i mange områder, sier leder Ann-Eva Isaksen i NJFF Troms til Troms Folkeblad.


Har støtte i Grunnloven​

Reidar Staalesen i Bergen Sportsfiskere og fylkesleder Bjarte Erstad i NJFF Hordaland spør også i et leserinnlegg i Bergens Tidende om det er verdt å ofre en av tre villfisk på oppdrettsindustriens alter:

- I realiteten er dagens produksjon å anse som i rød kategori, altså ikke miljømessig bærekraftig. Regjeringa legger i sitt trafikklysregime opp til at dagens produksjon i all hovedsak havner i gul kategori, og følgelig kan drifte som i dag. Da har man med ett akseptert dagens uholdbare miljøbelastning fra oppdrettsnæringa, skriver Staalesen og Erstad.

De konkluderer med at regjeringa er på kollisjonskurs med Grunnlovens miljøparagraf (§112): «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» 

- Dette kan være greit å ha i bakhodet når man leser havbruksmeldinga, konkluderer Staalesen og Erstad.​


Ny rømming fra Marine Harvest​​

Og mens Næringskomiteen finleser på høringssvarerene til havbruksmeldinga, går livet sin vante gang i oppdretts-Norge: I Bremanger kommune har Marine Harvest varsla om rømming fra lokaliteten Gulestø, etter at det ble oppdaga hull i ei not. Det var 191 000 laks i merda, med ei snittvekt på 3 kilo. 

– Vi har hatt inspektører ute på anlegget, men veit ennå ikke hvor stor denne rømminga er. Det vil ei opptelling førstkommende fredag kunne gi svar på, sier regiondirektør Vidar Ulriksen i Fiskeridirektoratet region vest til Fiskeridirektoratets nettsider.


Penger med bismak på gjenfangst

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt løyve til utvida gjenfangst fram til og med søndag 10. mai, og Marine Harvest betaler 500 kroner i dusør for laks som blir fanga.​ Så langt er det gjenfanga over 800 laks. Kalvåg-fiskeren Harald Gulestøl er blant dem som har prøvd fisket:

- Den første lenka vi satte var på 30 garn, og der fikk vi omlag 120 lakser, så der stod de tett. Det var et artig fiske, sjøl om en helst ikke vil ha rømt fisk i det fri. Jeg er ivrig laksefisker i elvene, og har ikke noe ønske om å få oppdrettslaks på kroken når jeg står der i elva i sommer. Så jeg håper at mesteparten er tatt opp før den tid, sjøl om det sikkert en del som svømmer fritt da også, sier Gulestøl til NRK Sogn og Fjordane.​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.