Nye bestandstall for ulv og gaupe
Publisert 02.06.2017 11:58
Oppdatert 02.06.2017 12:35
Nye bestandstall for ulv og gaupe
Nye bestandstall for ulv og gaupe
Det er påvist en økning på 19 prosent i ulvebestanden i Norge ifølge Rovdata. Også gaupebestanden viser en økning, selv om man enda er under bestandsmålet.

​​Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. De bestandstall som Rovdata legger fram danner grunnlaget for vedtak i forvaltningen. 

​Rovviltnemndene skal forvalte rovviltbestandene i sin region ut fra de premisser og nasjonale bestandsmål som er satt av Stortinget. 

Ga​​upe​

Resultatene etter årets vintersesong med sporing etter gaupe  er klare. Tallene viser at vi har påvist 55,5 gaupefamilier (3,5 flere enn i fjor).

For gaupe er det i 2017 estimert 55,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 329 dyr (95 % CI = 273–384) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2017 og før reproduksjonssesongen. Dette er en økning på 7 % sammenlignet med fjoråret, men for femte året på rad ligger gaupebestanden under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger.

Gaupebestanden fordeler seg slik mellom de ulike rovviltregionene:

  • I Region 2 er det beregnet 9 familiegrupper, en liten nedgang fra året før.
  • I Region 3 er det beregnet 5 familiegrupper, en oppgang fra året før.
  • I region 4 er det beregnet 1,5 familiegrupper, det samme som året før.
  • I region 5 er det beregnet 9,5 familiegrupper, en tydelig økning fra året før.
  • I region 6 er det beregnet 18,5 familiegrupper, en tydelig økning fra året før.
  • I region 7 er det beregnet 6 familiegrupper, en liten nedgang.
  • I region 8 er det beregnet 6 familiegrupper, en nedgang fra året før.

Blant forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål for gaupe ligger regionene 2, 3 og 6 på eller over bestandsmålet når en beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år.

Lokal medvirkning​​

Det er en betydelig lokal medvirkning i arbeidet med å registrere familiegrupper rundt omkring i ​​landet, blant annet fra NJFF. Metoder som brukes er sporing på snø, synsobservasjoner, viltkamera og registrering av døde unger. De fleste registeringer blir i all hovedsak gjort av publikum lokalt og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), som gjør en feltkontroll. Ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper, beregner Rovdata ved hjelp av såkalte avstandsregler og kategorier av byttedyrtetthet hvor mange familiegrupper av gaupe det er i landet før kvotejakta starter.​​

Ulv​

Vinteren 2016-2017 ble totalt 46 familiegrupper av ulv påvist i Norge og Sverige. Av disse var 34 i helsvenske revir, sju hadde tilhold på tvers av riksgrensen og fem revir var helnorske. Tre av de helnorske familiegruppene hadde fullstendig tilhold innenfor norsk forvaltningsområde for ulv (norsk ulvesone), mens de to resterende hadde delvis tilhold innenfor denne sonen (Julussa, Osdalen). Dette utgjør 105-112 ulveindivider innenfor landets grenser, det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor.​​​

I tillegg ble det påvist 28 revirmarkerende par. Av disse var 19 helsvenske, tre var grenseoverskridende, mens seks kun ble påvist på norsk side av riksgrensen. Med unntak av ett par (Spekedalen) ble de resterende fem norske parene kun registrert innenfor ulvesonen. I Sverige hadde majoriteten av familiegrupper og revirmarkerende par tilhold i det midtre svenske forvaltningsområdet for rovdyr og i Norge ble de fleste ulvene påvist innenfor ulvesonen, og særlig i Hedmark fylke.

Familiegruppe​​​r i Norge

Familiegruppe av ulv er påvist i følgende fem helnorske revir; Osdalen, Julussa, Letjenna, Mangen og Aurskog. I Mangen reviret er det ikke påvist yngling i 2016. Det er derfor dokumentert fire helnorske ynglinger i 2016.

Definisjon på begrepet «Familiegruppe av ulv» står i rovviltforskriften som: «Minst tre ulver som opptrer ifølge innenfor et revir, hvorav minst ett individ markerer revir regelmessig, og yngling er påvist minst en gang i de siste to år».

Det er påvist 7,5 (4 + 3,5) ynglinger i Norge, inkludert grenserevirene, i 2016.

Revirmarkerende par

Det er påvist seks revirmarkerende par i Norge. Dette er Spekedalen, Kynna, Flisdalen, Gräsmark, Østmarka og Hobøl. I tillegg er det registrert tre revirmarkerende par med tilhold på begge sider av grensen. Dette er Fulufjellet, Rømskog og Boksjö. Det blir dermed 7,5 par med tilhold i Norge, inkludert grenserevirene (6+1,5).

Det skal presiseres at alle tall som oppgis er resultater for registreringsperioden 1.oktober – 31. mars. Ulverevir som forsvant i løpet av vintersesongen på grunn av lisensfelling, skadefelling skyddsjakt) eller annen dødelighet er således inkludert i resultatene.​

​Les mer om bestandsmål for ulv på Rovdata.

Les mer om bestandsmål for gaupe på Rovdata.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.