Fang og slipp drøftes på NJFFs landsmøte
Publisert 08.02.2016 19:05
Oppdatert 06.06.2016 12:33
Fang og slipp drøftes på NJFFs landsmøte
På NJFFs landsmøte 13.-15. november kommer diskusjonen omkring fang og slipp (catch and release) opp til debatt. NJFF Møre og Romsdal vil stramme inn, mens Stjørdal JFF foreslår å myke opp på vedtaket fra NJFFs landsmøte i 2009.

​​​Bruken av fang og slipp har vært gjenstand for diskusjon i NJFFs rekker i flere runder. Når NJFFs landsmøte på nytt samles i Haugesund om en måned, skal landsmøtedelegatene ta stilling til to ulike forslag fremma av NJFFs fylkesårsmøte i Møre og Romsdal og fra Stjørdal JFF (Nord-Trøndelag).

Her kan du lese begge forslagene i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.


​Forrige landsmøtevedtak​​

Følgende formulering ble vedtatt av NJFFs landsmøte 2009 i handlingsprogrammet:

NJFF vil videreføre arbeidet med spørsmålene rundt fang og slipp gjennom:

  • å sikre at hensynet til fiskebestandene går foran hensynet til kommersielle interesser

  • å sikre et variert tilbud til ulike grupper fiskere i vassdrag der fang og slipp benyttes

  • løpende oppfølging og utvikling av kunnskapsgrunnlaget

  • å utvikle gode rammer for bruk av fang og slipp som virkemiddel i en nyansert og faglig forsvarlig fiskeforvaltning

  • å arbeide for at fang og slipp ikke skal benyttes som generelt forvaltningstiltak i fiske etter anadrome laksefisk.

Det sittende forbundsstyret presiserte vedtaket 26.januar 2010 slik:

Landsmøtets vedtak om fang og slipp innebærer at det er lagt opp til en strengere ramme for praktisering av fang og slipp for fiske etter anadrome laksefisk. Når det gjelder fiske etter anadrome laksefisk, vil forbundsstyret legge til grunn at man her skal arbeide for at fang og slipp kun benyttes i forhold til å rette fisket mot uttak av fisk av definert art, størrelse eller kjønn. Det skal ikke åpnes for bruk av gjenutsetting av anadrome laksefisk for å forlenge fisket utover dette.


​​Mener landsmøte​​-vedtaket er uthula​

- Forbundsstyrets presisering er ikke i tråd med vedtaket på landsmøtet i 2009. Vi opplever nå at fang og slipp i større og større grad benyttes som en del av forvaltninga av anadrome fiskeslag. Spesielt i de største elvene er ​​​restriksjonene på laksefisket blitt så strenge at en ikke lenger kan bruke høstingsprinsippet som grunnlag for fisket som gjennomføres. Enkelte elveeiere bruker bevisst «fang og slipp» som fangstmetode i elva. Dette er ikke i tråd med NJFFs landsmøtevedtak, mener NJFF Møre og Romsdal.

Innskrenkinger i fisket skaper et misforhold mellom høstingsfiskeren og nytelsesfiskeren når fang og slipp tillates, noe som øker konfliktnivået mellom de to gruppene. I det lange løp vil dette redusere rekrutteringa til laksefisket, mener fylkeslaget, og foreslår følgende landsmøtevedtak:

«Det skal ikke benyttes «fang og slipp» i forvaltninga av anadrom laksefisk. I de vassdrag hvor fiske etter anadrom laksefisk er regulert, skal reguleringa skje med kvoter hvor fangstkvoten defineres slik: Døgn-, uke- eller sesongkvote: det antall fisk en person kan fiske i løpet av et fiskedøgn, uke eller sesong. Utsatt fisk regnes som en del av kvoten. Kvoter skal være tilpasset elvene i den forstand at de kan nå de oppsatte gytebestandsmål. Det skal stå fritt for de som ønsker det å sette ut sin fisk.»


​Vil ha friere rammer​​

Stjørdal JFF går motsatt vei i sitt forslag:

- Fang og slipp er en del av fiskeforvaltninga verden rundt. Uansett hva vi måtte mene om fang og slipp, så har dette kommet for å bli. Skal NJFF være en relevant organisasjon i diskusjonene omkring forvaltning av fiske, kan vi ikke gjøre oss irrelevant gjennom absolutte standpunkter. Forskning viser at fisk overlever gjenutsetting, og kan - riktig utført - gi overlevelse nær 100 prosent. Fang og slipp sikrer mer gytefisk og opprettholder interessa for laksefiske i perioder der lave kvoter ellers ville gjort laksefiske uinteressant. Men hvis fiskebestanden lokalt ikke tåler beskatning, skal det heller ikke drives fang og slipp, understreker Stjørdal JFF, og foreslår følgende:

"NJFF støtter fang og slipp som et rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning. NJFF skal ha en konstruktiv tilnærming til fang og slipp og ikke innta standpunkter som gjør oss til en irrelevant samarbeidspartner i lakseelvene."


​​​​Må balansere tradisjon mot utvikling

NJFFs forbundsstyre poengterer at forrige landsmøtevedtak ikke er uthula, men at presiseringa er gjort for å operasjonalisere vedtaket slik at organisasjonen kunne håndtere konkrete situasjoner og diskusjoner i forbindelse med fiskereguleringer. Sia landsmøtet 2009 har situasjonen forverra seg ved at stadig flere vassdrag sliter med å nå gytebestandsmålene. Når vassdrag ikke produserer et høstbart overskudd, understreker forbundsstyret at NJFF har vært tydelige på at fisket må opphøre.

- Forbundsstyret har stor respekt for ulike synspunkter på fang og slipp. Samtidig må NJFF balansere hensynet til våre høstingstradisjoner med jakt og fiske som kulturbærere, opp mot den generelle samfunnsutviklinga. For det store flertallet av sportsfiskere ligger det å høste som ett av flere viktige elementer i å utøve sportsfiske. NJFF bør ha et dynamisk syn slik at vi som aktør som kan påvirke utviklinga, og ikke marginaliserer oss i fang og slipp-​debatten.


Foreslår kortere vedtak​​​​

Forbundsstyret konkluderer med at landsmøte-vedtaket fra 2009 og forbundsstyrets presiseringer er en plattform som balanserer de ulike hensynene på en god måte. Forbundsstyret støtter intensjonene i forslaget fra Stjørdal JFF, men foreslår et noe kortere vedtak.​

​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF støtter fang og slipp som et​ rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning.​


Her kan du lese alle forslagene i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.