Hva skjer rundt ulven?
Publisert 18.11.2019 10:59
Oppdatert 21.11.2019 08:41
Hva skjer rundt ulven?
Sporsnøen avslører livet i skogen, og flere steder i landet er det ulvespor å se. Hvor står vi egentlig i ulveforvaltningen? Blir det jakt i vinter? Hva gjør og mener NJFF?

​​​Vi får en del henvendelser fra medlemmer som lurer på hva som skjer rundt ulveforvaltningen for tiden. Vi tar en liten statusoppdatering. 

Ulvejakt i vinter - dette er vedtatt

Det er rovviltnemndene som vedtar kvote for lisensfelling av ulv, både innenfor og utenfor ulvesonen. Utenfor sonen er det vedtatt å kunne felle 32 ulv, ulikt fordelt på de 8 rovviltregionene. Innenfor ulvesonen, i region 4 og 5, er det vedtatt å ta ut tre familiegrupper med ulv, i Letjenna, Mangen og et grenserevir i Rømskog. 
Så er det slik at disse vedtakene er påklaget til Klima- og miljødepartementet, som behandler klagene. Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er godt ivaretatt, om vedtaket fra roviltnemndene står seg i klagebehandlingen. 
Det er en politisk fortolkning av om begrunnelsene for felling står seg i forhold til de forpliktelsene vi har til Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. 
Avklaring fra departementet kommer trolig i to runder, først om lisensfelling utenfor sonen. Felling innenfor sonen kommer sannsynligvis tett opp mot jul, som vanen har vært de siste åra. 

Jegerne er klare

- NJFF forventer at departementet tillater felling av ulv både utenfor og innenfor ulvesonen også denne vinteren, og vi bruker nå tiden til organisering og planlegging av vinterens jakt. Det legges ned et betydelig stykke arbeid lokalt av jegerne rundt dette, noe som er i tråd med Stortingets klare melding om at lisensfelling skal være førstevalget ved bestandsregulering av ulvestammen, forklarer Knut Arne Gjems, leder i NJFF.

- Skal vi få en god forvaltning av ulven i tråd med Stortingets vedtak, så må vi søke en større forutsigbarhet i forvaltningen, fortsetter Gjems. Jegernes innsats har vist seg å være bunnsolid ved tidligere års felling av familiegrupper. Både Statens Naturoppsyn, politiet og fylkesmannens folk uttrykker stor fornøydhet med jegernes innsats. Organisering og gjennomføring av jakta krever mye av jegerne, og da er det både god folkeskikk og god planlegging av forvaltningen å gi forutsigbare rammer for de som legger ned tusener av dugnadstimer i dette arbeidet. Gjensidig tillit er viktig, det skaper grobunn for en god forvaltning. 

Bruk av hund

- Ideelt sett hadde vi ønsket å kunne benytte løs på drevet halsende hund under ulvejakta, fortsetter Gjems. Det hadde effektivisert jakta, særlig i områder uten sporsnø. NJFF har i lengre tid arbeidet for å få på plass nødvendige endringer i lovverket, dessverre uten å lykkes så langt. Vi arbeider med en søknad om dispensasjon i dette øyeblikk, som sendes Miljødirektoratet med det første, så får vi se. For oss jegere handler dette om å ha de beste verktøy for effektivt å løse den oppgaven vi er tillagt. 

Nye jakttider forkludrer forvaltningen

Ganske overraskende kom det helt nye jakttider for ulv nå i år. Det ble hørt på en utvidelse av jakttiden med en tidligere jaktstart og jakt ut april. Istedet valgte departementet å forsinke jakttidsstarten til 1. desember og heller forlenge den ut i yngletiden på våren i andre enden (ut mai måned). Mange har reagert negativt på dette. NJFF har også vært skeptiske, men har sagt at vi skal kjøre ett år og så foreta en evaluering som grunnlag for tilbakemeldinger til departementet på de nye jakttidene. Vi kan imidlertid allerede nå fastslå at de nye jakttidene i alle fall ikke gir en praktisk tilnærming til en god ulveforvaltning. Effekten av lisensfelling på våren er sannynligvis svært liten, samtidig som man mister muligheten for å felle ulv under annen jakt om høsten. 
- Det innebærer at den vanlige jegers muligheter for involvering i lisensfelling av ulv blir mindre, noe vi i NJFF mener er en uheldig utvikling sier Gjems.​
- Vi kunne unngått skadefelling med statlig betalte jegere og helikopterbruk dersom vi hadde kunnet tatt ut disse ulvene under ordinær lisensfelling. Ulvejakt fra 25. september hadde vært et taktisk godt grep, da vi på den tiden av året har elg- og hjortejegere ute i skogen som kunne bidratt i en effektiv lisensfelling av ulv der det er aktuelt. 

Ulveforvaltningen i rettsapparatet

​WWF har gått til sak mot staten på et fellingsvedtak av ulv. De mener at ulveforvaltningen ikke er i tråd med forpliktelsene knyttet til Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Saken har allerede vært behandlet i tingretten, der staten vant fram. WWF anket til lagmannsretten og der skal ulvesaken opp første uka i desember. Her vil man i praksis få en rettslig vurdering av hvorvidt den norske ulveforvaltningen står seg i forhold til lovverket. 
- Dette er en viktig sak med tanke på ulveforvaltningen framover. Skal vi klare å etterleve Stortingets bestandsmål for ulv, så må vi ha en aktiv ulveforvaltning med jakt som det viktigste virkemiddelet, sier Gjems.
- Vi har nettopp sett at EU-domstolen aksepterer den forvaltningsmodellen som svenskene og finnene bruker, der ulvejakt inngår.  EU-domstolen vurderer at svensk og finsk ulveforvaltning er innenfor  forpliktelsene i Bernkonvensjonen og de rammer som er satt av habitatdirektivet i EU. Det er et tydelig signal også til norske politikere og forvaltningen om at det er rom for en aktiv nasjonal ulveforvaltning innenfor de forpliktelsene vi har til lovverk og konvensjoner. Det er selvsagt vi i NJFF godt fornøyd med, avslutter Knut Arne. - Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.