Lakselusa herjer
Publisert 19.06.2020 10:52
Oppdatert 19.06.2020 11:32
Lakselusa herjer
Villaksen har mange utfordringer, vassdrag degraderte av menneskelige inngrep, forurensing, forsuring og predasjon og mere til.

​​​​Mye av dette er det tatt betydelige grep for å redusere de negative konsekvensene av, men veien til målet om at alle bestander av villaks og sjøørret (anadrom laksefisk) skal være livskraftige er likevel fortsatt lang. 

Beskatningen i elv og sjø har man rimelig god kontroll på, så god at det svært sjelden er overbeskatning som er medvirkende til en negativ situasjon. Likevel mener Miljødirektoratet at det i neste femårsperiode er behov for ytterlige innskjerpinger i laksefisket. Særlig er det fiske på blandede bestander i sjøen som ser ut til å måtte betale prisen for at mange bestander er i kritisk dårlig forfatning. Dette vil kunne bidra til å redusere beskatningen på fisk i de mest utsatte elvene. Disse elvene er i hovedsak stengt for elvefiskere også.

Retter baker for smed

Fiskerne er ikke i dagens situasjon årsaken til tilstanden, men på grunn av tilstanden blir det de som må betale prisen gjennom å redusere sitt fiske – enten det er i sjøen eller i elvene. Utfordringer i elvene, og eventuelt gjennom fiske i sjø og elv, er imidlertid bare en del av laksens utfordringer.

Lakselus og rømt oppdrettslaks er an annen og svært dyster side av villaksens utfordringer. Faglig sett er det ingen uenighet i at det er en av de største truslene. Likevel er det fortsatt lite som tyder på at vi er nær en kur.​

Burde hatt flere områder med rødt trafikklys

I enkelte områder er lakselusa en kritisk negativ faktor. Mens villaksen sliter, tillates likevel vekst i oppdrettsproduksjonen langs store deler av kysten. I de verst rammede områdene opprettholdes heldigvis fiskeriministeren kravet om at produksjonskapasiteten skal reduseres med 6%. I inneværende periode har kun 2 av 13 produksjonsområder blitt pålagt et nedtak i produksjonskapasitet, 2 får fortsette som før, og 9 får lov til å øke med 6%. Ekspertgruppen som ga sitt råd til fiskeriministeren mente imidlertid at 3 områder burde redusere, 3 kunne fortsette som før mens «bare» 7 burde få lov til å øke kapasiteten. I det siste ligger det at ekspertene mener at det langs om lag halvparten av kysten enten er behov for å ta ned produksjonen eller ikke er rom for økning dersom en skal ta hensynet til de anadrome laksefiskene på alvor.

Spørsmålet er selvfølgelig om det nedtaket som nå skal skje er tilstrekkelig for de ville bestandene av anadrom laksefisk i de områdene det gjelder. Med mindre en finner en løsning på luseproblemet, må mest sannsynlig produksjonen ytterligere ned. Det betyr at vi i neste fase må ha politikere som faktisk står ved det systemet de har lagt til grunn for dagens produksjonsstyring, og at de hører på ekspertenes vurderinger. NJFF mener det er hevet over tvil at det burde vært flere produksjonsområder med rødt trafikklys​

VRL varsler om dårlig tilstand for laksen i mange elver

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning la 15. juni fram sin årlige rapport. Den slår dessverre fast at lakselus fortsatt er den største utfordringen for villaksen, og at utfordringen også øker og brer om seg i utbredelse. Rømming er i tillegg fortsatt en betydelig trussel mot den genetisk unike villaksen.

Rapporten understreker alvoret for villaksen. -Mange elver har kritisk lavt mengde gytefisk, og det på tross av at det er satt inne en rekke tiltak for å motvirke den negative utviklingen, uttaler Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, i en presentasjon av rapporten.​

Lukkede anlegg er antagelig løsningen, men langt unna en realitet

Oppdrettsnæringen har gjort mange grep, men tiltakene har dessverre ikke vært tilstrekkelige nok til å redusere truslene knyttet til lakselus og rømming. For NJFF betyr dette at vi fortsatt må trykke på for å få gjennomslag for våre krav om en miljømessig bærekraftig utvikling. Per i dag er det ikke kommet på bordet løsninger som sikrer laksen og sjøørreten mot overdødelighet som følge av lakselus.

Å få en betydelig andel av oppdrettsfisken inn i lukkede anlegg, enten i sjøen eller på land, synes p.t. å være eneste løsningen om en virkelig ønsker å skåne villaksen for den dødelige lakselustrusselen som siler fritt ut fra dagens åpne merder. Det forutsetter rimelig nok at den mengden fisk som i dag står i åpne merder parallelt reduseres betydelig slik at det reelle lakselustrykket på villfisken reduseres vesentlig.

Det prøves ut en rekke ulike lukkede løsninger som har potensiale med hensyn til å gjøre en stor forskjell. Det er bra; men enn så lenge foregår i praksis likevel all produksjon i åpne not-merder hvor lakselus og andre parasitter og sjukdomsorganismer og diverse utslipp går rett ut i miljøet på utsiden av notveggen.

Det enorme omfanget av produksjonen, over 1,35 milliarder kilo (1.350.000.000 kilo) oppdrettslaks og regnbueørret fordelt på ca 400 millioner individer, er den virkelige utfordringen.

Hver for seg har oftest oppdrettsfisken få lakselus på seg, men det store antallet sammenlignet med det som naturlig ville vært i sjøen av laks, sjøørret og sjørøye gjør at det totale antallet lakselus blir en stor utfordring likevel. Legg også til at oppdrettslaksen fores opp inne i fjordene og nær kysten gjennom hele året. Fra naturens side er dette et sted hvor det store deler av året knapt er anadrom laksefisk. Smittepresset, særlig på utvandrende laksesmolt på vei til havet eller sjøørret som lever store deler av livet i de samme fjordområdene er unaturlig stort. Uten å endre dette ser det ikke lyst ut for hverken sjøørret, laks eller sjørøye i Norge.​

NJFF ber om møte

Utfordringene er mange. NJFF bruker mye tid på å jobbe med blant annet revisjon av miljøvilkår i regulerte vassdrag og å kjempe for midler til gode tiltak for de anadrome laksefiskene. Løsningen på lakselusutfordringene er i bunn og grunn politisk. NJFF ber derfor nå om et møte med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen for å høre hvilke planer nærings- og fiskeridepartementet og regjeringen har med hensyn til å løse de store og beviselige utfordringene vi står i med hensyn til å løse lakselusproblemet.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.