NJFFs innspill til Namsenreguleringen
Publisert 15.03.2019 12:00
Oppdatert 19.03.2019 08:25
NJFFs innspill til Namsenreguleringen
NJFF er svært positive til at revisjonen av Namsenreguleringen er i gang. Det er viktig at miljøvilkårene nå moderniseres i tråd med dagens standard for vassdragsreguleringer.

​​Stadig viktigere å ivareta natur og miljø

Januar 2018 ble det registrert en rask vannstandsendring i Namsen. Effektene av dette er uvisst, men raske vannstandsendringer på vinterstid, med kaldt vær og mulig rask frysing, utfordrer gyteområder og ungfisk. I Namsen utarbeides nå en revisjon hvor NJFF har sendt inn innspill. ​Hovedformålet med denne typen revisjon av miljøvilkårene må være at en unngår unaturlig raske vannstandsendringer og andre negative effekter av den omfattende reguleringen på fauna og flora i vassdraget, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. 

Namsenvassdraget er sterkt regulert med mange strekninger uten minstevannføring. De områdene hvor regulanten har selvpålagt minstevannføring bør som følge av revisjonen få dette inn i reglementet. I dag omfatter dette i praksis kun lakseførende del. Særlig er likevel effektene negative ovenfor anadrom strekning. Belastningen som følge av reguleringene alene er stor, og har økt blant annet som følge av senere bygging av terskler, forbygninger og introduksjon og spredning av fremmede dyrearter som Mysis og ørekyte. Artssammensetningen er endret i hele vassdragssystemet som en konsekvens av reguleringen. –Behovet for forbedringer i miljøvilkårene er rett og slett betydelige, sier Fjeldseth. 

Namsen er et nasjonalt laksevassdrag og har en internasjonal betydning for å ivareta Europas atlantiske laks. I tillegg huser vassdraget den unike dvergformen av atlantiske laks, namsblanken. Namsblanken har fått en betydelig reduksjon av velegnede leveområder på grunn av reguleringen.

NJFFs krav til en revisjon av Namsenreguleringen

 • Minstevannføring
 • Magasinrestriksjoner
 • Standard naturforvaltiningsvilkår, herunder:
  • Terskelplan både mht laks, namsblank og stasjonær ørret
  • Plan for gjennomføring av biotoptiltak
  • Ny kunnskap- miljøundersøkelser
  • Miljøtilpasset vannføring

Store natur- og friluftsverdier

Vassdragsregulering er medvirkende eller bestemmende faktor for bestandstilstanden for ca 30 % av de anadrome bestandene av sjøørret og laks, hvorav 12 laksebestander og 8 sjøørretbestander er sårbare, truet eller tapt med vassdragsregulering som hovedårsak. ​​​

Norge har et spesielt ansvar for vern av atlantisk laks og har utpekt 52 vassdrag som nasjonale laksevassdrag. Namsen er et av disse og er et av Norges viktigste laksevassdrag. Dette medfører en plikt til å gi villaksen særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene.

I de øvre delene av Namsen, ovenfor lakseførende del, er de negative effektene likevel særlig store. Dels i de store magasinene, men særlig også på strekninger som har stort potensiale med hensyn til sportstfiske etter ørret. Utfordringen er primært manglende minstevannføring, som resulterer i et vannføringsregime som ikke er forenlig med en ørretbestand som ville vært naturlig i dette tildigere svært ettertraktede området for ørretfiske. –​Å få på plass miljøforbedringer i form av mer miljøtilpasset vannføring, samt fjerning av en del ugunstige terskler i disse områdene mener NJFF er av særlig stor betydning, avslutter Fjeldseth. 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.