- Ulveforvaltningen må endres
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 06.06.2016 12:12
- Ulveforvaltningen må endres
Knut Arne Gjems framholdt at ulvesonen oppleves som en urimelig byrde for grensefylkene, og ba om at de andre fylkene var solidariske.
- Ulveforvaltningen må endres
Torstein Pedersen mente NJFF burde ansette en egen kompetanseperson innen ulv.
NJFFs landsmøte vedtok i dag at forbundet skal bli en tydeligere stemme i ulvedebatten. Det var likevel ikke flertall i salen for å si nei til ynglende ulv i Norge.

​​​​​​​​​​​​Norsk ulvepolitikk berører jeger- og særlig jakthund-interessene blant NJFFs medlemmer. Organisasjonens standpunkt har derfor vært behandla demokratisk av Landsmøtet som NJFFs høyeste organ ​en rekke ganger, seinest på forrige landsmøte i 2012. Foran landsmøtet var det fremma hele seks ulike forslag fra Hedrum JFF/ NJFF Vestfold, NJFF Østfold, Oppegård JFF, NJFF Akershus, NJFF Hedmark og NJFF Oppland.

- Gjennom dagens politikk i forbundet, sier vi i praksis ja til ynglende ulv i Norge. Dette er ikke i tråd med å ivareta jeger- og jakthund-folkets interesser. Rovviltportalens oversikt viser at 114 jakthunder er tatt de siste årene. Med dagens risiko for at jakthunder kan bli tatt av ulv, må NJFF bli en tydeligere stemme i rovviltpolitikken, sa fylkesleder Bjørn Corneliussen i NJFF Vestfold.


Vil ha økt kompetanse​​​

- For mange av våre medlemmer er ulven en sak med høyt fokus. Mange vil at vi skal si tvert nei til ulv. Spørsmålet er om vi skal være så bombastiske, eller mer realistiske og ha anledning til å påvirke. Da skal vi merke oss noe av det som Knut Storberget fra Arbeiderpartiet sa til oss i går: "NJFF framstår i dag som en fornuftig organisasjon med gangbare argument". Men vi må styrke vår kompetanse og ansette en egen fagkonsulent med dette som arbeidsområde, sa Tormod Pedersen fra NJFF Oppland.

- Jeg har tidligere stått på landsmøte-talerstolen, og jeg vil framheve det samme i dag: Vi trenger ikke ulven på norsk jord. Bjørn, jerv og gaupe er greit nok, men vargen gjør for mye skade. Likevel trenger vi å bli hørt i sammenhenger der dette diskuteres. Jeg støtter derfor forbundsstyrets forslag - foreløpig, sa ​​Ola Brenntrø fra NJFF Nord-Trøndelag. 


Ba om solidaritet​

- Når vi ser utviklinga for ulven, føler vi i Hedmark at vi har mer enn nok med å være en buffersone mot Sverige, uten at vi trenger ynglinger sjøl. Storberget sa vi må være klar på hvilken grunnholdning vi har, samtidig som NJFF er konstruktive på å finne politiske løsninger. Jeg mener vi må kombinere disse to på en enda tydeligere måte, sa leder Knut Arne Gjems i NJFF Hedmark.

Hedmarkingene foreslo derfor at landsmøtet må fastslå at NJFF ikke ønsker ynglende ulv i Norge, samtidig som man åpner for mer realpolitikk i landsmøtevedtaket. Gjems viste til at over tusen stykker gikk i fakkeltog torsdag på Elverum for ulvedrepte hunder, og ytterligere tusen deltok andre steder i fylket. 

- Jeg mener dette er den viktigste saken for NJFF på mange år, fordi det handler om sjølve utøvelsen av jakten. Samtidig ber jeg landsmøtet om å være solidariske med fylkene innenfor dagens ulvesone, og gå inn for at denne oppheves, sa Gjems.


Bjørn Mathisen fra NJFF Akershus.

Berører mange​​

- Det har rent mye vann i elvene siden forrige landmøtevedtak. Dette har medført misnøye i organisasjonen. Nær 25 prosent av jegerne bor innenfor ulvesonen, så dette berører mange. Vi vil ha endret bestandsmål, opphevelse av ulvesonen, og effektiv lisens- og kvotefelling, sa Bjørn Mathisen, leder i Rælingen JFF og nestleder i Akershus.

