Fornuftig blyvedtak på Stortinget
Publisert 08.05.2020 11:19
Oppdatert 08.05.2020 13:30
Fornuftig blyvedtak på Stortinget
Et flertall på Stortinget avviste et forslag om å avvikle all bruk av bly i ammunisjon. Det gir oss tid til å kartlegge den reelle situasjonen rundt landets skytebaner, samt avvente tyngre prosesser i EU.

​​​​​​​​​Stortinget har nylig behandlet et forslag fra representanter fra SV om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge. 

Det lå tre forslag i dokumentet fra SV, som det ble votert på hver for seg. ​Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget, noe NJFF vurderer som et fornuftig vedtak i dagens situasjon.

NJFF ga innspill

NJFF har gitt et solid skriftlig innspill til forslaget, og det synes som om det har bidratt til å nyansere bildet noe. Det ble referert til innspillet fra NJFF flere ganger under behandlingen i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Blant annet ble det vist til at vår organisasjon skal iverksette en kartlegging av forurensingssituasjonen på alle våre skytebaner over hele landet, og at det legges opp til en samkjøring med skytebaneregisteret til Det frivillige Skyttervesen (DFS), og at informasjonen i dette registeret vil være tilgjengelig også for forvaltningen. 

Tre forslag til votering

Her kan du lese forslagene, med NJFFs kommentarer under. 

1. "Stortinget ber regjeringen fase inn et forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge og sette i gang en utredning av tidspunkt for innføring av et slikt forbud."

NJFFs kommentar:
NJFF viser til prosessene rundt utfasing av bly i ammunisjon som nå pågår i EU. Norge vil bli omfattet av EUs vedtak når de foreligger. EU gjennomfører omfattende utredninger som en del av prosessene rundt bly i ammunisjon og fiskeutstyr. NJFF ser derfor ikke behov for at Norge skal starte egne utredninger rundt disse temaene.​

2. "Stortinget ber regjeringen utrede løsninger for oppsamling av bly under skyting på skytebaner og utrede mulige pålegg til bruk av dette utstyret ved skyting på bane, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte." 

NJFFs kommentar:
Det har siden 2002 vært forbud mot bruk av bly på haglebaner. Krav om opplegg for oppsamling av bly i forbindelse med ​skytebaner, er derfor først og fremst aktuelt for skytebaner for rifleskyting. Det er i dag allerede krav om løsninger for oppsamlinger av bly i kulefang for riflebaner. 

3. "Stortinget ber regjeringen lage et program for analyse av blyinnhold på og rundt alle utendørs skytebaner, utrede mulige oppsamlingsmetoder for akkumulert bly og komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte."​

NJFFs kommentar:
Overvåkning er kanskje først og fremst aktuelt der stikkprøver antyder spesielle utfordringer, samt ved miljøkartlegging i forbindelse med kommende sanering og oppfølging etter utført sanering. Kunnskapsgrunnlaget rundt hvilke banetyper/miljøer som medfører utfordringer, er relativt godt. Rapporten fra Magne Bolstad (Forsvarsbygg) (http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M348/M348.pdf) og NIVA-rapporten 5870-2009 fra Sigurd Rognerud (https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/214715) gir en god beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget om sanering av skytebaner, inklusive metoder og aktuelle kostander. Et opplegg for overvåking av skytebaner for å fange opp eventuell avrenning/forurensning kan særlig være aktuelt for eldre haglbaner som ikke lenger er i bruk.

NJFF mener det er naturlig at kompetanse fra eksempelvis Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA) og Forsvarsbygg trekkes inn i dette arbeidet. I tillegg bør de organisasjonene som representerer de som eier og/eller driver skytebaneanlegg, trekkes aktivt med i prosessene. NJFF vil understreke at det er avgjørende at det finnes gode løsninger for finansiering av både overvåkningen og eventuelle tiltak som kan bli aktuelle. Skytebanene er drevet i henhold til det regelverk som til enhver tid har vært gjeldende, og lokalforeninger vil på ingen måte ha mulighet til å håndtere pålegg om overvåkning og/eller tiltak uten at det kommer på plass løsninger på finansiering.
Erfaring fra håndtering av slike saker understreker behovet for å håndtere hver bane separat. Videre tilsier både erfaringer og fagkunnskap at det ofte ikke er noen god løsning å flytte på blyet, men at det heller bør bli liggende og overvåkes for å kunne sette inn tiltak ved behov.
- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.