Dette gjør vi i vindkraftsaken
Publisert 30.10.2020 14:08
Oppdatert 30.10.2020 14:18
Dette gjør vi i vindkraftsaken
NJFF vil ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur.

​​​De senere årene har konfliktene rundt bygging av vindkraftanlegg på land vært økende, og konfliktnivået er i dag svært høyt i mange av utbyggingssakene. Det er betydelig motstand mot de enorme, irreversible inngrepene i natur og friluftsområder som vindkraftanleggene med tilhørende infrastruktur innebærer. Det er også bred enighet om utfordringer knyttet til dagens konsesjonssystem. 

Her er NJFFs siste innspill i vindkraftsaken:​

 1. Felles brev fra de store organisasjonene med konkrete innspill
  NJFF og flere organisasjoner stiller en rekke krav til en stortingsmelding om vindkraft på land. Meldingen har tatt tak i flere av kravene våre, inkludert lovhjemmel for tidlig avslag, krav om strammere tidsfrister i konsesjonsprosessen og klimaregnskap. Her understrekes det at det er behov for konkrete forslag til hvordan forslagene i meldingen skal følges opp, i tillegg til at det er behov for flere tiltak. En liste på 12 punkter med konkrete elementer som bør følges opp for å sikre gode prosesser i arbeidet følger.
  Les innspillet her​ (PDF)

 2. Anmodning om omgjøring av konsesjon for vindkraft i Bremanger
  Flere organisasjoner har gått sammen om å sende en anmodning om omgjøring av konsesjonen for Bremangerlandet Vindkraftverk til OED. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak om en gjennomgang av konsesjoner. Dersom det finnes feil eller mangler i konsesjonen i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket. Etter en juridisk vurdering legges det til grunn at det mest hensiktsmessige er å fremme godt begrunnede innspill til departementet om noen prioriterte konsesjoner som bør være gjenstand for særlig oppmerksomhet og hvor konkrete feil og mangler kan identifiseres. Etter NJFFs og flere organisasjoners vurdering er konsesjonen i Bremanger gitt uten at saken var tilstrekkelig opplyst før vedtaket. Det var mangelfulle utredninger og for dårlig opplysning om forhold som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.
  Les hele omgjøringsanmodnigen her (PDF)

 3. Konsesjonene må også omfatte naturmangfoldloven
  NJFF med flere organisasjoner har sendt et krav om at OEDs juridiske gjennomgang av konsesjonene også må omfatte naturmangfoldloven, samt en juridisk vurdering som organisasjonene har fått utarbeidet om saken. Dette gjelder også oppfølging av stortingsvedtaket fra juni. Her pekes det særlig på at man ikke ser at gjennomgangen av konsesjonene er gjennomført i full overensstemmelse med bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 7. Det ønskes at alle konsesjonene der vindkraftverkene ikke allerede er i drift bør gjennomgås og vurderes, og det må foretas en interesseavveining hvor det skal ses hen til at konsesjonæren har fått en rettighet, om det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, ikke er i samsvar med stortingsvedtaket som sier at ugyldighet skal føre til at vedtaket stanses.
  Les hele kravet her (PDF)

 4. Engasjerte fylkeslag
  NJFF Aust-Agder har skrevet en kronikk publisert i aviser i Aust-Agder.
  Det er positivt at regjeringen har tatt med seg flere av kravene fra NJFF om behov for endringer i konsesjonssystemet i Stortingsmeldingen om vindkraft på land, skriver de. Det gir et grunnlag for helt nødvendige forbedringer og er et skritt i riktig retning. NJFF-Aust-Agder fylkeslag savner allikevel en helhetlig strategi fra myndighetene som legger rammer for hvordan vi skal komme dit. De trekker fram viktigheten av en forbedring av konsesjonsprosessene som styrker hensynet til natur og friluftsliv.
  Les kronikken her​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.