Søk kompensasjon for arrangementer avlyst pga Covid-19
Publisert 06.04.2020 14:25
Oppdatert 15.04.2020 08:53
Søk kompensasjon for arrangementer avlyst pga Covid-19
Staten tilbyr kompensasjon til organisasjoner som fikk avlyst åpne arrangementer på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene, og som var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

​​​​Da det er kort søknadsfrist, er det ​​​lurt å forberede seg allerede nå, og sikre at de som skal jobbe med søknaden er tilgjengelig og klar for oppgaven.​

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som legger ut søknadsskjema. Vi vil sterkt anbefale å følge med på deres nettsider.

Les også nyttig informasjon i deres spørsmål og svar om ordningen​

Potten er på  700 mill. for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Hva som kompenseres avhenger av  om  a​rrangementet har blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.

 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.

 • Arrangører i  frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020.   Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet.

 • Arrangører som er under  konkursbehandling  kan  ikke  søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon  for  oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

 • Vilkårene for at det kan gis kompensasjon er at arrangementet ville ha vært åpent for alle.
  Dette inkluderer arrangementer i organisasjoner hvor det er åpent for alle å være medlem, og hvor alle har mulighet til å delta i aktiviteten, uavhengig av om de har verv eller særskilte posisjoner i organisasjonen. Det betyr at årsmøter og landsmøter med medlemsdelegater ikke omfattes av ordningen, men at aktiviteter som kurs og seminarer, leirer og større samlinger er inkludert, så lenge det ville ha vært åpent for alle medlemmene å delta.

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.

 • Tapte reklame/sponsorinntekter.

 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller  utsatt.

 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.

 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.

 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i  den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.

 • Arrangører  som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Alle arrangører med søknader  som oppfyller ordningens vilkår  vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode.  Navn på søker,  søknadsbeløp og bevilget  beløp  vil  offentliggjøres på  Lotteri- og stiftelsestilsynets  nettsider. Hvilke opplysninger som skal gis følger av søknadsskjema.  Dokumentasjon  i  form av vedlegg  skal ikke vedlegges søknaden,  men kan kreves fremlagt i ettertid.

Hva du må opplyse om:

a. bekreftelse på at vilkårene i § 2 er oppfylt.

b. tapt billettinntekt eller deltakeravgift som søkes kompensert i henhold til § 3 bokstav a og b og merutgifter som søkes kompensert etter § 3 bokstav c.

c. bekreftelse på at kompensasjon etter § 3 ikke er dekket eller kunne blitt dekket på annen måte, gjennom for eksempel forsikring eller avtaler.
d. opplysninger om kompensasjon etter § 3 vil gi et overskudd som overstiger budsjettert resultat for arrangement før avlysning eller utsettelse jf. § 4 andre ledd.
e. bekreftelse på at arrangøren ikke mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, jf. § 2 andre ledd.
f. bekreftelse på at arrangøren ikke har mottatt offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen som dekker kompensasjon etter § 3.
g. bekreftelse fra arrangør om at arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av råd eller pålegg fra myndighetene.
h. bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling

Dere kan i etterkant bli bedt om å sende inn utfyllende opplysninger.

Når kan du ​​søke

LottStift jobber med å utvikle søknadsskjema for ordningen, og kommer til å åpne for søknader 14.april. Informasjon, hjelpeskjema og søknadsskjema kommer til å ligge på nettsidene deres.

Søknadsfristen er 21.april 2020.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.