Arbeiderpartiet sett med NJFF-øyne
Publisert 27.04.2021 15:42
Oppdatert 29.04.2021 16:17
Arbeiderpartiet sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​La en ting være sagt fra starten av: Arbeiderpartiets program vil nok hverken vinne 'klart språk'-prisen eller pris for 'konkret politikk'. Det er ikke lett å finne ut hva de mener om en del saker som NJFF er opptatt av. For eksempel nevnes ikke utfordringer for villrein, villaks eller nedbygging av leveområder. Når dét er sagt, så er det ikke feil av Arbeiderpartiet å legge seg på en overordnet linje i mange av disse spørsmålene. En god ramme kan åpne for mange gode løsninger i praktisk politikk, men det gjør det vanskelig å vite eksakt hva Arbeiderpartiet vil gjøre i enkeltsaker.

Natur og areal

Allemannsretten er svært viktig for at vi kan drive et høstingsbasert friluftsliv, og NJFF er en sterk forsvarer for denne retten. Det er derfor bra at Arbeiderpartiet (Ap) er enige med NJFF når de vil

 • «Grunnlovsfeste allemannsretten og styrke den gjennom lovverk, oppkjøp og reguleringer.»

Ap slår fast at hensynet til natur og klima skal gis større vekt i plan- og bygningsloven. Det er et område NJFF jobber mye for, og det er positivt at også Ap ser at naturen må hensyntas i langt større grad enn i dag.

Ap støtter NJFF ved at de ønsker å «stanse salget av Statskog» – og det er selvsagt bra – men så fortsetter de med «og bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer». Da ringer det en alarmklokke hos oss. Etter NJFFs mening skal Statskog være en garantist for at alle innbyggere skal kunne ha tilgang på jakt, fiske og friluftsliv, og at staten skal kunne ha hånden på rattet for å hindre nedbygging av utmarksområder. At Arbeiderpartiet ser på Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling, er ikke bra.

Men det er andre punkt i Ap sitt program som er mer positive. Ap sier ikke mye om leveområder for vilt og fisk, men de slår fast at det må gjøres mer for truede arter.

 • «Intensivere arbeidet med å redde truede norske arter og naturtyper.»

NJFF mener at å hindre spredning av fremmede arter er et viktig tiltak for å redde truede norske arter. Ett eksempel er pukkellaks, som i flere vassdrag setter vår egen villaks under sterkt press. Villaksen er nå i ferd med å havne på rødlista som truet art, og vi forventer at Arbeiderpartiet vil være pådriver for at myndighetene her tar ansvar – selv om de hverken nevner villaks eller fremmede arter spesifikt i programmet.

En kjerneoppgave for NJFF er at naturgrunnlaget og leveområdene til fisk og vilt må ivaretas, og vi har vært kritiske til den stadige stykkevis-og-delt-nedbyggingen av natur som vi ser mange eksempler på i kommunene. NJFF måtte lete en stund i programmet før vi fant noe som handler om dette. Det står at Arbeiderpartiet «vil sikre allmenheten tilgang til strandsonen og at 100-meters beltet i strandsonen ikke privatiseres og bygges (…)» Dette er bra. Men de har ikke spandert et eget kulepunkt på dette, og vi er dermed redd for at dette fort kan oversees når det kommer til utøvelsen av politikken i praksis.

Fiske og oppdrett

Arbeiderpartiet har ett punkt innenfor dette feltet som harmonerer helt med NJFFs syn:

 • «Videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer.»

Ut over dette så har ikke Ap vedtatt noen tydelige eller strengere krav til oppdrettsnæringen. Det står:

 • «Stimulere til innovasjon og bruk av ny teknologi i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen gjennom et marint verdiskapingsprogram.»
 • «Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike næringer til havs.»

Med en porsjon god vilje så kan disse punktene leses som at Ap anerkjenner miljøproblemene som følger med oppdrett. Vi synes likevel at dette blir for ullent. Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. Vi ser gang på gang, i mange saker, at når naturhensyn settes opp mot penger så vinner som oftest pengene. Det er ingen tvil om at denne næringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene, både laks og sjøørret. Her hadde vi ønsket en mye mer tydelig politikk fra Ap.

NJFF er dypt bekymret for den økologiske kollapsen som vi ser i Oslofjorden/Skagerrak og er derfor fornøyd med at Arbeiderpartiet viser interesse for dette området.

 • «Sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak for å sikre framtidig god og bærekraftig utnyttelse av ressursene.»

