Jakt og fiske i statsbudsjettet
Espen Farstad
Publisert 09.10.2018 07:38
Oppdatert 09.10.2018 12:53
Jakt og fiske i statsbudsjettet
Tiltak for villaksen får et løft i forslaget til neste års statsbudsjett, mens friluftslivssatsingen er skuffende lav. Jegeravgiften øker litt, men til et akseptabelt nivå mener NJFF.

​Statsbudsjettet kan bety mye for den enkeltes økonomi, men har sjelden direkte innvirkning på jakta og fisket. Allikevel følger vi i NJFF alltid framlegget av statsbudsjettet med spenning, da det fordeles midler til tiltak som betyr noe for naturforvaltningen og utøvelsen av friluftsliv, jakt og fiske i et lengre perspektiv. For eksempel er tilstrekkelige midler til å ivareta villaksen gjennom gyrobekjempelse, kalking av sure laksevassdrag og etablering av den viktige genbanken, eksempler på statlig finansierte tiltak som sikrer villaksen, og dermed til syvende og sist vil ha stor betydning for den som fisker etter laks.

En vaktbikkje for jakt og fiske

Når forslaget til statsbudsjett legges fram blir det nøye lest og analysert av NJFF. Årets budsjettforslag fra Klima- og miljødepartementet  er på solide 346 sider, tettpakket med tall og tabeller som skal gjennomgås. Også på andre departements budsjettforslag kan det ligge utfordringer.
Vi går så møterunder med de politiske partiene på stortinget, der vi presser på for å sikre nødvendige midler til de områder som kommer dårlig ut i budsjettforslaget.

Laksen er årets budsjettvinner på vårt felt

Villaksen ivaretas med en satsing i 2019 som også er det internasjonale villaksåret. Regjeringen vedtok tidligere i år å etablere en genbank for laksefisk fra Hardanger, etter et betydelig press fra blant annet NJFF. Det vil koste nær 70 millioner kroner å bygge genbanken.  Dette følges nå opp i budsjettet. Det er både bra og nødvendig for å ivareta de ville laksefiskene i vår hardest driftede oppdrettsområder.  
Det blir også etablert et nytt, nasjonalt villakssenter. Senteret skal styrke formidlingen av kunnskap om vill laksefisk. Det blir sett av 7,4 millioner kroner til drift av senteret, som er planlagt med fire driftsenheter fordelt fra sør til nord i landet. Kommunene Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana har tatt på seg å vøre vertskommunar for dei fire enhetene. I Tana blir det en særlig satsing der det blir tatt i bruk en modernisert metodikk for overvåking av laks i Tanavassdraget.
Det bebudes et lite kutt på kalingsmidlene. Det er ikke bra, og det trengs et løft på en del millioner kroner for å komme opp på det nivået som er skissert i handlingsplanen for kalking.

Dyrere jegeravgift

Jegeravgiften og fellingsavgiften økes noe. Det er et etterslep fra 2018, der disse avgiftene sto uforandret fra året før. I jaktåret 2019/2020 vil jegeravgiften for småvltjakt øke fra kr 333,- til kr 349,-, og fra kr 422,- til kr 442,-for den som skal bedrive hjorteviltjakt. 
NJFF mener dette er et akseptabelt påslag innenfor rammene av den generelle prisstigningen. Så vil vi selvsagt engasjere oss i bruken av midlene, slik at de kommer jegerne, jakta og naturen til gode.

Skrantesyke og storørret

Regjeringen følger opp den offensive bekjempelsen og overvåkingen av skrantesyke, og bevilger midler til dette arbeidet over statsbudsjettet. Det er slik NJFF ser det både bra og nødvendig. Skrantesyken truer potensielt de norske hjorteviltbestandene på en måte vi ikke har sett tidligere, og det er derfor viktig at dette arbeidet tas på alvor. At det også må følges opp i forhold til potensiell smitte fra sau som fraktes ut av området er en annen side av samme sak som ikke speiles i budsjettet, men som ikke desto mindre er viktig i bekjempelsesarbeidet. NJFF vil henge på i denne saken.
Storørreten i Norge er et sørgelig stebarn i fiskeforvaltningen, og NJFF har sammen med mange andre aktører og miljøer arbeidet for å få satt storørret på dagsorden. Nå løsner det litt, da regjeringen foreslår å sette av midler til å "utarbeide ein strategi for bevaring og utvikling av bestandane av storaure i Noreg."
Det er gledelig!

Rovviltforvaltning

NJFF ser det som positivt at budsjettet foreslås styrket med mer midler til Statens Naturoppsyn (SNO) og mer til forebyggende tiltak. NJFF vil anmode om at departementet gjør forsøkene med mer effektiv lisensfelling av jerv om til en permanent ordning, at det åpnes for mer bruk av løs hund til jakt ikke bare på ulv, men også jerv. NJFF ser fram til en avslutning for arbeidet med å evaluere den regionale forvaltningsmodellen og en eventuell omfordeling av de regionale bestandsmålene. NJFF forutsetter også KLD legger til rette for at ulvesonen ikke skal bli et rovdyrreservat, men foretar nødvendige grep for at bestandsmålene også skal gjelde her og at det kan åpnes for lisensfelling av ulv også innenfor ulvesonen. NJFF vil advare mot å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd. Det er viktig at også framtidige klagesaker innenfor rovviltsektoren skal kunne avgjøres av departementet slik at det, innenfor rammene av lovverk og politiske vedtak, kan foretas en endelig politisk avveining av vedtakene.

Friluftslivssatsingen som forsvant

24. juli i år lanserte regjeringen en ambisiøs handlingsplan for friluftsliv. Den signaliserte en satsing på friluftsliv som virkemiddel for å bedre folkehelsa. Økt satsing på friluftsliv er et av de rimeligste forebyggende virkemidlene vi har i folkehelsearbeidet. Det er godt beskrevet i handlingsplanen, men følges altså ikke opp i budsjettet. I statsbudsjettet for 2019 har satsing blitt til kutt. Dette er selvsagt svært skuffende for alle de friluftsorganisasjonene som hadde store forventninger om et løft for friluftslivet.

De lange linjene

I et forslag til statsbudsjett benyttes også ofte anledningen til å gi politiske signaler om en ønsket retning i forskjellige saker.
- NJFF frykter at enkelte uttalelser i budsjettet kan benyttes til å tone ned arbeidet med vilkårsrevisjonene i vassdragene, og bare nøye seg med standard naturforvaltningsvilkår (en minimumsløsning). Opprinnelig lå det betraktelig mer ambisiøse mål knyttet til miljøforbedringer rundt vilkårsrevisjonene, uttaler Siri Parmann, fagleder iNJFF, og den som i første rekke håndterer arbeidet med statsbudsjettet i NJFFs administrasjon.

Vi følger opp med mer utfyllende notater om årets statsbudsjett når vi har dykket dypere ned i materien.  

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.