Miljøpartiet de Grønne sett med NJFF-øyne
Publisert 12.04.2021 09:31
Oppdatert 12.04.2021 10:38
Miljøpartiet de Grønne sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​​​​​​Fiske og oppdrett

Miljøpartiet de Grønne (MDG) er tydelige på at oppdrettsnæringen ikke lenger kan få lov til å forurense fjorder og sjøer og spre sykdommer. Det er en rekke punkt i programmet deres som omhandler dette. Her er to av dem:

 • «Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. Vekst på eksisterende anlegg før 2025 skal ikke tillates, med mindre de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet.»
 • «(…) avvikle lusebehandling med leppefisk»

Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. NJFF har opplevd mye forståelse hos politikere om at 'noe må gjøres' for å redde villaksstammene, men lite vilje til å gjøre tiltak som monner. Vi ser gang på gang, i mange saker, at når naturhensyn settes opp mot penger så vinner som oftest pengene. Oppdrettsnæringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene. Det er bra at MDG er tydelige på disse utfordringene og vil sette krav til næringen.

Vi vil også trekke frem et annet punkt fra programmet som gleder oss som aktivt jobber med fiskeglede for barn og ungdom, nemlig at MDG foreslår å «utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år». Det er mange år siden NJFF fikk på plass gratis innlandsfiske for alle under 16 år.​

Jakt og fangst – og litt matpolitikk

Selv om holdninger hos enkeltpolitikere kan tyde på at MDG er motstandere av høstingsbasert friluftsliv, og da spesielt jakt, må vi her forholde oss til hva partiprogrammet deres faktisk sier:

 • «Ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser. Ha som langsiktig mål å fase ut import av kraftfor og tilpasse kjøttproduksjonen til det lokale ressursgrunnlaget.»

Når vi ser på alle punktene i programmet som omhandler mat og kosthold, er det tydelig at MDG ønsker å øke innholdet av plantebasert mat i kostholdet. Dette har vært en gjenganger i media de siste årene. Det er derfor interessant å se at MDGs landsmøte ikke er mot kjøtt som sådan, men at de ønsker et mer klimavennlig kjøttforbruk. Dette er ingen motsetning til hva norske jegere driver med, og som NJFF er en varm tilhenger av, nemlig kortreiste kjøttmåltider fra dyr som har levd sitt liv fritt og naturlig. Ut fra dette, legger vi til grunn at MDG støtter NJFFs profil og politikk om å høste av naturens overskudd.

Men det er punkt innen jakt hvor MDGs partiprogram er på kollisjonskurs med NJFF. På overordnet nivå har vi likt syn på rovviltpolitikken («føre en aktiv, kunnskapsbasert rovviltforvaltning»), men MDG ønsker å øke antall ulv i Norge:

 • «Bestandsmålet for ulv skal økes til minimum 8-10 helnorske ynglinger.»

NJFF er uenige i at det skal være et så høyt ulvetrykk i Norge. Vårt landsmøtevedtak sier 2-3 familiegrupper av ulv, inklusive grenseflokkene. Vi må se den norsk-svenske stammen under ett når man vurderer overlevelsespotensialet hos arten. Det er allerede store utfordringer med det antallet som lever innenfor ulvesonen i dag, og det er knapt med plass til nye revirer.

NJFF er også uenige med MDG i målsettingen om å «(…) etablere et verneområde hvor jakt og fiske ikke er tillatt» i forbindelse med nytt nasjonalparkområde. Vi tror ikke at å legge ned forbud mot naturlig, menneskelig aktivitet hverken er nødvendig eller er den beste måten å verne naturen på. Vern og ivaretagelse av natur- og leveområder kan fint la seg kombinere med å høste av overskuddet. NJFF ser på mennesket som en del av naturen og kretsløpet, men at vi har et særlig ansvar for god planlegging og bruk som vi må ta på alvor.

MDG ønsker også å «gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt». Et eventuelt blyforbud er til behandling i EU nå, og det er der NJFF har sin politiske oppmerksomhet i akkurat denne saken. Dersom MDG vil sette i gang en prosess i norsk lovgivning før EU har behandlet og vedtatt noe som uansett vil gjelde i Norge, så vil vi selvsagt være på den ballen. Men foreløpig kun registrerer vi MDGs syn.

Den siste tingen som spesifikt omhandler jakt i MDGs program er

 • «Stille strenge krav til avlivingsmetoder i jakt, blant annet ved å regulere kaliber på jaktvåpen og gå mot innføring av jakt med pil og bue.»

