Ulvedebatt på NJFFs landsmøte
Publisert 08.02.2016 19:04
Oppdatert 06.06.2016 12:34
På NJFFs landsmøte 13.-15. november blir det diskusjon om forbundets standpunkt i ulveforvaltninga. Fra seks lokal- og fylkeslag er det fremma forslag om alt fra ny rovviltkonsulent-stilling til null ynglende ulv i landet.

​​​​​​Norsk ulvepolitikk berører jeger- og særlig jakthund-interessene blant NJFFs medlemmer. Organisasjonens standpunkt har derfor vært behandla demokratisk av Landsmøtet som NJFFs høyeste organ ​en rekke ganger, seinest på forrige landsmøte i 2012.

Når NJFFs landsmøte på nytt samles i Haugesund om en drøy måned, skal landsmøtedelegatene ta stilling til seks ulike forslag fremma av Hedrum JFF, NJFF Østfold, Oppegård JFF, NJFF Akershus, NJFF Hedmark og NJFF Oppland. Alle forslag vedrører ulveforvaltning. Her kan du lese alle forslagene i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.


Delt holdning til "null ulv​​​"

To av forslagene, fra Hedrum JFF (med støtte fra NJFF Vestfold) og Oppegård JFF, innebærer nei til ynglende ulv i Norge. Dette får delvis støtte fra NJFF Akershus. NJFF Østfold, NJFF Hedmark og NJFF Oppland mener dette ikke er realistisk med dagens opinion å jobbe med en null-politikk, og vil isteden videreføre NJFFs gjeldende landsmøtevedtak om 2-3 ynglinger inklusive grenseflokkene.

NJFF Østfold og NJFF Hedmark mener imidlertid forbundets engasjement og rolle i rovviltpolitikken må styrkes på ulike måter, gjennom blant anna bedre lokal forankring og tilgang på ulvefrie treningsterreng.


Frykter for norske jakthundraser​​​

Sammen med NJFF Akershus foreslår de i tillegg at NJFF skal jobbe videre med å få oppheva forvaltningssonen for ulv, samt mer opplæring og tilrettelegging for lisensjakta. Det påpekes fra flere av fylkeslagene at særnorske jakthundraser vies stor oppmerksomhet slik at disse ikke risikerer utryddelse.

NJFF Oppland tar ikke stilling til bestandsmål, men mener NJFF må styrke sin fagkompetanse på rovviltområdet og ansette en egen fagkonsulent. Fylkeslaget understreker i tillegg behovet for samarbeid med andre landsdekkende organisasjoner for å styrke den politiske påvirkningskrafta. Her får de støtte fra NJFF Hedmark på begge punkt.


- Altfor høyt konfliktnivå​​​​

NJFFs forbundsstyre er enig i at dagens ulvepolitikk fører til et altfor høyt konfliktnivå, noe som ikke har blitt bedre av at Regjeringa ikke har overholdt tidsfristen som Stortinget satte for en ny debatt om bestandsmålet. Det er imidlertid varsla at saken kommer opp i høst, slik at grenseflokkene kan få ei avklaring der. NJFF har lagt ned mye arbeid sammen med fylkeslagene i ulvesonen, for å påvirke departementet, regjeringa og Stortinget.

​- Det er godt dokumentert at mange i ulve-områdene opplever dette som utfordrende, noe som medfører redusert livskvalitet. Særlig hardt rammes de rike jakttradisjonene med løshund, men i deler av ulvesonen blir også jakttilbudet redusert. Særlig i Hedmark forsterkes "reservat-følelsen" fordi andre store rovdyr gjør at den totale rovviltbelastninga blir stor. Konflikten forverres av at det ikke har vært åpna for lisensjakt i ulvesonen, påpeker forbundsstyret i si innstilling til landsmøtet.


Vektlegger jakthunden

Forbundsstyret mener løshundjakta må vektlegges i den framtidige ulveforvaltninga, blant anna ved at ulv som tar jakthunder prioriteres når fellingskvoter fastsettes. Det må også forskes mer på hvordan man kan minimalisere risikoen, blant anna gjennom aversjonsdressur og bruk av lukt. Det understrekes likevel at det alltid er opp til jakthundeieren å vurdere når jakthunden skal slippes, enten det dreier seg om ulv, trafikk eller andre faktorer som kan sette jakthunden i fare.

- Når det gjelder samarbeid, legger NJFF vekt på gode relasjoner med grunneiere, kommuner og andre aktører. Men sjøl om mange beitebrukere og/eller grunneiere er jegere, er det viktig å være presis på hvilke interesser vi representerer når budskapet skal frambringes for politikere og andre. All erfaring fra mange års arbeid for å bedre jegernes interesser, viser at ei linje med reindyrking av vårt engasjement har vært ei riktig vurdering, understreker forbundsstyret.​ Det påpekes også at mange i NJFFs administrasjon jobber med rovdyrspørsmål, slik at det blir uhensiktsmessig om landsmøtet skal fatte vedtak om å opprette egne rovviltstillinger.


Vil opprettholde hovedlinjene​

NJFF har fått gjennomslag for nødvergerett for hund og brei aksept for kvote- og lisensjakt som primære virkemidler i rovviltforvaltninga, fordi NJFF oppfattes som en seriøs og konstruktiv organisasjon med et langsiktig og faglig godt fundert arbeid. Nå har forbundsstyret også god tro på at grenseflokkene vil få sin løsning. Med disse inkludert i bestandsmålet, jakt i hele utbredelsesområdet og uttak av hele familiegrupper, vil konfliktnivået reduseres betydelig.

- Ut fra ei totalvurdering av situasjonen, anbefaler forbundsstyret at dagens ulvepolitikk i NJFF videreføres. Dagens politikk balanserer synet blant våre ulike medlemsgrupper, og sikrer en konsistens i vårt grunnsyn og vårt arbeid for å påvirke samfunnets rammebetingelser innafor alle områder der NJFF har et engasjement.


​Forbundsstyrets forslag​​

​Forbundsstyret foreslår å videreføre organisasjonens syn på forvaltning av ulv i tråd med vedtaket på landsmøtet i 2012 og den presisering av måltallet forbundsstyret har gjort i henhold til dette.

​NJFF skal arbeide for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt -, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til redusert konfliktnivå:

  • Opphevelse av ulvesonen

  • Maksimalt 3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene. Grenseflokker med mer enn 50 % andel i Norge skal telle med i det norske bestandsmålet.

  • Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde me​d ens jakttid.

  • Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovviltbelastningen i områder der denne er høy, og dermed også bidra til en bedre byrdefordeling.

  • Lokal involvering må vektlegges. Innenfor rammene av Stortingets vedtak om ulvepolitikken og gjeldende regelverk, må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping.

  • Lokal deltakelse i bestandsregistreringer må vektlegges.

  • Det skal legges vekt på å synliggjøre forbundets ståsted og engasjement for den framtidige ulveforvaltningen.

  • NJFF skal videreføre arbeidet med kompetanseoppbygging, herunder tilrettelegging for å sikre effektiv lisens- og kvotefelling og gode rammebetingelser for bruk av hund.

  • NJFF skal søke samarbeid med andre dersom dette kan bidra til å styrke mulighetene for å få gjennomslag for NJFFs politikk.

​​


Her kan du lese alle forslagene i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.