NJFF går ut mot Helgesen
Publisert 27.02.2017 13:59
Oppdatert 27.02.2017 15:28
NJFF går ut mot Helgesen
Foto: Regjeringen.no
NJFF går ut mot Helgesen
Foto: Istock.
NJFF og andre utmarksorganisasjoner avviser Vidar Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven for å løse ulvekonflikten. Det innsnevrer handlingsrommet og svarer ikke på Stortingets klare oppdrag, lyder dommen.

​Utmarkkommunenes sammenslutning (USS), NORSKOG, Norges skogeierforbundet, NJFF, Norsk sau og geit (NSG) og Norges fjellstyresamband (NFS) har gått sammen om et felles juridisk innspill i ulvesaken, etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forsøkte et byråkratisk splitthopp og ba om eksterne juridiske råd i ulvekonflikten.

Advokatfirmaet Lund & Co som har utført hovedutredningen for USS, konkluderer med at verken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen hindrer lisensjakta så lenge bestandsmålene er nådd og ulven er sikra overlevelse. Men Klima- og miljødepartementet anbefales isteden ​​å endre rovviltforskriften slik Stortinget nå har bedt om flere ganger:

Gjør det vanskelig for seg sjøl​​

- Det er departementet sjøl som ikke har fjerna henvisningen til viltloven § 12 om bufe og tamrein i rovviltforskriften, og som de nå påberoper seg som rettslig hinder for å gjennomføre lisensfellinga. Dette skulle vært fjerna seinest i samband med ulveforliket juni 2016, melder USS' nettsider i forbindelse med det felles juridiske innspillet.

- Helgesen velger nok en gang å ikke utnytte det handlingsrommet som internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk gir. Isteden fremmes forslag som vil gjøre det enda vanskeligere, antakelig umulig, å gjennomføre Stortingets ulveforlik, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til Nationen/ NTB​​.

Jakta taper terreng​

NJFF har skrevet et eget tilleggsinnspill som supplerer den felles hovedutredningen med omsyn til det som berører jakta. NJFFs gjennomgang av situasjonen for jakt, hundehold og friluftsliv i ulvesonen, viser blant anna:

  • Jakt er en utbredt aktivitet i ulvesonen, og deler av sonen har blant landets største tetthet av jegere
  • Antall aktive jegere i Hedmark har vist nedgang
  • Antall solgte jaktkort har gått betydelig ned i mange områder med tilhold av ulv
  • Flere lokale jeger- og fiskerforeninger går i underskudd på jaktkortsalget sjøl om leie for jaktterreng er satt ned eller holdes på samme nivå
  • Konflikter mellom ulv og jakthunder er omfattende. Flere tradisjonelle jaktformer med bruk av løs hund er mer eller mindre borte
  • Mange opplever redusert livskvalitet som følge av reduserte muligheter for jakt og annet friluftsliv

- NJFF opplever at dette er informasjon som ikke har blitt vektlagt tilstrekkelig. Dette gjelder også når regjeringen vurderer samfunnshensyn som en del av grunnlaget for å åpne for lisensfelling, heter det i NJFFs tilleggsinnspill til Helgesens eksterne utrdening. ​​

- ​​Omgår ordren

NJFFs fagleder Siri Parmann finner det oppsiktsvekkende at Helgesen og departementet rett før helga foreslo å endre naturmangfoldloven. Det er slett ikke dette Stortinget har bedt om:

- Både i ulveforliket og i anmodningsvedtaket da statsrådens håndtering og oppfølging ble diskutert i Stortinget 31. januar, ble det helt tydelig sagt at det er rovviltforskriften som må endres. Den må henvise til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, slik at hensynet til «offentlige interesser av vesentlig betydning» kan vektlegges på lik linje med tap av husdyr og tamrein.​​ Man kan saktens spørre seg hvorfor departementet og ansvarlig minister unnviker forskriftsendringa som ville gitt rovviltnemdene nødvendige fullmakter. Isteden legges det opp til en prosedyre der departementet sitter med siste ord, bemerker Parmann tørt.

​NJFF, USS og de andre utmarksorganisasjonene motsetter seg derfor departementets forslag til endringer i naturmangfoldloven og forskrift. I svaret på den ekstremt korte høringsfristen påpekes det at departementets forslag ikke innebærer noen lojal etterlevelse av Stortingets brede ulveforlik.


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.