Høyre sett med NJFF-øyne
Publisert 02.06.2021 09:33
Oppdatert 02.06.2021 09:42
Høyre sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​Det første som slår oss med partiprogrammet til Høyre, er at de ikke har egne kapitler om klima og/ eller miljø. Det er uvanlig, men vi finner disse temaene omtalt under andre kapitler. Det er dessuten lite som direkte omhandler jakt, fritidsfiske eller ivaretagelse av natur. Det er likevel mye i programmet som kan ha stor innvirkning på saker som er viktige for NJFFs medlemmer.​

Arealpolitikk

Høyre vil redusere statlig styring, øke kommunenes selvstyre og gi private mer frihet for hvordan de kan bruke areal. Dette gjelder både det overordnede planverket, som den viktige plan- og bygningsloven, og når det gjelder hyttebygging og inngrep i strandsonen. Det er en rekke punkt i programmet som slår dette fast. Her er noen utvalgte, plukket fra ulike kapitler i programmet:

 • «etablere enklere søknadsprosesser for naust og flytebrygger samt bygging i strandsonen for etablerte hytteområder»
 • «liberalisere plan- og bygningsloven»
 • «ytterligere redusere statsforvalterens mulighet til å overprøve vedtak gjort av kommunen»
 • «styrke eiendomsretten, forenkle plansystemet og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder»

NJFF er skeptiske til en slik politikk. Det er på ingen måte et mål for NJFF å fjerne lokal selvråderett, men vi vet at uten regionale planer og statlige vernebestemmelser så øker faren dramatisk for stykkevis-og-delt-nedbygging av naturen. Når store villmarksområder blir stykket opp, har det negativ innvirkning på mange dyr. For eksempel sliter allerede villreinen fordi hytte- og veibygging splitter opp leveområdene deres. Vi vet også at tilgangen til strandsonen, slik at fiske fra land er mulig, er sterkt redusert i befolkningstette områder. NJFF er bekymret for denne utviklingen.​

Forvaltning av - og tilgang til - naturen

Vi finner den samme grunnholdningen – mindre stat og mer privat/ lokal bestemmelse – mange steder i programmet. Høyre vil:

 • «øke privat og lokalt eierskap til norske skogressurser ved reduksjon av det offentlige eierskapet til skog»
 • «innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar samiske interesser»

Etter NJFFs mening skal Statskog være en garantist for at alle innbyggere skal ha tilgang på jakt, fiske og friluftsliv, og at staten skal kunne ha hånden på rattet for å hindre nedbygging av utmarksområder. Vi ser at Høyre legger seg på en helt motsatt linje.

Så, er det ikke noen grunn til optimisme? Joda, det lar seg gjøre å finne spor av omsorg for naturen. Høyre har et delkapittel som heter Naturmangfold. Her viser de at partiet er spesielt opptatt av havøkosystemene og at de vil

 • «vedta en helhetlig nasjonal plan for restaurering og bevaring av natur- og artsmangfold (…)»

Videre sier de at de vil

 • «prioritere prosjekter som gir lav naturbelastning og høy klimanytte»

Og at de vil

 • «sørge for størst mulig lokale ringvirkninger av verdiskapingen som gjøres basert på bruk av lokale naturressurser»
 • «intensivere arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen med samordning og reduksjon i antall forvaltningsorganer»

Etterlatt inntrykk er likevel at Høyre er mest opptatt av næringsutvikling. Etter NJFFs syn så har naturen en verdi i seg selv, og det er viktig at alle landets innbyggere har tilgang til natur via allemannsretten, som grunnlag for gode jakt- og fiskeopplevelser. Høyre er inne på noe av det samme når de et sted i programmet skriver at «Skog er også viktig for biologisk mangfold, jakt og rekreasjon.» Men Høyre nevner ikke allemannsretten ett eneste sted i programmet. Dét håper NJFF inderlig bare er en ren forglemmelse.

Oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. NJFF har opplevd mye forståelse hos politikere om at 'noe må gjøres' for å redde villaksstammene, men lite reell vilje til å gjøre tiltak som monner. Vi ser gang på gang at når naturhensyn settes opp mot penger, så vinner som oftest pengene. Oppdrettsnæringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene.

Høyre er ikke veldig tydelige i å adressere disse problemene, og de ønsker vekst i næringen blant annet ved å «realisere oppdrett på nye arter, som for eksempel torsk».