Også her har NJFF allerede et engasjement, via den pågående revisjonen av viltloven. Man kan grave seg ned i en jungel av detaljer innenfor dette feltet. Det viktige er at reglene er oversiktlige og forståelige og at metodene sørger for at viltet felles uten unødig stress og smerte. Dette må bygges på vitenskap, og regelverket må ta inn over seg utviklingen innenfor ammunisjon og våpentilvirkning.​

Naturvern

MDG sitt program er – ikke overraskende – gjennomsyret av en rekke tiltak og målsettinger knyttet opp til klima, natur, miljø og dyrevelferd.

Som ett eksempel kan vi trekke frem dette punktet:

 • «Sikre allemannsretten, bevare kystlandskapet og stanse nedbyggingen av strandsonen, blant annet ved å fjerne kommunenes mulighet til å gi dispensasjon for arealkrevende inngrep i strandsonen, lovfeste at bygging kun kan skje i henhold til reguleringsplan, begrense kommunenes mulighet til å omgå byggeforbudet i 100-metersbeltet gjennom reguleringsplaner, og stille strenge krav til bevaring av landskap og vegetasjon ved eventuell ny utbygging eller inngrep i strandsonen.»

Gjennomgangstonen i MDGs program er at naturen skal komme først, deretter våre behov som samfunn og mennesker. En kjerneoppgave for NJFF er at naturgrunnlaget og leveområdene til fisk og vilt må ivaretas, og vi har vært kritiske til den stadige stykkevis-og-delt-nedbyggingen av natur som kommunene får lov til å drive med. Derfor er det fint å lese at MDG er så tydelige på naturhensyn.

Det er likevel er enkelte punkt i programmet som kanskje vil oppfattes som noe inngripende for friluftglade nordmenn. Ett eksempel er dette: «Kun tillate hyttebygging innenfor allerede utbygde områder og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse. Infrastruktur som vann, strøm, kloakk og vei skal ikke tillates bygget til hytteområder hvor dette ville kreve nye, skadelige naturinngrep, eller gå på bekostning av viktig beitemark.»

Her kan nok både enkeltpersoner, firmaer og kommuner kjenne ubehag. Men dilemmaet mellom egne behov og ønsker kontra å i praksis oppleve konsekvensene av å ta vare på dyrs leveområder, kan kanskje være nyttig å kjenne på for noen og enhver? NJFF er sterkt bekymret for en pågående, og i enkelte områder massiv, nedbygging av naturen. Skal vi få dempet denne utviklingen så vil det måtte gå ut over noe, og MDG peker her på at hyttestandard med tilhørende infrastruktur skal være blant dette 'noe'.

Alt i alt er det mange punkt fra MDGs program innenfor arealbruk og naturvern som passer godt med hva NJFF har jobbet politisk med de siste årene:

 • «Gi villreinen større leveområder ved å koble sammen eksisterende oppdelte områder med vernede og tilrettelagte korridorer.»
 • «Stanse ytterligere salg av Statskogs eiendommer for å bevare allmennhetens muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, og vurdere tilbakekjøp av solgte eiendommer.»
 • «Utvide grensene for nasjonale laksefjorder til alle områder som er viktige for villaksen og regulere næringsvirksomhet, utbygging og andre trusler mot villaksen langt strengere.»

Energi- og kraftutbygging

Et annet dilemma er hvordan vi som samfunn skal kunne balansere fremtidig behov for energi med et ønske om samfunns- og industriutvikling. NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering, at vindkraft ikke skal bygges i urørt natur og at det må forskes og satses på havvind.

Dette er noe av hva MDG sier om problemstillingen:

 • «Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land. Framtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt natur, reinbeite eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier.»
 • «Prioritere naturhensyn mye høyere i vurdering av konsesjon til nye vannkraftverk og småkraftverk, og samtidig utrede hvordan vi kan oppruste og modernisere eldre vannkraftverk.»
 • «Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel (…) under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas.»

Også innen energipolitikken er MDG relativt greit på linje med NJFF. Det er ikke bare-bare å ha en streng plan for utfasing av olje samtidig som man er ambisiøse for en grønn omstilling av industrien, men klimaendringene er så dramatiske for arter både i sjø og på land at det må tas på alvor. Mange av de artene som står på den nye «rødlista» er havnet der nettopp på grunn av klimaendringer.

Oppsummert er inntrykket at MDG ikke kompromisser på vegne av natur og klima, og programmet deres er spekket med tiltak og krav rettet mot alle deler av samfunnet. Hverken stat, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, forvaltning, regelverk eller enkeltmennesker slipper unna ansvaret og alle skal ansvarliggjøres - og kanskje måtte ofre noe.

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.

Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan du finne hele partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne (mdg.no)

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.
​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.