NJFF fikk medhold i klage på fiskeforbud
Publisert 26.06.2018 09:23
Oppdatert 27.06.2018 08:39
NJFF fikk medhold i klage på fiskeforbud
Geitvassdalen er en perle for ørretfiske.
Det blir ikke forbudt å fiske i Geitvassdalen på Hardangervidda under villreinjakten. NJFF er fornøyd med å ha fått medhold i klagen som er grundig behandlet av Miljødirektoratet.

​Øvre Numedal Fjellstyre vedtok i sitt møte den 21. februar å stenge fisket i deler av Geitvassdalen på Hardangervidda, i perioden 20.08-30.09. Dette av hensyn til reinens trekkveier. Innføring av en fiskeforbudssone hadde blitt et inngripende vedtak som ensidig ville rammet en brukergruppe, i dette tilfellet stangfiskere. Akkurat denne fiskeperioden er i tillegg spesielt attraktiv for sportsfiskerne, så reaksjonene på forbudet var sterke. 

-​ Dette var som forventet da hensynet til fiskeressursen ikke tilsier at vi trenger et reguleringsbehov. Fiskerne kan ikke stilles til ansvar for forstyrrelser i villreinens trekk. Vi er derfor fornøyde med at alle som gleder seg over å fiske nå kan fortsette med det i dette området, sier Espen Søilen, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.​

Fjellstyrets begrunnelse for forbud

Forbudssone mot stangfiske under villreinjakta. 
"I forbindelse med arbeidet med evaluering og eventuelt etablering av ny fredningssone for villrein, har det fremkommet at stangfiskere i Geitvassdalen kan være et hinder for reinens trekkveier. Det er særlig fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset til Geitvatnet at reinen har etablerte trekkveier. Her er det også utstrakt stangfiske. Og etablering av teltplasser. Vi har tidligere oppfordret fiskerne om å ta hensyn når de oppdager villrein i området. Vårt inntrykk er at flere har tatt hensyn, men det er også observert at enkeltfiskere har vært forstyrrende for reinens trekk nord- eller sørover. På bakgrunn av dette ønsker Øvre Numedal fjellstyre å etablere en forbudssone for stangfiske i tiden 20.8.-30.9. hvert år. Det er ønskelig at Buskerud Landbrukseiendom også etablerer et tilsvarende forbud på sin side av Numedalslågen."

NJFF klaget på forbudet

9. mars sendte NJFF en klage på forbudet og vi påpekte at det ikke er hjemmel i fjelloven for fjellstyret til å etablere en fiskeforbudssone ut fra annet enn hensynet til fiskeressursen. ​Innføringen av en fiskeforbudssone er et inngripende vedtak som er en regulering av utøvelsen av fiskeretten. NJFF mener at § 30 i fjelloven gir fjellstyret hjemmel til å regulere fisket ut fra hensynet til fiskeressursen, ikke til å regulere fisket/innføre fiskeforbud av andre hensyn, i dette tilfellet hensynet til en viltart. Vedtaket om fiskeforbudssone er fattet ut fra ønske om å legge til rette for villreintrekk av hensyn til gjennomføringen av villreinjakten. NJFF kan ikke se at det er hjemmel i fjelloven til å regulere utøvelsen av fiskeretten for å legge til rette for utøvelse av retten til villreinjakt. 

Miljødirekturatets vurderinger

  • ​Ferdselshinderet er ikke en konsekvens av menneskeskapte naturinngrep, men den naturgitte geografiske plasseringen av Geitvassdalen. 
  • Menneskelig aktivitet ved ferdselshindre er et generelt problem for villreinen. Fiske som aktivitet kan sammenlignes med kiting, sykling, padling, fotturisme og lignende. 
  • Fredningsområdet ligger sentralt på Hardangervidda. Villreinen bruker også andre trekkruter til og fra østlige deler av vidda. 
  • Fredningen ville medført at flere villrein kommer over til østsiden av Geitvassdalen og dette vil øke fellingsprosenten. Det finnes imidlertid flere andre grep som også vil øke denne.
  • Tillrettelegging for villreinjakt og presisjon i forvaltningen vektlegges ikke da villreinstammen er liten og i en oppbyggingsfase. 
  • Geitvassdalen er en populær fiskeplass store deler av sommeren. Det er liten grunn til å anta at reguleringen ville forbedret villreinens årlige vandringsmønster. 
  • Stressmomentet som fiskerne påfører villreinen er av liten betydning. 

Allemannsretten. 

Fredningen har også en betenkelig side i forhold til allemannsretten. Slik miljødirektoratet ser det har fiske blitt forbudt fordi det ikke er ønskelig med den ferdselen og oppholdet aktiviteten genererer. Reguleringen har derfor likhet med et ferdselsforbud. Fjellstyrets vedtak dokumenterer ikke i hvilken grad fiskerne utgjør et problem for villreinen. 

Konklusjon

Fjellovens § 30 kan bare regulere forholdet mellom lovfestede jakt- og fiskerettigheter i tilfeller hvor hensynet til fiskeressursen tilsier et reguleringsbehov. Fjellstyrets argumentasjon for at reguleringene er nødvendig av hensyn til villreinen kan ikke tillegges avgjørende vekt. Øvre Numedals fjellstyres vedtak 14/18 av 21. februar 2018 oppheves. 

Les hele svaret på klage på vedtak om forbudssone for stangfiske i Øvre Numedal​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.