El-motor også på små vann?
Espen Farstad
Publisert 08.01.2018 14:30
Oppdatert 09.01.2018 07:46
Stortinget skal behandle et representantforslag om å tillate bruk av el-motor på innsjøer under to kvadratkilometer. NJFF støtter forslaget og har sendt et eget innspill til komiteen.
El-motor også på små vann?

​NJFF Østfold ba på sist landsmøte om at NJFF skulle jobbe for at motorferdselloven endres, slik at el-motor på båt blir tillatt på innsjøer som er mindre enn to kvadratkilometer. 
- Små elektromotorer lager verken støy eller utgjør noen forurensningsfare. De går heller ikke mye raskere enn det man klarer å ro. Vi ser derfor ikke noen hensikt i at disse skal være forbudt for sportsfiskere eller andre som ønsker å ferdes på vannet, så lenge det ikke foreligger noen konkret begrunnelse. 
En tillatelse vil også gjøre det lettere for enkelte grupper av handicappede å fiske fra båt i ferskvann, påpekte NJFF Østfold dengang i sitt forslag til landsmøtet. Det sluttet landsmøtet seg til.

Av erfaringer vet man at lovendringsprosesser tar tid. Etter den omfattende debatten omkring motorferdselloven der etablering av snøscooterløyper var et sentralt tema, måtte vi regne med at det tok tid før departementet satte igang nye prosesser med motorferdselloven. Nå er det altså kommet en anledning til å følge opp saken.  

Forslag fra Senterpartiet
Forslaget springer ut fra en konkret sak i Holtålen kommune i Trøndelag, der kommunen laget en forskriftsendring i motorferdselloven som tillot bruk av el-motor på små vann.  Kommunen begrunnet sitt syn med at bruk av elmotor på mindre vann vil bidra til å fremme fritidsfiske og friluftsliv og dermed også ha betydning for reiselivet.  Vedtaket i kommunen ble imidlertid opphevet av fylkesmannen.

I representantforslaget skrives det om saken at:
Motorferdselloven er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av elsykkel i utmark. Fra statsråden i Klima- og miljødepartementet er det uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer ut i naturen. Det samme vil gjelde ved at det kan brukes elmotor i båt på mindre vann. Elmotor for både båt og sykkel er støysvak, forurenser ikke og egner seg derfor til bruk i utmarksområder som ønskes skjermet for støy og negativ miljøpåvirkning.
Fra Sp-representantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole Andre Myhrvold er det fremmet forslag slik:
"Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark som åpner for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er mindre enn to kvadratkilometer.

El-motor også på små vann?

NJFF støtter opp
I tråd med landsmøtevedtaket har også NJFF gitt innspill til saken. I et eget brev konkluderer NJFF med å anmode om at energi- og miljøkomiteen støtter forslaget om å åpne for bruk av elmotor på vann mindre enn to kvadratkilometer. NJFF mener dette er et forslag som vil bidra til at flere kan benytte båt til fiske eller andre friluftslivsaktiviteter på slike mindre vann uten at det medføre utfordringer med støy eller forurensning.

NJFF mener en løsning med en generell åpning for bruk av elmotor i de aktuelle vannene i motorferdselsloven (§ tillegg i § 4) er den beste og mest oversiktlige løsningen for brukerne. Videre mener vi en lovregulert hastighetsbegrensning er en fortrukket løsning for å sette rammer for bruken av slike båter. Folk flest er kjent med og vant til en fartsgrense på 5 knop langs kysten, noe som taler for å velge en slik løsning også i denne sammenhengen.

Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer Energi- og miljøkomiteen jan. 2018.docx 

Del på Facebook Del på facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.