Kristelig Folkeparti sett med NJFF-øyne
Publisert 08.06.2021 14:25
Oppdatert 08.06.2021 14:29
Kristelig Folkeparti sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​​Ved første gjennomlesing så er det ikke mye å utsette på Kristelig Folkeparti (KrF) sitt program, sett fra vårt ståsted. De er tydelige på at naturen har en egenverdi og at den skal beskyttes. Når man ser litt nøyere etter, er det likevel noen detaljer det er verdt å sette fingeren på.​

Natur og areal

«Naturen skal ikke bare beskyttes fordi det er vårt livsgrunnlag, men også fordi den har egenverdi.» Dette er gjennomgangstonen, og KrF har mange vedtak knyttet til vern av natur og miljø, samt grønn omstilling. Her er noen eksempler:

 • «Sikre ulike naturtyper og biologisk mangfold, og trappe opp restaurering av tapt natur.»
 • «Sikre at et representativt utvalg av norske naturtyper tas vare på for fremtiden, gjennom nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og marine verneområder.»

Det er mange partier som har slike formuleringer i sine program, og det gleder NJFF. Men det er gjerne når det kommer til mer detaljerte vedtak rundt arealpolitikken at nyansene kommer frem. Så også med KrF.

KrF er enige med NJFF når de påpeker at naturen skal tillegges stor vekt når storsamfunnet for øvrig presser på og vil bygge ut. KrF slår fast:

 • «At hensynet til naturmangfold skal tillegges stor vekt i arealplanlegging og vurdering av infrastrukturprosjekter, konsesjoner, energi- og kraftutbygging og utbygging av hyttefelt. Utbedring og utbygging av veiprosjekter bør fortrinnsvis ta utgangspunkt i eksisterende veitraséer.»
 • «Begrense utbygging av hytter i sårbar natur.»

Vi synes det likevel er litt vagt når de bruker ord som 'fortrinnsvis' og 'begrense'. Vi kunne ønsket oss mer forpliktende formuleringer når vi samtidig kan se at KrF åpner for at hver enkelt kommune skal få bestemme selv:

 • «Sikre kommunal handlefrihet i arealplanleggingen innenfor overordnede nasjonale rammer som er forankret i plan- og bygningsloven, og unngå statlig detaljstyring.»

Men rett skal være rett; det er positivt at KrF ser viktigheten av overordnete føringer. Uten statlige og regionale planer og vernebestemmelser så øker faren dramatisk for stykkevis-og-delt-nedbygging av naturen. Det har stor negativ innvirkning på mange dyr når villmarksområder blir stykket opp, og når strandsonen bygges ned begrenser det folks mulighet til å ta i bruk kysten.

NJFF er uansett glad for at KrF er enige med oss når de slår fast at allemannsretten er viktig og at naturen er en viktig kilde til glede og rekreasjon også i nærmiljøene:

 • «Sikre muligheten for å bruke naturen til aktiviteter som skaper trivsel og bærekraftige lokalsamfunn landet over, blant annet ved å hegne om allemannsretten og sørge for god tilgang til lokale friluftsområder.»​

Fiske og oppdrett

Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. NJFF har opplevd mye forståelse hos politikere om at 'noe må gjøres' for å redde villaksstammene, men lite reell vilje til å gjøre tiltak som monner. Vi ser gang på gang at når naturhensyn settes opp mot penger, så vinner som oftest pengene. Oppdrettsnæringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene.

KrF legger seg på NJFFs linje når de omtaler oppdrettsindustrien. De har flere punkt hvor de adresserer problemene som næringen fører med seg for villaksen. Dette punktet er det mest fyldige:

 • «Arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander ved aktivt å bekjempe lakseparasitter og lakselus, hindre rømming av oppdrettsfisk ved å stimulere til forskning på bedre metoder, videreføre kalkingsvirksomheten, og sikre og bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag. Medikamentell behandling av lakselus skal ikke tillates. Nye konsesjoner skal være lukket eller semilukket. Utvikling i oppdrettsnæringen må skje bærekraftig.»

Både i dette punktet og det under så peker KrF på lukkede anlegg. Der er de på linje med NJFF, som mener lukka anlegg må bli et krav:

 • «At det skal stilles krav om implementering av nyutviklet teknologi ved tildeling av nye utviklingskonsesjoner, for eksempel lukkede anlegg.»

KrF adresserer dessuten utfordringen med spøkelsesfiske, og at det må på plass intensiver for å bedre redskapene som brukes i fiskerinæringen:

 • «Utrede en returordning i samarbeid med fiskerinæringen for linebruk, teiner, fiskekar og andre redskaper av sammensatte materialer. Det må stilles krav om at nye teiner og garn har mekanismer som forhindrer lang tids «spøkelsesfiske» hvis de mistes.»​

Jakt og fiske

Nå skal vi først gå tilbake til deler av punktet som vi har omtalt under oppdrettsnæringen. Vi må nemlig kommentere denne detaljen:

 • «(…) videreføre kalkingsvirksomheten, og sikre og bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag.»

NJFF har vært en pådriver for nok midler til kalking, og er glad for at KrF trekker frem kalkingsvirksomheten. Kalking har reddet mange vassdrag, men det er lett å glemme etter hvert som ting blir bedre. Det er likevel fremdeles behov for en stor innsats på kalking, og NJFF er på den ballen i ethvert statsbudsjett. Vi regner med at KrF står på vår side i den saken.

