- Lovforslag løser ikke ulvefloken
Publisert 03.03.2017 18:46
Oppdatert 13.03.2017 10:48
- Lovforslag løser ikke ulvefloken
Regjeringen hevder lovforslaget vil gi rom for et svært begrenset uttak av ulv. Foto: IStock/ nordseegold.
- Lovforslag løser ikke ulvefloken
Vidar Helgesen mener lovforslaget skaper bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Foto: Øistein Norum Monsen.
Regjeringa la i dag fram et forslag om å endre naturmangfoldloven, slik at rovviltforvaltninga får noe større mulighet for å felle ulv. - Forslaget svarer ikke på Stortingets oppdrag, svarer NJFF og utmarksorganisasjonene.

​​​​– Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovens rammer. Nå fremmer vi forslag om å ta inn en ny lovbestemmelse om lisensfelling i naturmangfoldloven. Det vil utvide muligheten til lisensjakt på ulv. På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Regjeringas nettsider​.​

Kan få flertall​​

Ifølge VG.no ligger det an til at Helgesen vil få flertall for forslaget i Stortinget. Dette skjer til tross for at Venstre mener det er brudd på samarbeidsavtalen, og Høyres Gunnar Gundersen raser i korridorene ifølge NRK

– Statsråden og byråkratiet har lyktes i å trenere ulvesaken. Helgesen sier rett ut at forslaget ikke vil bringe oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Men dit skal vi! Jeg vil motsette meg hurtigbehandling av lovforslaget. Da får heller årets jakt gå i vasken. Det er tross alt bedre enn å vedta et lovforslag som legger strengere restriksjoner på jakta enn dagens regler gjør, raser Gundersen.​​

- Helgesen trenerer​

Han får støtte fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som synes dette er et dårlig forslag som kan gjøre ting enda vanskeligere.

– Istedenfor å bruke dagens lovverk, fører dette til en innstramming istedenfor ei oppmykning. Dette bare fører til en ny runde med usikkerhet og uklarhet, og at man ikke får en tilstrekkelig reduksjon i bestanden slik at man får dempet konfliktnivået. Takket være regjeringens voldsomme rot og Helgesens vilje til trenering, så tror jeg ikke det blir ulvejakt i vår, sier Slagsvold Vedum til NRK.​

​​Departmentet vil tolke restriktivt

​Heller ikke NJFF og de andre partene i ulvenettverket rundt Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) og grunneierorganisasjonene, er fornøyde. I et felles høringsbrev​ fastslås det at Helgesen ikke oppfyller ulveforliket. NJFF konkluderer med at forslaget ikke sikrer gjennomføring av Stortingets ulvevedtak slik NJFF ønsker. 

Forslaget er ei oppfølging av det forslaget som Klima- og miljødepartementet sendte på høring for kort tid tilbake. Det innebærer at det tas inn i et nytt annet ledd i § 18 i naturmangfoldloven, som åpner for at et lite antall ulv, jerv eller bjørn i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, kan tas ut. Departementet understreker at begrepet «lite antall» er restriktivt ment.

Vingeklipper rovviltnemndene​

NJFF er opptatt av at rovviltnemndene skulle kunne ta hele naturmangfoldlovens § 18 i bruk som grunnlag for å vurdere lisensfelling når bestandsmålene er nådd. 

I merknadene til forslaget heter det at uttak utført av Statens naturoppsyn vil tilfredsstille kravet om «strengt kontrollerte former». I tillegg lisensfelling oppfylle vilkåret dersom fastsatte regler og rutiner for slik felling følges. Vi​dere heter det at «på selektivt grunnlag» når det gjelder ulv innebærer at man skal minimere risikoen for å ta ut genetisk verdifulle individer. «I begrenset utstrekning» innebærer at en tillatelse må avgrenses til bestemte områder eller bestemte individer.

- I praksis vil en slik endring ikke gi rom for et uttak i tråd med det som rovviltnemndene fattet i 2016, fastslår NJFF.

​​​​Avskjærer lisensjakta?

I tillegg sier lovforslaget at departementet vil gjøre endringer i rovviltforskriften og at dette er et tilleggstema i høringen om endringer i naturmangfoldloven. Departementet vil endre definisjonen av lisensfelling i rovviltforskriften slik at den blir bedre tilpassa naturmangfoldloven. NJFF og de andre utmarksorganisasjonene hadde bedt om at rovviltforskriftens § 2 tok inn hele § 18 i naturmangfoldloven i sin henvisning. Departementets endring vil ikke gi rovviltnemndene et slikt grunnlag for å vurdere lisensfelling som vi ønsket.

Departementet sier også at naturmangfoldlovens § 18 første ledd c) («ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige in​​teresser av vesentlig betydning»), vil gjøre skadefelling «betydelig mer hensiktsmessig enn lisensfelling. Uttak vil da utføres av profesjonelle jegere og skje raskere og med større sikkerhet for at man tar ut de riktige dyrene og at det skjer i kontrollerte former».

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.