NJFF raser mot fiskeforbud i Oslofjorden
Publisert 11.12.2018 08:52
Oppdatert 14.12.2018 12:13
NJFF raser mot fiskeforbud i Oslofjorden
Blir det snart slutt på dette fisket? Foto: istock
Fiskeridirektoratet foreslår å forby alt fritidsfiske i sjøen i en rekke områder langs kysten, i perioden fra januar til mai. NJFF protesterer på det sterkeste, og mener man bommer i det viktige arbeidet med å ivareta torskebestanden.

​​​​​​Blant annet vil hele indre Oslofjord fredes, i tillegg til viktige fiskeområder i Østfold, Telemark og andre fylker. Dette betyr full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde. ​

NJFF støtter vern og fredning av torsken i det foreslåtte området, men er ikke enige i et totalt fiskeforbud som gjelder for alle andre arter. Dette rammer sportsfisket unødvendig og uten at det bidrar til økt vern av torsken.

Støtter vern av torsken

Situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden er svært dårlig. Det er derfor kommet et forslag på høring om å etablere et verneregime i området fra Lindesnes til svenskegrensen for å møte den dårlige bestandsutviklingen. Blant annet foreslås det et generelt forbud mot å fiske torsk nord for en grense strukket fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige. NJFF slutter opp om et slikt verneregime for torsken i området.

Men, i tillegg foreslås det totalforbud for alt annet fiske i 14 utpekte gyteområder for torsken i perioden 1. januar til 30. april, noe NJFF mener er svært dramatisk for utøvelsen av fritidsfiske i svært viktige områder. I praksis rammer dette tusenvis av isfiskere og andre som fisker på denne tiden av året.​

Alt for omfattende tiltak

- En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, uttaler informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.
- Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter (sild, hvitting, makrell, ulike flatfisk mm) og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk.

- Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer således hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet. Treffsikre tiltak er avgjørende for legitimiteten til tiltakene.

Manglende tillit

- Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. I dette ligger det en grunnleggende mistillit til at sportsfiskerne ikke vil forholde seg til gjeldende regelverk, og det er oppsiktsvekkende, uttaler Farstad.

- Vi er selvsagt innstilt på å yte vårt for at torsken ikke skal beskattes når bestandene er dårlige, og støtter altså opp om torskefredningen, men å stanse fiske på alle andre arter virker totalt meningsløst og vil neppe bli forstått av de mange brukerne av fjorden.

Tar opp saken politisk

NJFF har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for om mulig å få justert forslaget fra Fiskeridirektoratet slik at det ikke rammer annet fiske enn det som skal til for å ta vare på torsken. 
- Vi får ha tiltro til at det politiske nivået ser verdien i et aktivt fritidsfiske og vil spille på lag med oss i arbeidet med å ivareta torsken, uttaler Farstad. ​

 

I all tid har vi fisket på isen når muligheten byr seg. Foto: istock. 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.