NJFFs syn på landbasert vindkraft i norsk natur
Publisert 18.06.2019 14:29
Oppdatert 16.04.2021 08:38
Et nei til landbaserte vindkraftverk er et ja til norsk natur​.
NJFFs syn på landbasert vindkraft i norsk natur

​NJFF vil ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur.​

​​​​​​​​​Vindkraft

Engasjementet rundt vern og utbygging av vassdrag til kraftformål har alltid vært stort i NJFF. Videre er NJFF aktive i prosesser med revisjon av konsesjonsvilkår for gamle vannkraftutbygginger. Vi ønsker å oppnå miljøforbedringer og bedre vilkår tilpasset dagens kunnskapsgrunnlag og situasjon. Etter at vindkraftutbygging kom på dagsorden har NJFF håndtert en del enkeltsaker uten å ha en mer helhetlig tilnærming til spørsmålene om utbygging av mer fornybar kraft. NJFF har heller ikke hatt noen form for politikk i forhold til klimautfordringene. Dette ønsker vi å gjøre noe med. 

NJFF fattet 26. april 2019 et vedtak om det som må kunne omtales som en form for energipolitisk plattform. Formålet med vedtaket er at NJFF skal ha en mer helhetlig tilnærming til energispørsmålene. NJFF erkjenner at samfunnet står overfor betydelige klimautfordringer som må tas på alvor. Utfordringene vil også berøre våre interesser innen jakt- fiske og friluftsliv. NJFF legger samtidig til grunn at klimautfordringene og utfordringene med inngrep i norsk natur og tap av biologisk mangfold må møtes og håndteres på en måte som ivaretar begge hensynene. Det er ikke noen løsning med store, irreversible inngrep i norsk natur, tap av leveområder for flora og fauna og tap av biologisk mangfold.​

NJFFs energipolitiske plattform​NJFF mener om vindkraft

​Utbygging av ny fornybar energi er et satsingsområde for myndighetene, og det er viktig at NJFF har et engasjement for å sikre at hensynet til jakt- og fiskeinteressene blir ivaretatt. ​

NJFF fattet følgende vedtak 26. april 2019:

  • Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.

  • For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.

  • Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.​​


NJFFs syn på landbasert vindkraft i norsk natur

​Spørsmål og svar:​

-Tar NJFF klimautfordringene på alvor?

Ja, det er viktig ​for NJFF å kunne bidra til en utvikling som både tar klimautfordringene på alvor og som sikrer at vi ivaretar norsk natur og naturens mangfold. Det innebærer at en videre utvikling og utbygging av ny fornybar kraftproduksjon må skje på en måte som også ivaretar naturmiljøet. Utbygging av landbasert vindkraft innebærer betydelige naturinngrep med nedbygging av natur og press på naturmangfoldet dersom det skjer i norsk natur, og innebærer en satsing som ikke kombinerer håndtering av klimautfordringer med hensynet til natur.

NJFF sier ikke nei til all landbasert vindkraftutbygging nettopp fordi vi ser at dette er fornybar kraft som kan være et bidrag i å møte klimautfordringene. Forutsetningen er at dette må skje andre steder enn i norsk natur.

Videre legger NJFF vekt på at andre alternative fornybare energialternativer må løftes opp og fram, og myndighetene må aktivt stimulere og legge til rette for utvikling av alternativer som innebærer minst mulig konsekvenser for natur og naturmangfold. Bruk av tilskuddsordninger eller andre økonomiske virkemidler vil være nødvendig for å få til en god og nødvendig utvikling.
Ordningen med grønne sertifikater har nettopp bidratt til at landbasert vindkraft har fått et betydelig løft og satsing på slik utbygging er nå i ferd med å bli lønnsomt, ikke minst på grunn av en enorm teknologisk utvikling. Dessverre har denne ordningen ikke klart å sette fokus på at også hensynet til natur, naturmangfold og jakt, fiske og annet friluftsliv skal ivaretas.

-Hva med de konsesjonene som allerede er gitt for utbygging av ny vindkraft?

Myndighetene har allerede gitt konsesjon til rundt 22 – 23 TWH (total årlig energiproduksjon i Norge ligger på rundt 140 - 150 TWh).

NJFF legger vekt på at inntrykket er at konsekvensutredningene som er gjennomført for de landbaserte vindkraftkonsesjonene som er tildelt i liten eller ingen grad har tatt med hensynet til våre interesser, særlig jakt- og fiske og vilt- og fiskeinteressene. NJFF har derfor gått inn for at det må gjennomføres nye konsekvensutredninger for de vindkraftkonsesjonene som ikke allerede er utbygd slik at disse interessene blir ivaretatt på en bedre måte.