- Jakt- og hundemulighetene i våre områder har blitt sterkt redusert de siste årene. Østfold og de andre fylkene innenfor ulvesonen har så langt hatt størsteparten av denne byrden, og vi mener det er sterkt urettferdig, påpekte Kjetil Sørby fra NJFF Østfold.


Vil ha null ulv​

- Norge har ikke noe ansvar for å ivareta en finsk-russisk ulvestamme. Vi ønsker at det skal være trykk på NJFFs politikk, og mener NJFF må jobbe for et ulvefritt Norge. Jeg vil minne om at NJFF har klart å snu et vedtak om blyvedtak, så hvorfor skal vi ikke klare det i denne saken, spurte fylkesleder Tor Harald Ottersland fra NJFF Aust-Agder.

- Jeg er glad for at jeg ikke er fra Hedmark, når jeg hører hva dere forteller derfra. Vi har ikke behov for å ha veldig mye ulv i Norge. Det er mange nok som snakker varmt for mer ulv her til lands. NJFF skal derimot representere medlemmenes interesser. Vi har derfor ikke noe problem med å si nei til ynglende ulv i Norge, sa leder Anders Reitan i NJFF Nord-Trøndelag.

- Telemarksbenken ønsker ikke ynglende ulv i Norge. Men hvis ulvestammen skal opprettholdes, vil vi ikke at ulvesonen oppheves. Da er vi redd for at vi får svenske tilstander over hele landet. Dette kan gjøre det enklere å tillate en enda større ulvebestand, sa Ole Martin Meland fra NJFF Telemark.


Frykter for forbundets påvirkningsmuligheter​​

- Det har vært ei endring de siste årene, der jeger- og hundeinteressene har blitt sterkere berørt av ulvens tilstedeværelse, mens fokus tidligere var på beitenæringa. Samtidig mener vi at vi i økende grad også blir hørt når vi fremmer jegernes synspunkter, enten det dreier seg om reduserte jaktmuligheter, frykt for våre jakthunder eller nedsatt livskvalitet for dem som blir berørt: NJFF oppleves som en organisasjon med gangbare argumenter slik vår policy er i dag. Da blir det utfordrende hvis vi skal ha et landsmøtevedtak som innledningsvis går for en nei til ulv-holdning, advarte forbundsleder Runar Rugtvedt.​

NJFF Akershus, NJFF Østfold og NJFF Oppland trakk deretter sine forslag, slik at Aust-Agder, Hedmark og forbundsstyrets forslag ble stående igjen. Aust-Agder fikk 24 stemmer for sitt forslag om et ulvefritt Norge. 

Avstemmingen mellom NJFF Hedmarks forslag om å innledningsvis si nei til ynglende ulv, falt mot forbundsstyrets forslag med 65 mot 102 stemmer.


​Landsmøtets vedtak:​​

​Landsmøtet viderefører organisasjonens syn på forvaltning av ulv i tråd med vedtaket på landsmøtet i 2012 og den presisering av måltallet forbundsstyret har gjort i henhold til dette.

​NJFF skal arbeide for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt -, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til redusert konfliktnivå:

  • Opphevelse av ulvesonen

  • Maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene. Grenseflokker med mer enn 50 % andel i Norge skal telle med i det norske bestandsmålet.

  • Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde me​d ens jakttid.

  • Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovviltbelastningen i områder der denne er høy, og dermed også bidra til en bedre byrdefordeling.

  • Lokal involvering må vektlegges. Innenfor rammene av Stortingets vedtak om ulvepolitikken og gjeldende regelverk, må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping. Lokal deltakelse i bestandsregistreringer må vektlegges.

  • Forbundsstyret skal prioritere arbeidet med forvaltningen av store rovdyr og synliggjøre forbundets ståsted og engasjement. NJFF skal videreføre arbeidet med kompetanseoppbygging, herunder tilrettelegging for å sikre effektiv lisens- og kvotefelling og gode rammebetingelser for bruk av hund. NJFF skal samarbeide med andre. 

​​


Her kan du lese alle forslagene i detalj, samt Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte

​​​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.