Krever nullvekst i oppdrettsnæringen
Publisert 08.02.2016 19:06
Oppdatert 06.06.2016 12:32
Krever nullvekst i oppdrettsnæringen
Foto: John Øystein Berg
Stord JFF og NJFF Hordaland krever null–vekst i oppdrettsnæringen fram til miljøødeleggelsene forårsaket av næringen er varig løst. I et landsmøteforslag ber de NJFF jobbe for at nye konsesjoner kun blir tildelt lukka oppdrettsanlegg i sjø eller på land.

​​Fiskeminister Elisabeth Aspaker har varsla at regjeringa ønsker å seksdoble oppdrettsnæringa innen 2050. Målet skal nås ved at produksjonen av laks og regnbueørret øker med omlag 7 prosent hvert år, men samtidig skal omsynet til miljøet sette rammene for hvilken produksjon en kan ha i Norge.

Stord JFF og NJFF Hordaland er svært bekymra for at en ytterligere vekst i oppdrettsnæringa vil sette våre allerede trua villaks- og sjøørretstammer i ytterligere fare. De ber derfor om at NJFFs landsmøte krever at regjeringa stanser veksten inntil næringa blir miljømessig bærekraftig og null-rømmingsvisjonen er oppfylt.

​Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Dårlige erfaringer med "Nina"​​

Hordaland opplever stadige rømminger fra sjøbaserte oppdrettsanlegg, sist kuliminert i erfaringene fra stormen «Nina» i januar 2015, der en rekke anlegg havarerte grunnet uvær. Slike havari kan få uheldige følger for villaks- og sjøørretbestandene i Hordaland, blant anna ved at rømt regnbueørret kan fortrenge lokale bestander og ødelegge gytegroper for villaks og sjøørret, spre sykdom og lakselus til vill laksefisk, samt utvanne villaksens stedegne genetikk.

- Rømmingene etter «Nina» er enkelthendelser, men statistikken til Fiskeridirektoratet viser at oppdrettsnæringa umulig kan ha kontroll på dette i de åpne sjøanleggene. Dagens åpne merder gjør at spillfôr, medisin, avlusningsmidler og næringssalter tilføres miljøet utafor anleggene. I tillegg fungerer oppdrettsfisk inne i merdene som vertsfisk for lakselus. Samla utgjør dette en reell trussel mot det biologiske mangfoldet i fjordsystemene, heter det i landsmøteforslaget.


Vil dreie vekst til lukka merder

Stord JFF og NJFF Hordaland frykter for villfisken med dagens regime basert rundt åpne merder, og ber NJFFs landsmøte kreve at regjeringa stanser veksten i oppdrettsnæringa. På fylkeslagets årsmøte i mars hadde Voss JFL et liknende forslag, så det ble vedtatt å sende inn forslaget fra Stord JFF om nullvekst med faktagrunnlaget utreda av Voss JFL som bakgrunn. Landsmøteforslaget er som følger:

"NJFF skal i kommende landsmøteperiode motarbeide enhver form for produksjonsvekst i oppdrettsnæringen, hvor veksten forekommer i tradisjonelle åpne oppdrettsmerder. NJFF skal bidra til å endre dagens oppdrettsregime, ved å jobbe for at fremtidige oppdrettskonsesjoner kun blir tildelt nye, miljøvennlige, rømningssikre, lukkede oppdrettsanlegg i sjø eller på land."


​​- Ikke miljømessig bærekraftig i dag

Forbundsstyret slutter seg til situasjonsbekrivelsa fra Stord JFF og NJFF Hordaland, og konstaterer at oppdrettsnæringa i dag ikke oppfyller kravet om miljømessig bærekraftig drift. Når det gjelder lakselus, er situasjonen dramatisk for de ville laksefiskene langs deler av kysten. Mattilsynet bruker alle tilgjengelige virkemidler, resistensutviklinga er faretruende, sjøørreten er i ferd med å forsvinne i de hardest ramma områdene og det høstbare overskuddet går ned i flere viktige laksevassdrag.

- Stortingets behandling av havbruksmeldinga fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser at politikerne har betydelig fokus på videre vekst. Næringskomiteen sier i sin innstilling at dersom det skal tillates vekst, er det avgjørende at veksten er miljømessig bærekraftig. Forbundsstyret vil understreke betydninga av at NJFF legger trykk på regjeringas oppfølging av havbruksmeldinga, og fortsetter sitt arbeid for å sikre ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring.


Vil ikke låse NJFF til lukka løsninger​​

Forbundsstyret legger vekt på at utvikling av ny teknologi må være et prioritert satsingsområde i årene som kommer: Dagens åpne merdeteknologi vil ikke kunne løse de miljøutfordringene som næringa står overfor. Forbundsstyret er også bekymra for at presset for rask vekst er langt sterkere enn framdrifta i nye teknologiske løsninger. Det er viktig at NJFF bidrar med en klar stemme for å forhindre at det åpnes for vekst før miljøutfordringene er løst.

- I dag synes en overgang til lukka løsninger å være det mest nærliggende valget. Havbruksmeldinga legger også opp til økt fokus på landbasert oppdrett, noe forbundsstyret ser som positivt. Samtidig mener forbundsstyret det er viktig at NJFF er en dynamisk og offensiv pådriver, og ikke låser seg til definerte teknologiske løsninger ut fra dagens situasjon. NJFF må ha et langsiktig perspektiv med sitt arbeid. Dessverre er det ikke realistisk at denne målsettingen er nådd i løpet av kommende landsmøteperiode. Et landsmøtevedtak bør derfor ha en lengre horisont enn de tre neste årene, skriver forbundsstyret og foreslår følgende landsmøtevedtak.


​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF støtter intensjonene i forslaget fra Stord JFF og NJFF-Hordaland.

NJFF krever at havbruksnæringen løser sine miljøutfordringer, herunder lakselus og rømming, og forutsetter at næringen er miljømessig bærekraftig før det åpnes for videre vekst. Fremtidige oppdrettskonsesjoner skal kun tildeles til lukkede anlegg på sjø eller land eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville laksefiskene og bidrar til å oppfylle visjonene i Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.​


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.