-Sier NJFF nei til all landbasert vindkraft?

NJFF sier nei til mer landbasert kraftutbygging i norsk natur. Det betyr ikke et nei til all landbasert kraftutbygging. Det kan eksempelvis være aktuelt å bygge et vindkraftverk i tilknytning til et industriområde eller andre områder som allerede er omdisponert til ulike formål.

-Hvorfor engasjerer NJFF seg i vindkraftsaken?

NJFFs engasjement i vindkraftspørsmål er tuftet på samme grunnmuren som alt annet engasjement i saker som vedrører forvaltning av naturgrunnlaget og fiskens og viltets leveområder. Utgangspunktet er organisasjonens vedtekter, relevante landsmøtevedtak og det landsmøtevedtatte handlingsprogrammet for organisasjonen. Disse dokumentene legger rammene for NJFFs virksomhet. Ivaretakelse av naturgrunnlaget, kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av våre vilt- og fiskeressurser, videreføring av våre jakt- og fisketradisjoner og tilrettelegging for et aktivt friluftsliv for alle for alltid utgjør organisasjonens grunnmur og legger føringer for organisasjonens engasjement i vindkraftspørsmål så vel som andre temaer innenfor satsing på fornybar energiproduksjon.​

-Hva er alternativene til landbasert vindkraft i norsk natur?

Det finnes flere mulige alternativer til produksjon av ny fornybar energi, og også på dette feltet må det påregnes en betydelig teknologiutvikling i årene som kommer. Muligheter kan ligge i forhold til havvind, solceller, bølger, geotermisk energi osv. Ved å stimulere til teknologiutvikling og legge til rette for satsing, kan myndighetene bidra til at disse alternativene løftes opp og fram.
Uansett valg av alternativer, er det viktig å påse at ny satsing og utbygging ivaretar hensynet til natur, biologisk mangfold og jakt, fiske og friluftsliv.

NJFF legger i tillegg vekt på at fokus også må rettes mot tiltak som kan bidra med mer fornybar energi uten ny utbygging, herunder oppgradering av eksisterende vannkraftverk, tiltak for å redusere engeritap i overføringsnettet, satsing på energieffektivisering og energisparing.

Det er allerede gjort noe på oppgradering av gamle kraftverk, men her er det fortsatt mye å hente. Samtidig er det viktig å sørge for at det stilles krav til opp- og nedkjøring av kraftverkene ved eventuelle oppgraderinger som kan gi økt slukevne mm. Dette for å unngå utfordringer med stranding av rogn, yngel, mindre fiske og eventuelle utfordringer med erosjon mm.

-Hvordan kan NJFF bidra til å løfte fram satsing på annen fornybar energi?

For å få til et nødvendig løft for fornybar energisatsing som også ivaretar natur og friluftsliv, må NJFF samarbeide med andre organisasjoner og aktører som deler en felles målsetting om at dette er veien å gå. NJFF alene vil ha små muligheter til å lykkes, men sammen med andre kan vi veie tyngre på vektskålen, og vi kan synliggjøre at det er en bred oppslutning om en slik linje. ​

-Hvorfor skal vi bevare norsk natur?

Bærekraftig forvaltning av natur er grunnlaget for å ta vare på være økosystemer, sikre at vi kan så og høste av naturen også i framtiden og sikre leveområder for flora og fauna.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) har utarbeidet en tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold. Rapporten beskriver sammenhengen mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen i de siste 50 årene, samt at den legger fram mulig framtidsscenarioer for de kommende tiårene. Forskere mener at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene.
Et viktig budskap er behovet for å gjøre endringer i vårt forbruk av natur dersom vi skal kunne bevare naturen og livsgrunnlaget vårt for kommende generasjoner.

Så langt har ikke natur og naturmangfoldet fått tilstrekkelig oppmerksomhet i miljø- og klimadebatten. Kostnaden ved forbruk av natur ved naturinngrep, som utbygging for kraftformål, synliggjøres ikke i konsesjonsprosessene og legges derfor heller ikke til grunn for vedtak om konsesjon. Det må settes mer fokus på at det ikke er mulig å nå klimamålene uten samtidig å stoppe forbruket og ødeleggelsene av natur. Naturen gir oss mat, husly, energi, demper flom og gir oss gode opplevelser gjennom jakt, fiske og annet friluftsliv og fyller mange andre funksjoner. Tap av natur bidrar derfor til å svekke livsgrunnlaget vårt.

Det er bred enighet i Norge om at arealendringer er den viktigste trusselen mot natur. Da må klimautfordringene og behov for ny fornybar energi skje på en måte som ikke bidrar til å videreføre denne utviklingen.

Mer om vindkraft
Del på Facebook Del på facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.