En merkedag for villreinen
Publisert 24.06.2020 14:00
Oppdatert 24.06.2020 14:12
En merkedag for villreinen
Villreinen har akkurat fått sin egen kvalitetsnorm. Det er ment som samfunnets kjøreregler for hvordan villreinen og dens leveområder skal ivaretas. Bra! - kommenterer NJFF.

​​​​Kvalitetsnormen for villrein ble tirsdag 23. juni  fastsatt av Kongen i statsråd. Ved å etablere objektive grunnlag for å vurdere bestanden, tilgang på beite og menneskelig påvirkning blir forvaltingen av villrein forutsigbar og mer kostnadseffektiv enn i dag.  Det vil hjelpe til å sikre at vi framleis har livskraftige bestander med villrein i Norge.

En merkedag for villreinen

- Dette er bra! En kvalitetsnorm for villreinen er et tydelig signal og et viktig styringsverktøy for en bedre og mer forutsigbar villreinforvaltning, sier Siri Parmann, fagleder i NJFF og også en av ildsjelene bak et samarbeid mellom ulike villreininteresser som arbeider for nettopp å sikre en god ivaretagelse de villreinstammene vi har. 

- Vi har spilt inn en rekke konkrete forslag til kvalitetsnormen, og det er gledelig å se at vi har blitt hørt i flere av våre innspill. 
Særlig vil vi nevne at det er blitt et langsiktig mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet. Det er bra at man har tatt signalet om mer lokal involvering, og at Villreinrådet skal få to lokale representanter i arbeidet i hvert av villreinområdene.

- Det vi ikke er så fornøyd med, er at det ikke stilles krav om en plan for de områdene som ikke når kvalitetsmålet, og at vi er redd for at forbeholdet som tas om hensynet til "viktige samfunnsinteresser" kan medføre at villreinen likevel taper, selv med kvalitetsnormen i ryggen.  

​Rotevatn har trua

-Villreinen møter mange utfordringar som på sikt kan truge arten si overleving. Dette gjeld særleg menneskeleg aktivitet i villreinfjella. Ei kvalitetsnorm for villrein vil gjere at vi får betre kontroll på dei ulike faktorane som påverkar villrein. Vi får òg betre oversikt over kven som har ansvaret for dei ulike påverknadane, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kvalitetsnormen for villrein vil si oss når et villreinområde har god, middels eller dårleg kvalitet. Hvert fjerde år skal ei ekspertgruppe klassifisere Norges 24 villreinområder, på bakgrunn av 1) bestandsforhold, 2) lavbeite, og 3) leveområde og menneskelig påvirkning. Kvalitetsnormen fastsetter at det er et mål å nå minimum middels kvalitet for de enkelte villreinområdene. På lenger sikt er det òg et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Blir ikke kvalitetsmålet nådd, eller det er fare for dette, vil Klima- og miljødepartementet i samråd med aktuelle styresmakter vurdere å utarbeide en tiltaksplan om hvordan ønsket kvalitet likevel kan bli nådd.​

​​- Kvalitetsnorma er først og fremst eit slags trafikklys-system. God tilstand er grønt ljos, som er den beste kategorien. Middels er gult ljos, og er godkjent, men vi må passe på. Dårleg er rødt ljos. Då bør vi stoppe opp og vurdere nærare kva vi kan gjere for å betre tilstanden. Samla sett vil kvalitetsnorma gjere forvaltninga av villrein føreseieleg og meir kostnadseffektiv enn i dag, seier Sveinung Rotevatn.

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.