NJFF støtter forbud mot yrkes- og fritidsfiske etter torsk
Publisert 10.09.2018 09:45
Oppdatert 10.09.2018 14:41
NJFF støtter forbud mot yrkes- og fritidsfiske etter torsk
Fiskeridirektoratet foreslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

​​​Må innføre tiltak for å redusere fiskedødelighet

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er etter Havforskningsinstituttets vurderinger dramatisk. Planktonsamfunnet har blitt påvirket i ugunstig retning, samtidig som sel og skarv spiser enorme mengder ung torsk. Dødeligheten fra fritids- og yrkesfisket utgjør i tillegg en betydelig dødelighetsfaktor for bestanden. 

Forslaget er delt i to:

Del en: Totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år i 14 definerte gyteområder langs Skagerrakkysten (fra Lindesnes til svenskegrensa). Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske. NJFF støtter dette, men presiserer at vi ikke støtter et generelt forbud mot fritidsfiske etter andre arter enn torsk i samme område. ​

Del to: Forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen f.o.m. Telemark til svenskegrensa. Det betyr i praksis forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Et slikt forbud mot torskefiske vil gjelde hele året. NJFF støtter forslaget og mener at en parallelt må forby fiske etter leppefisk i samme område​.

NJFFs vurdering

Det kan være riktig med dramatiske tiltak, men NJFF er sterkt imot nullfiskeområder hvor fiske etter andre arter enn torsk også forbys. Et eventuelt forbud bør kun gjelde torsk. NJFF ønsker å presisere at eventuelle forbud mot fiske etter torsk også må omfatte yrkesfiske. 

Det er umulig å vurdere hvor lang tid det vil ta å gjenoppbygge en bestand som er på et så lavt nivå som torsken i dette området er. Det kan forventes at de tiltak som innføres vil vare en betydelig stund. NJFF mener uansett at det er rimelig å kreve at tiltakene tidsbegrenses, og følges opp med løpende evalueringer. I tillegg bør lysfiske etter brisling forbys, samt kommersielt fiske etter leppefisk i de samme områdene slik at en bedre ivaretar torskens næringsgrunnlag. 

- I et forsøk på å redde torsken i dette området, er dette selvfølgelig et voldsomt strengt forslag til tiltak som vil berøre mange. Min vurdering er likevel at det er på et slikt nivå en må legge seg om en skal ha et håp om å lykkes, sier Øyvind Fjeldseth, fiskebiolog i NJFF. -NJFF kommer til å følge denne prosessen videre for å forsikre oss om at alle aktører bidrar etter intensjonene i forslaget. 

Her kan du lese hele høringsinnspillet. ​

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.