Det pågår en viktig kamp i Finnmark
Publisert 16.02.2021 11:00
Oppdatert 16.02.2021 11:06
Det pågår en viktig kamp i Finnmark
Kampen om hvem som skal eie grunnen i Karasjok, og dermed også jakt- og fiskeretten, pågår nå. NJFF-Finnmark er på ballen.

​​​​​I et leserinnlegg i flere Finnmarksaviser forklarer Geir Thrane, leder i NJFF-Finnmark hvorfor de er så sterkt engasjert i debatten. 

H​vem som eier grunnen styrer hvem som skal ha rettigheter til å utnytte naturressursene, og dermed også rettigheter til å jakte og fiske. De vide jakt- og fiskemulighetene vi har i dag settes nå dessverre på spill gjennom mulige endringer i eierrettighetene.

I Norge er jaktretten og fiskeretten knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig grunneier vi snakker om. Gjeldende jakttider og annet offentlig regelverk må selvsagt følges. Prinsippet om grunneiers enerett til jakt ble lovfestet gjennom jaktloven av 1899. Når det gjelder fiske, ble det fattet vedtak om grunneiers enerett til laksefiske og fiske i elver og innsjøer i 1687.

Vi har det godt i Finnmark

Det er ingen andre i Norge som har like god tilgang til slike jakt- og fiskeområder som oss som bor i Finnmark. Vi kan reise på kryss og tvers i Finnmark med fiskestang og hagle. Det er en enestående kvalitet som vi skal ta godt vare på. Det er innbyggerne som eier 95% av grunnen i Finnmark og FeFO er satt til å forvalte denne på vegne av eierne og til det beste for hele Finnmarks befolkning.
Retten til jakt og fiske er nedfelt i finnmarksloven. Som Finnmarkinger har vi rett til jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre. Andre som er bosatt utenfor Finnmark har ingen rettigheter til jakt og fiske, men kan gis adgang.  Det er den lovfestede retten som er så uendelig verdifull for oss jegere og fiskere.

Vi mister rettigheter vi har

Et knapt flertall i Finnmarkskomisjonen har vedtatt at grunnen i Karasjok kommune skal overføres til kommunens innbyggere. Dersom det vedtaket blir stående, vil ikke personer bosatt utenfor Karasjok lenger ha noen rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok.

Hvorfor engasjerer vi oss?

NJFF Finnmark ser det er stor uenighet innad i Finnmarkskomisjonen og like stor uenighet i vedtaket til FeFostyret. Det er helt på det rene at usikkerheten rundt denne saken, og dens avgjørende betydning gjør at den ikke må bli stående med et utfall som er så marginalt som det er i dag. Sett i lys av sakens viktighet og dens avgjørende betydning så hadde ikke NJFF Finnmark noe annet valg enn å be om en ny behandling i styret, vi er av den formening at verken Kommisjonen eller FeFostyret i sitt første vedtak har tatt tilstrekkelig hensyn til resten av Finnmark befolknings rettigheter som vi i dag har gjennom Finnmarksloven. Vi registrerer at FeFostyret har omgjort vedtaket av 25.11.20, men ikke desto mindre er det viktig  at denne saken blir prøvet for domstolene, slik at vi kan få ro rundt eierrettighetene i vårt fylke. 

Ønsker en juridisk vurdering                      

NJFF Finnmark frykter at det kan gå mot en oppsplitting av Finnmarkseiendommen som ikke er ønskelig. Finnmarksloven ble til med  intensjon om å ta hensyn til rettigheter, forpliktelser overfor urfolk, og ta vare på og videreføre tradisjoner, bruk og utnyttelse av ressurser for hele Finnmarks befolkning. Finnmarkslovens gjensidige rettigheter for fylkets innbyggere på tvers av kommunegrensene var en viktig grunnpilar i loven.
Vi ønsker derfor en juridisk vurdering av denne meget viktige prinsipielle saken i domstolene.
 
Geir Thrane,
leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Finnmark

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.