Fiskeridirektoratet foreslår torskeforbud i Oslofjorden
Publisert 05.12.2018 12:02
Oppdatert 07.12.2018 17:18
Fiskeridirektoratet foreslår torskeforbud i Oslofjorden
Fiskeridirektoratet forslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.

​​​Svært lav torskebestand

Bakgrunnen for dette er at situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er dramatisk. Planktonsamfunnet har blitt påvirket i ugunstig retning, samtidig som sel og skarv spiser enorme mengder ung torsk. Dødeligheten fra fritids- og yrkesfisket utgjør i tillegg en betydelig dødelighetsfaktor for bestanden.

Konsekvenser for fritidsfiskere

I praksis betyr dette et generelt forbud mot fiske av torsk, men direktoratet vil tilpasse forbudet slik at et begrenset yrkesfiske av torsk i Oslofjorden kan fortsette. Dette fordi Fiskeridirektoratet mener det er viktig å ta vare på yrkesfisket og den omsetningsformen som i dag foregår i Oslofjorden.  NJFF mener at et eventuelt forbud også bør omfatte yrkesfiske.

Vernetiltakene for å beskytte fjord- og kysttorsk vil derfor få størst konsekvenser for fritidsfiskere i og med at det vil bli forbudt å fiske torsk med alle typer redskap fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige.

Fiskeforbud i gyteperioden

I tillegg til at det innføres et generelt forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden foreslår Fiskeridirektoratet å innføre et forbud mot alt fiske etter saltvannsfisk i gyteperioden i 14 definerte områder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. ​

Et fiskeforbud betyr at det ikke er tillatt med noen form for fiske i de beskyttede områdene i perioden 1. januar – 30. april, bortsett fra dykking og undervannsjakt på andre arter enn torsk. Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. NJFF er sterkt imot nullfiskeområder hvor fiske etter andre arter enn torsk også forbys. 

Det foreslås ingen endringer i forslaget om beskyttelse av gytefelt utover at grensen for gytefeltet i Indre Oslofjord flyttes litt nærmere Drøbak. Det tillates ingen former for fiske i områdene selv om det ikke nødvendigvis medfører særlig bifangst av torsk. Reketålingen som hittil har foregått på vinterstid på gytefeltet i Indre Oslofjord blir altså forbudt.

Anadrom fisk reguleres ikke av havressursloven

Fiskeridirektoratet bemerker at forslaget ikke omfatter regler om fiske etter anadrom fisk, sjøørret og laks, som ikke reguleres av havressursloven. Fiskeridirektoratet ser at et forbud mot fiske av sjøørret i gytefeltene klart vil forenkle kontroll og trolig i tillegg redusere dødeligheten på torsk ytterligere. De ber derfor Nærings- og fiskeridepartementet vurdere om de skal ta kontakt med Klima og Miljødepartementet som har forvaltningsansvaret for anadrom laksefisk. ​

- NJFF mener det er helt uhørt om en skal forby det kanskje viktigste sportsfisket i denne regionen i den mest attraktive perioden for fisket. En må i en slik sammenheng også ta med at sjøørreten i denne regionen står sterkt bestandsmessig, sier Øyvind Fjeldseth, fiskebiolog i NJFF​.

NJFF mener generelle tiltak bør unngås

Fritidsfiske er en betydelig aktivitet i sjøen, både i Oslofjorden og langs kysten for øvrig. Det er viktig at høstingen er bærekraftig, samtidig er det også viktig at tiltak for å sikre bærekraftig høsting retter seg mot de bestandene som har behov for tiltak. Generelle tiltak som rammer alt fiske og alle fiskearter bør unngås. NJFF støtter derfor ikke et generelt forbud mot alt fiske i torskens gyteområder, men mener at en rein torskefredning begrenset i rom og tid kan være formålstjenlig.

Det er umulig å vurdere hvor lang tid det vil ta å gjenoppbygge en bestand som er på et så lavt nivå som torsken i dette området er. Det kan forventes at de tiltak som innføres vil vare en betydelig stund. NJFF mener uansett at det er rimelig å kreve at tiltakene tidsbegrenses, og følges opp med løpende evalueringer.

- I et forsøk på å redde torsken i dette området, er fredning et strengt forslag som vil berøre mange. Vi kan imidlertid akseptere en fredning av torsken, men vil ikke akseptere et generelt fiskeforbud, sier Øyvind Fjeldseth, og legger til at NJFF vil forfølge saken videre politisk.


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.