Men vi gleder oss over at Høyre synes å være enig med NJFF i at det bør gå mot lukkede anlegg:

 • «vurdere en egen konsesjonsordning for lukkede sjøbaserte anlegg og havbasert oppdrett»
 • «legge til rette for at oppdrettere bruker nye teknologiske løsninger, blant annet for å forhindre lus og rømming fra oppdrettsanlegg»​

Jakt og fiske – og litt rovdyr

Som tidligere nevnt, er Høyre først og fremst opptatt av næringsinteresser. Også jakt og fiske omtales først og fremst som næring. Det lille som står om NJFFs viktigste interesseområde, er satt inn i en næringssammenheng. Høyre vil:

 • «definere jakt, fiske og utmarksopplevelser som næring»
 • «legge aktivt til rette for utvikling av innlandsfiske som næring»

Bortsett fra den tidligere nevnte setningen om at skog er viktig for jakt og rekreasjon, så er dette alt vi finner om jakt. Fritidsfiske er ikke nevnt i det hele tatt. Men om vi legger til grunn at de med 'innlandsfiske' inkluderer 'fritidsfiske', så er dette alt vi finner.

Om rovvilt står det kun at Høyre vil

 • «føre en rovviltpolitikk som ivaretar tryggheten til enkeltmennesker og lokalsamfunn og bidrar til at bærekraftige rovviltbestander ivaretas»

Her flagger ikke Høyre noen synspunkt om bestandsmål av hverken bjørn, gaupe, jerv, ørn eller ulv. De nevner heller ikke belastningene som mange opplever ved å leve innenfor ulvesonen, selv om de redder seg litt inn ved at de peker på trygghet i punktet over. NJFF mener at dagens bestandsmål for ulv er for høyt. Vårt landsmøtevedtak sier 2-3 familiegrupper av ulv, inklusive grenseflokkene, og vi ønsker en opphevelse av ulvesonen.​

Kraft og energi

I kapittelet om energi kan vi lese: «God og bærekraftig forvaltning av vannkraft, vindkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte.» Dette er det eneste stedet i programmet at vindkraft, presumptivt på land, er nevnt. Ellers legges det kun vekt på havvind. Så hva Høyre mener om vindkraftutbygging på land, er umulig å lese ut fra partiprogrammet. Om havvind sier de at de vil

 • «avklare interessekonflikter og sikre forutsigbarhet for havvindproduksjon på norsk sokkel»
 • «følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger»

NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering og at landbasert vindkraft ikke skal bygges i urørt natur. Vi er usikre på om Høyre følger oss i dette, men de er enige med oss i at det må forskes og satses på havvind.

Om vannkraft skriver Høyre at de vil

 • «tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag hvis det ikke forringer verneverdiene»
 • «gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk og legge til rette for utbygging av nye»

NJFF jobber for at vannkraft skal underlegges regler som ivaretar naturen, fisken og viltet som lever i og i nærheten av vannkraftanleggene. Dette kan gjøres ved å stille krav til blant annet minstevannføring og omfang av effektkjøring. Vi finner ingen signaler om slike reguleringer i Høyre sitt program.

Oppsummert

Høyre sitt program er ikke veldig oppløftende lesing dersom du synes kampen mot nedbygging av natur er det viktigste. Partiet vil gi kommuner, utbyggere og private langt mer frihet til å bruke areal som de vil. Med det øker faren for nedbygging. Høyre setter, ikke overraskende, næringsinteresser høyt. NJFF skal ikke stille oss til doms over de strukturelle og prinsipielle tilnærmingene. Det er også i Høyres åpenbare rett å ikke gi hverken villrein, villaks, fremmede arter, nedbygging av natur eller allemannsretten noen omtale. Men at Høyre ikke balanserer ønsket om mindre statlig styring og en liberalisering av arealpolitikken opp mot hensyn til dyrs leveområder, miljøutfordringer for villfisk eller vår felles rett til tilgang til natur, jakt og fiske – det bekymrer NJFF sterkt. NJFFs hovedoppgave er å sikre tilgang til naturressursene og å sørge for gode rammer for jakt og fiske. Her mener vi Høyre svikter.

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan finne hele partiprogrammet til Høyre - Vi tror på Norge (hoyre.no)

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.