Vil oppheve ulvesonen og ha færre ulv
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:26
Vil oppheve ulvesonen og ha færre ulv
Foto: Andy Astbury/ Istock
I en resolusjon legger NJFFs landsmøte trykk på at regjeringen må få fortgang i den framtidige ulveforvaltningen. NJFF krever at ulvebestanden reduseres til 2-3 familiegrupper inklusive grenseflokkene, samt at ulvesonen oppheves.

​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i Haugesund. Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om at Regjeringen snarest legger fram en sak for Stortinget med forslag om framtidig forvaltning av ulv som ivaretar jakt- og jegerinteressene og vår kulturtradisjon med bruk av løshund til jakt langt bedre enn dagens forvaltning gjør. Våre krav til kommende forvaltningsperioden er:​​

  • Opphevelse av ulvesonen
  • Redusere bestanden av ulv til maksimalt 2-3 familiegrupper inkludert den norske andelen av grenseflokkene
  • Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde med ens jakttid
  • Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovviltbelastningen i områder der belastningen er høy. Dette vil også bidra til en bedre byrdefordeling
  • Det må fortsatt være åpning for skadefelling
  • Det må legges vekt på lokal involvering og medvirkning, blant annet gjennom lokal deltakelse i bestandsregistreringer, og NJFF må motivere jegerne til å benytte mulighetene.
  • Videre må rovviltnemdenes handlingsrom og muligheter for å bidra til konfliktdemping styrkes.

Erfaringene med dagens ulveforvaltning viser at mange som lever i områder med ulv opplever det som svært konfliktfylt og belastende. Mulighetene for jakt og annet friluftsliv blir dårligere, noe som gir redusert livskvalitet. Jakt med løs hund er nærmest borte innenfor ulvesonen. Faren for å miste jakthunden gjør at mange ikke lenger tør slippe bikkjene sine og rike jakttradisjoner er i ferd med å dø ut. Ulven er også en faktor som påvirker utviklingen av elgbestanden i deler av områdene, noe som medfører mindre vilt å høste og færre muligheter for jakt.

På tross av at bestandsmålet for ulv har vært nådd i flere år, har det ikke vært åpnet for lisensjakt innenfor ulvesonen. Det betyr at det er noen få som må bære belastningen over tid. Områdene, spesielt for Hedmark sin del, er også avsatt som yngleområder for de andre store rovdyrene. Dette forsterker opplevelsen av å bo i et reservat med svært få muligheter til å påvirke sin egen situasjon eller delta aktivt i forvaltningen.

NJFF krever at politikerne tar situasjonen på alvor, og bidrar til at nødvendige endringer kommer på plass snarest mulig.»​

Resolusjonen ble fattet mot 12 stemmer. 

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.