NJFF klager på fiskeforbud
Publisert 08.03.2018 09:36
Oppdatert 09.03.2018 10:05
NJFF klager på fiskeforbud
Vedtaket om fiskeforbud i Geitvassdalen på Hardangervidda under villreinjakta påklages av NJFF, da vi mener det er i strid med fjellovens bestemmelser.

​Øvre Numedal fjellstyre har vedtatt en forbudssone for stangfiske under villreinjakta:
«Øvre Numedal fjellstyre forbyr stangfiske fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset av Geitvatnet i Geitvassdalen i tiden 20.8.-30.9." 
Det har i alle år foregått et attraktivt fiske etter tidlige gytevandrere i vassdraget i Geitvassdalen, nettopp i det tidspunktet som nå rammes av fiskeforbudet. Det har ikke gått upåaktet hen at dette fisket nå kan bli forbudt. Det "koker" i sosiale medier, engasjementet er stort blant sportsfiskerne som føler seg utestengt fra sin bruk av vidda.

Klager inn vedtaket

NJFF har hatt et møte med representanter for Øvre Numedal fjellstyre og Norges Fjellstyresamband om saken. I møtet ble det opplyst om at vedtaket er fattet med hjemmel i § 30 i fjelloven.
Nå påklager NJFF vedtaket. Klagen går først til Øvre Numedal fjellstyre, som gis en anledning til å vurdere saken på nytt. Dersom de opprettholder tidligere vedtak, går saken videre til behandling i Miljødirektoratet.
Klage på vedtak om fiskeforbud i Øvre Numedalfjellstyre.pdf

I strid med loven? 

I klagen påpekes det at slik NJFF ser det, ikke er hjemmel i fjelloven for fjellstyret til å etablere en fiskeforbudssone ut fra annet enn hensynet til fiskeressursen. ​Innføringen av en fiskeforbudssone er et inngripende vedtak som er en regulering av utøvelsen av fiskeretten. NJFF mener at § 30 i fjelloven gir fjellstyret hjemmel til å regulere fisket ut fra hensynet til fiskeressursen, ikke til å regulere fisket/innføre fiskeforbud av andre hensyn, i dette tilfellet hensynet til en viltart.
Vedtaket fattet av Øvre Numedal fjellstyre må leses som om dette er ment som et mer varig vedtak som skal gjelde inntil videre. Dette framgår ikke klart verken av vedtaket eller begrunnelsen for vedtaket. I henhold til § 30 tredje ledd krever vedtak om fredning av alt fiske i avgrensede områder for inntil 10 år om gangen godkjenning av departementet. NJFF er ikke kjent med at slik godkjenning foreligger.

Opptatt av villreinen

NJFF oppfatter at Øvre Numedal fjellstyre er opptatt av hensynet til villreinen. Det er også NJFF. Vi opplever imidlertid i denne sammenhengen at det er viktig å skille mellom regulering av hensynet til villreinen og hensynet til villreinjakta. Vedtaket om fiskeforbudssone er fattet ut fra ønske om å legge til rette for villreintrekk av hensyn til gjennomføringen av villreinjakta. NJFF kan ikke se at det er hjemmel i fjelloven til å regulere utøvelsen av fiskeretten for å legge til rette for utøvelse av retten til villreinjakt.

Ingen skam å snu

NJFF kjenner Øvre Numedal fjellstyre som et hardt arbeidende og godt fungerende fjellstyre. De forvalter viktige naturområder på felleskapets vegne. Rammene for den daglige forvaltningen ligger i fjelloven. Slik vi ser det har fjellstyret denne gangen fattet et vedtak som er i strid med fjellovens intensjon og lenger enn det loven tillater. Vi håper at fjellstyret ved en annen gangs behandling kan endre vedtaket som i realiteten utestenger en tradisjonsrik gruppe av dedikerte viddetravere med et stort hjerte for Hardangerviddas kvaliteter. 

Fjellstyrets syn

NJFF har motatt et notat fra Nore Uvdal Fjellstyre, der de redegjør ytterligere for bakgrunnen for sitt vedtak om stangfiskeforbud. Vi har lagt ved notatet i sin helhet her.
Forbudssone for stangfiske.docx.

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.