Bruk av bly til jakt, skyting og fiske
Publisert 13.02.2020 13:47
Oppdatert 19.02.2020 08:18
Bruk av bly til jakt, skyting og fiske
EU kjører nå igang flere prosesser der målet er en utfasing av bruk av bly i ammunisjon og fiskeutstyr. Forbundsstyret i NJFF har nylig drøftet saken og fattet et vedtak om veien videre.

​​​​​​Det pågår nå omfattende prosesser i EU om bly i ammunisjon og fiskeutstyr. EUs vedtak i disse sakene vil ha direkte konsekvenser også for Norge da EUs Reach-direktiv, som er det som styrer prosessene, er definert som en EU-forordning. Det innebærer at Norge må implementere bestemmelsene slik de vedtas med få/ingen rom for tilpasninger i det norske regelverket. 
Den forrige debatten om blyhagl var en debatt som pågikk i Norge, og det var Stortinget og norske politikere som skulle fatte vedtak om bruk av blyhagl til jakt og på skytebaner. Denne gangen foregår diskusjonen i EU, og det er EU som skal fatte vedtakene. 

Forbundsstyret drøftet saken

Det er som sagt begrenset hva NJFF kan påvirke i de EU-prosessene som pågår, selv om vi benytter det internasjonale nettverket vi har på både jakt- og fiskesiden til å komme med innspill og følge med på hva som skjer. Det er allikevel lurt å ha en gjennomtenkt strategi på plass for organisasjonen, og styret hadde en grundig diskusjon rundt ulike sider ved bruk av bly før de falt ned på følgende vedtak: 

"1. NJFF skal søke å minimalisere negativ påvirkning på miljøet fra våre aktiviteter.

2. NJFF skal til enhver tid bestrebe oss på at jegere og skyttere skal ha tilgang til ammunisjon av tilstrekkelig kvalitet for å utøve human jakt og best mulig ammunisjon til konkurranseskyting.
NJFF støtter en overgang til blyfri fiskeredskap.
 
NJFF skal være en pådriver overfor ammunisjonsprodusenter for å utvikle gode miljøvennlige alternativer til ammunisjon både for hagle og rifle, både til jakt og konkurranseskyting. Der hensynet til miljøet tilsier at det ikke bør brukes blyholdig ammunisjon, som bruk av blyhagl i våtmarksområder, støtter vi at det stilles krav om bruk av alternativ ammunisjon.
 
NJFF skal motivere til bruk av blyfri ammunisjon når det finnes alternativer som fyller kravene til human jakt. NJFF vil holde jegere og skyttere oppdatert om tilgjengelige alternativer av ammunisjon slik at de til enhver tid selv kan velge de alternativene som er best for deres aktivitet.
 
Videre skal NJFF ha løpende fokus på god håndtering av prosjektiler og avfall på skytebaner." ​


- Fiskesiden er mindre komplisert

Det uttaler Bjarte Erstad, leder i NJFFs sportsfiskerutvalg.
-Vi skal ikke ta liv med utstyret vi benytter for å fange fisken, og det er derfor noe enklere for oss sportsfiskere å stille oss positive til en overgang til blyfritt fiskeutstyr. Det finnes allerede mange gode alternativer til bly i sluker og søkker. Noen utfordringer ser vi at det kan avstedkomme, typisk på det tyngste havfiskeutstyret og også i andre enden av skalaen, for mikromeitere som benytter splithagl av den minste sorten. Vi mener allikevel at vi kan og bør stille oss positive til en overgang, og med det signalisere at sportsfiskerne vil bidra til å minske spredningen av bly i naturen. ​

​​Både muligheter og utfordringer for jegerne og skytterne

- Situasjonen er litt mer kompleks på jakt-/skytesiden, sier Ole Martin Meland, medlem i forbundsstyret og leder av NJFFs ressursgruppe for skytebanesaker.
- Vi må erkjenne at det går mot en utfasing av bly i all jaktammunisjon, signalene fra EU er entydige. For mange jegere er ikke dette nødvendigvis en så stor utfordring, det finnes etterhvert mange gode alternativer på både rifle- og haglesiden. Det betyr at også mange jegere kan konvertere til blyfri jaktammunisjon, og dermed bidra til å minske utslipp av bly i naturen. Vi har også grunn til å anta at prisnivået vil stabilisere seg på et lavere nivå når hele EU blir en del av markedet. 

Men, det finnes også noen reelle utfordringer for både jegere og skyttere ved en utfasing av all bly. Opplagt er utfordringen med et blyfritt alternativ til 6,5-55 og storviltjakt, der kravet til anslagsenergi ikke kan oppnås med de noe lettere alternativene som forefinnes i dag. Tilsvarende finner vi utfordringer i å kunne jakte med for eksempel kaliber .22, og ikke minst for å opprettholde presisjonen på konkurranseskyting med rifle der blyholdig ammunisjon i praksis er det eneste reelle alternativet per i dag. Her vil NJFF følge opp mot de prosesser som går så godt vi kan gjennom våre nordiske og europeiske organisasjoner, med saklig informasjon om konsekvensene for jakt og skyting, med det formål å få til levelige løsninger også for disse gruppene, dersom restriksjoner er uungåelig.


Skytebanene og blyet

- Vi må også erkjenne at vi har utfordringer ved en del av våre skytebaner når det gjelder mulig forurensing fra bly. NJFF har startet opp et arbeid med en større kartlegging av alle baner knyttet til våre foreninger. Dette vil gi oss verdifull informasjon med tanke på hvor det kan være aktuelt at vi skal iverksette tiltak. Vi har tatt opp dette med miljødirektoratet og departementet, og sagt at det er viktig at det kommer på plass en finansieringsordning knyttet til en kartlegging/overvåking og til eventuelle tiltak som iverksettes. Våre foreninger kan ikke bære en eventuell opprydding alene, sier Meland. 

- I tillegg kan vi nevne at det i samme kartleggingen skal ses på annen forurensing, og samtidig også gi oss en oversikt over kapasiteten på skytebanene våre rundt om i landet. Ingen liten oppgave dette, men det er slik vi ruster oss for å sikre oss gode trenings- og konkurransemuligheter i framtida, avslutter Meland.   

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.