NJFFs innspill til statsbudsjettet
Publisert 08.10.2019 15:12
Oppdatert 09.10.2019 08:56
NJFFs innspill til statsbudsjettet
Situasjonen for de ville laksefiskene er alvorlig, og utfordringene knyttet til oppdrettsvirksomheten er ikke møtt med tilstrekkelig tiltak i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

​​​Statsbudsjettet kan bety mye for den enkeltes økonomi, men har sjelden direkte innvirkning på jakta og fisket. Det er likevel viktig for naturforvaltningen og utøvelsen av friluftsliv, jakt og fiske i et lengre perspektiv. 

Må ta grep for villaksen

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning la nylig fram sin rapport om status for norske laksebestander i 2019. Rapporten understreker utfordringene knyttet til oppdrettsnæringens negative påvirkning på de ville laksefiskene, og at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å stabilisere eller redusere truslene knyttet til rømt oppdrettsfisk, lakselus og infeksjoner.​

I 2020 skal trafikklyssystemet tre i kraft for første gang i form av vedtak om tildeling av vekst, nullvekst eller reduksjon av produksjonen. NJFF forventer at myndighetene tar ned produksjonen i de tilfellene ekspertgruppen mener belastningen fra lakselus er for stor. Det er i tillegg en utfordring at lakselus alene er faktoren som styrer trafikklyssystemet. NJFF mener systemet bør utvides til også å omfatte andre påvirkningsfaktorer, som rømming. NJFF ber om at trafikklyssystemet må samkjøres med kvalitetsnormen for villaks, og at det må være kvalitetsnormens tilnærming om samlet belastning som blir styrende.​

Bærekraftig forvaltning av villrein

Det er viktig at det kommer på plass en kvalitetsnorm for villrein i løpet av 2020, og at det settes av midler til kartlegging og overvåkning for å gi grunnlag for de første klassifiseringene etter normen. En kvalitetsnorm vil legge grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av villreinen, og medvirke til gode regionale planer som følges opp av alle berørte kommuner.

NJFF støtter en videreføring av tiltak overfor skrantesyken, og en fortsettelse av nødvendig prøvetaking. Det er viktig med fokus på god lokal involvering.

Pukkellaks er en miljøtrussel

Sommerens invasjon av pukkellaks, særlig i elvene i Finnmark, synliggjør at dette er en miljøtrussel som må tas på alvor. Det er positivt og viktig at det blir satt av midler til bekjemping av skadelige fremmede arter.  Vitenskapskomiteen for miljø og mat legger fram sin risikovurdering mht pukkellaks høsten 2019. NJFF forutsetter at denne følges opp med nødvendige tiltak. 

Skuffende satsing på friluftslivet

Da regjeringen lanserte handlingsplanen for friluftsliv sommeren 2018, skapte det forventninger om en betydelig satsing på friluftslivet. NJFF hadde derfor forventet en mer omfattende satsing på friluftsliv i budsjettforslaget enn hva regjeringen legger opp til.

Tap av natur

Regjeringen ønsker en bærekraftig hyttebygging, og vil innhente mer kunnskap om konsekvenser av hyttebygging i sentrale områder i fjellet i Sør-Norge. NJFF mener vi allerede har tilstrekkelig grunnlag til å ta grep, og ber regjeringen igangsette arbeidet med statlige planretningslinjer for hyttebygging i fjellet.

NJFF støtter opp om en bred satsing på fornybar energi, men sier nei til mer vindkraftutbygging i norsk natur. Dette nettopp fordi vindkraftutbygging i norsk natur innebærer store, irreversible inngrep og vil forsterke den negative utviklingen når det gjelder arealinngrep og arealbruksendringer. Det må vektlegges å finne løsninger som både bidrar til å løse klimautfordringene og stanse tap av natur.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.