Som sagt så nevnes ikke villaksens utfordringer som sådan, men sjølaksefisket har fått ett punkt:

 • «At et bærekraftig sjølaksefiske beholdes, med sine tradisjoner som en viktig kulturbærer og næring.»​

Dette punktet provoserer oss litt. Det strammes nå inn på sjølaksefisket fordi det belaster svake bestander av villaks. Det virker som Ap her overser dette, og setter kultur og næring før hensynet til en sterk villaksstamme. Først må vi sikre en livskraftig stamme, så kan vi vurdere hensyn til kultur og næring – i den rekkefølgen.

Jakt, vilt og fiske

Det er skuffende lite om jakt og fiske i programmet, men i det minste følger Arbeiderpartiet opp NJFFs visjon 'Jakt og fiske til alle – for alltid' gjennom dette punktet:

 • «Legge til rette for jakt, fiske og friluftsliv for alle, blant annet gjennom fjellstyrene.»

Ut over det sies det ikke noe om jakt eller fangst, bortsett fra innen rovdyrpolitikk som Ap har et eget delkapittel om. Mye her følger relativt greit NJFF:

 • «Ha en tydelig og konsekvent soneforvaltning og et effektivt regime for uttak av rovvilt når det ikke truer bestandens overlevelse. Det skal også være aktiv forvaltning av rovdyr i rovdyrprioriterte områder når bestandsmål er oppfylt.»
 • «Sørge for dialog og lokal involvering, der det tas hensyn til at det å leve med rovvilt tett innpå seg medfører en belastning for både beitenæringen og lokalsamfunnet.»​
 • «Sikre at bestandsmålene faktisk følges opp, for å skape tillit mellom befolkning og forvaltning. Når en bestand ligger over bestandsmålet, skal den forvaltes i tråd med det målet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget.»

Til det siste punktet kan det bemerkes at NJFF mener at dagens bestandsmål for ulv er for høyt. Vårt landsmøtevedtak sier 2-3 familiegrupper av ulv, inklusive grenseflokkene. Men det er positivt at Ap slår fast prinsippet om at rovdyr skal forvaltes etter hva Stortinget har fastsatt – så får vi heller diskutere om Stortingets rammer er gode nok.

Kraft og energi

Arbeiderpartiet vil satse på og videreutvikle alle former for energi. Om vannkraft sier de dette:

 • «Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon.»
 • «Øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg, for å unngå kraftunderskudd og økte kraftpriser.»

NJFF jobber for at vannkraft skal underlegges regler som ivaretar naturen, fisken og viltet som lever i og i nærheten av vannkraftanleggene. Dette kan gjøres ved å stille krav til blant annet minstevannføring og omfang av effektkjøring. Vi finner ingen signaler om slike reguleringer i Ap sitt program.

For å begrense de negative effektene av klimaendringer så må vi ha tilgang til mer fornybar energi. NJFF mener derfor at det må forskes på og satses på havvind. Ap nevner havvind flere steder i programmet sitt, men da helst i en felles oppramsing sammen med andre energikilder. Det er ett punkt som kun handler om havvind:

 • «Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk, utvikling av nettinfrastruktur til havs, attraktive rammebetingelser for investeringer og et tett samarbeid mellom Norge og EU.»

Om vindkraft nøyer de seg med å si at «arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven». Også her synes NJFF at Ap er uklare. Det er umulig å forutsi i hvilken grad de forplikter seg til å vektlegge miljø, dyr, fugl og natur når det kommer til vindkraft. Vi er i alle fall krystallklare på at vindkraft ikke skal bygges i urørt natur.​

Oppsummert

Det er generelt vanskelig å få ordentlig tak på hvor Arbeiderpartiet står i de ulike utfordringene knyttet til NJFFs interesser. Arbeiderpartiet setter hovedsakelig naturen og naturressursene i sammenheng med økonomi og samfunnsutvikling. Disse sitatene fra partiprogrammet er typiske eksempler på denne gjennomgangstonen: «En økonomi i balanse er avhengig av en natur i balanse. Arbeiderpartiet vil stanse tapet av natur.» «Med gode løsninger som bygger på naturens egen teknologi, kan vi klare å både stanse naturtapet og finne gode løsninger for klima og nye arbeidsplasser.» Etterlatt inntrykk er at det er viktig for Arbeiderpartiet at naturressursene ivaretas og er i felles eie, men begrunnelsen er at disse verdiene skal komme oss mennesker og samfunnet til gode - ikke fordi naturen eller dyrs leveområder er viktige i seg selv.

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan finne hele partiprogrammet til Arbeiderpartiet

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.