Miljødirektoratet foreslår redningsplan for Oslofjorden
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 02.12.2019 13:31
Oppdatert 05.12.2019 08:58
Miljødirektoratet foreslår redningsplan for Oslofjorden
Oslofjorden har store utfordringer, og en økende befolkning og klimaeffekter utsetter området for enda større press.

​​​-Dette er en langsiktig plan som vi har ventet på, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth. -Det er helt nødvendig å starte dette arbeidet så fort som mulig. Arbeidet er kostbart, men jo lenger vi venter, jo større blir krisen. Vi må komme i gang nå, sier Fjeldseth, som var tilstede da Miljødirektoratet i dag leverte forslag til en handlingsplan for Oslofjorden på oppdrag fra Klima- og miljødepartement. Planen er utarbeidet sammen åtte andre statlige etater og fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

Bakgrunnen er at et enstemmig Storting ba i 2018 regjeringen lage en plan for Oslofjorden med mål om å fremme et aktivt friluftsliv og oppnå god miljøtilstand.

Flere problemområder

Som del av planen har Miljødirektoratet innhentet ny kunnskap og oppsummert tilstanden for Oslofjordområdet. Økt bruk av Oslofjorden har medført stor belastning på fjorden gjennom økte utslipp, sterkt press på fiskebestander, økt skipstrafikk og press på arealene både på sjøflaten og i strandsonen.

Gjennomgangen viser flere områder hvor tilstanden ikke er god:

 • Oppvekstområder for torskeyngel og andre arter er i tilbakegang

 • Miljøgiftinnholdet i indre deler er så høyt at fisken ikke kan spises

 • Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming

 • Kun en tredel av strandsonen er tilgjengelig for bading, turgåing og fisking fra land.

 • Klimaendringene vil gjøre økosystemene ytterligere sårbare

Samtidig viser ny kunnskap at verdien av fjorden for samfunnet er svært høy. Friluftsliv som turgåing, bading, fritidsfiske og båtbruk er beregnet til å gi samfunnet verdier tilsvarende flere titalls milliarder kroner pr år. I tillegg kommer blant annet næringsfiske, miljøtilstand og naturens egenverdi. En stor og frisk tareskog vil også bidra til betydelig karbonlagring.​​

-Jeg er svært fornøyd med at friluftsliv og tilgjengelighet til strandsonen fremheves såpass sterkt, da dette er et tema vi i NJFF Østfold har vært opptatt av i mange år, sier Ole-Håkon Heier, fylkessekretær i NJFF Østfold. -Interessant er det også å se at det er satt økonomisk verdi på turgåing, bading og sportsfiske. Det siste er konservativt anslått til å utgjøre en verdi på minst 300 millioner kroner årlig, det er ikke småtteri. Restaurering av sjøørretbekker er også trukket frem som et eget punkt (blant mange punkter relevante for oss). Jeg la også merke til at Miljødirektoratet sier at jakta slik den foregår i dag ikke utgjør noen trussel for viltet, og det er en uttalelse vi er glade for. Nå håper vi bare at planen kan implementeres skikkelig i alle de forskjellige statlige instansene som må ta hver sin del av ansvaret med å gjennomføre tiltak, avslutter Ole-Håkon Heier. ​

Her er noen av de viktigste tiltakene som er nødvendige for å nå Stortingets mål:

 • Redusere utslipp fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse - rensing av organisk stoff/nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse - bedre regulering av båtseptikensing av organisk stoff/nitrogen og raskere fornyelse av ledningsnettet, bedre regulering av båtseptik

 • Redusere arealavrenningen fra landbruket - regulering av høstpløying og gjødselbruk

 • Redusere tilførsler av miljøgifter – strenge utslippstillatelser – sedimentopprydning

 • Redusere marin forsøpling – opprettholde satsingen mot plastforsøpling

 • Ivareta sårbare arter og naturtyper - hummerfredningsområder og fortsatt fiskeforbud - verneområder

 • Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen – fond for statlig sikring av områder med forkjøpsrett og flere sammenhengende kyststier - vurdere fartsgrenser 

 • Mer helhetlig arealforvaltning – strengere føringer/dispensasjonspraksis og felles regional planstrategi

 • Mer formidling og kunnskapsdeling - opprette informasjons/besøkssenter for å øke kunnskapen og mobilisere befolkningen til innsats

Les sammendrag og last ned planen her

Les mer om planen her

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.