Når det gjelder regulering av laksefisket, så er NJFFs grunnholdning er at vi kun skal høste av naturens overskudd. Derfor synes vi det er greit at utøvelsen av fiske reguleres, for eksempel på hvor mye eller hvor stor fisk du kan fiske i enkeltområder. Det viktige er at eventuelle begrensninger i fiske bygger på fakta og kunnskap, og restriksjoner skal ikke være ensidig ekskluderende for sports- og fritidsfiske. NJFF mener sportsfiske med stang og håndsnøre bør prioriteres opprettholdt der ressurstilgangen tilsier at beskatningen må reduseres.

Vi er fornøyde med at KrF uomtvistelig slår fast at de vil

 • «Sikre fortsatt rett til bærekraftig og tradisjonell høsting fra naturen, som jakt, fangst og fiske.»

KrF adresserer også villreinen i et eget punkt:

 • «Følge opp Norges forpliktelser som vertsland for Europas eneste villreinstamme.»

NJFF er meget engasjert i å både beskytte og forbedre levevilkårene for villreinen. Spesielt nedbygging av leveområdene er en stor trussel, i tillegg til at skrantesyken mulig har festet et grep. Vi forventer at KrF, gjennom dette punktet, faktisk prioriterer villreinens behov i enkeltsaker som måtte dukke opp.

Så over til rovdyrpolitikken til KrF. De vil:

 • «Sikre at Norge tar sin naturlige del av ansvaret for levedyktige bestander av de fem store rovviltartene bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn, i tråd med Stortingets rovdyrforlik. Det må sikres tilstrekkelige midler til registrering av rovdyrbestanden. Raske uttak av skadedyr samt å forhindre at bjørn, ulv, jerv og gaupe etablerer bestand utenfor kjerneområdene er en viktig del av forvaltningen.»​
 • «Sikre en mer effektiv lisensjakt på jerv.»

Her ser vi at KrF forholder seg til ulvesonen som en del av forvaltningen. Videre sier de at det skal sikres midler til registrering. Det siste er viktig for NJFF. Uten god oversikt over rovviltbestandene, er det vanskelig å drive en kunnskapsbasert forvaltning. NJFF mener at dagens bestandsmål for ulv er for høyt. Vårt landsmøtevedtak sier 2-3 familiegrupper av ulv, inklusive grenseflokkene, og vi ønsker en opphevelse av ulvesonen.

Til slutt vil vi trekke fram at KrF også vil forhindre spredning av fremmede arter, men NJFF må påpeke at dette gjøres med faktiske tiltaksmidler – og ikke bare gjennom informasjon:

 • «Styrke arbeidet mot spredning av fremmede arter, blant annet gjennom å spre informasjon og øke folks bevissthet om høy-risikoarter.»

Kraft og energi

KrF peker på et grunnleggende dilemma innen kraftproduksjon: «All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet, men i ulik grad. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold.» Derfor er det spennende å lese hvordan de vil balansere behovet for fornybar energi, som jo er et klimaspørsmål, med hensynet til miljø. Vi opplever KrF som litt 'ja takk, begge deler' i disse spørsmålene, selv om de slår fast at samfunnet må «velge de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngå tap av naturmangfold.»

Om vannkraft, sier de:

 • «Bedre miljøtilstanden og bestrebe et mest mulig naturlig artsmangfold i regulerte vassdrag, samtidig som man tar hensyn til vannkraftens reguleringsevne, klimabidrag, verdiskapingspotensial og flomdempingsegenskaper i revisjonen av gamle vannkraftkonsesjoner.»
 • «Legge til rette for en opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av ny vannkraft og småkraftverk der dette kan forsvares ut fra naturhensyn.»
 • «Skattlegging av vannkraft må endres slik at det blir lønnsomt å fornye anleggene.»

NJFF jobber for at vannkraft skal underlegges regler som ivaretar naturen, fisken og viltet som lever i og i nærheten av vannkraftanleggene. Dette kan gjøres ved å stille krav til blant annet minstevannføring og omfang av effektkjøring.

KrF vil satse på havvind og stramme inn på vindkraftprosjekter på land. Men de er definitivt åpne for det, så lenge det er lokal oppslutning.

 • «Gjennomføre en satsing på havvind i samarbeid og sameksistens med fiskerinæringen og miljøet i havet. Det må etableres modeller for offentlig støtte og finansiering som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind.»
 • «Stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, og styrke den lokale og regionale forankringen. Vindkraftprosjekter skal være ønsket av vertskommunene, og ha begrensede konflikter mot naturmangfoldet og andre interesser.»

NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering og at landbasert vindkraft ikke skal bygges i urørt natur.​

Oppsummert

KrF sitt partiprogram fremstår, i helhet, som et velmenende program med et tydelig budskap om at naturen har en egenverdi og må tas vare på. De oppleves litt vage når det kommer til enkeltområder, hvor de setter døra på gløtt for noe nedbygging dersom helhetshensyn tilsier at det må til. NJFF har likevel liten grunn til å tvile på intensjonene til KrF, og tror at de kan være en god støttespiller for flere av våre interesser fremover.

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan du finne hele partiprogrammet til Forside - Kristelig Folkeparti (krf.no)

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.