Rødt sett med NJFF-øyne
Publisert 21.04.2021 10:43
Oppdatert 21.04.2021 13:37
Rødt sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​​Fiske og oppdrett

Det er mange punkter i programmet til Rødt som handler om å begrense oppdrettsnæringens skadelige miljøpåvirkning. Programmet er tidvis svært detaljert på hvordan anleggene skal driftes, blant annet vil de «forby bruk av leppefisk/rensefisk». De ønsker også å gjøre 'trafikklyssystemet' strengere.

Vi konstaterer at Rødt i all hovedsak legger seg på NJFFs linje gjennom dette kulepunktet:

 • «At tillatelser til fiskeoppdrett kun skal gis gjennom enkle funksjonskrav: merdene er rømningssikre, forurensningsfri, gir full sykdomskontroll, høy fiskevelferd og fisken er lusefri.»

Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. Det er ingen tvil om at denne næringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene.

Rødt ønsker «at hensynet til bevaring av viltlevende marine arter skal gå foran ønske om å bruke lokaliteter til oppdrett.»

De nevner ikke villaks spesifikt, men sier

 • «at fiskeoppdrett skal ut av gytefjorder, og ut av områder hvor det drives med sjølaksefiske».

Et annet sted i programmet, som omhandler rødlistete arter, står det at

 • «Det skal gjøres mer for arter når de nærmer seg «kritisk truet».»

NJFF tar dette som en bekreftelse på at Rødt støtter vårt standpunkt om at villaksen skal tas hensyn til fremfor oppdrettsaktivitet, i og med at villaksen nå ser ut til å havne på rødlista.

Villaks nevnes altså ikke spesifikt, men det gjør hummeren:

 • «Hummerbestanden er på historisk lavt nivå og skal fredes mot fiskeri i 10 år.»

NJFFs grunnholdning er at vi kun skal høste av et overskudd. Hummeren har vært hardt fisket på i noen områder og det har derfor vært restriksjoner enkelte steder. Å totalfrede hummer i hele 10 år synes derimot unødvendig. Hummeren er en art som kommer seg raskt igjen. I stedet for fredning i en så lang periode kan man heller fortsette med å legge begrensninger på fisket der det er nødvendig, for eksempel ved reduksjon i antall teiner eller justering av sesongen.​

Jakt

Det står ikke så mye om jakt og fangst i partiprogrammet til Rødt. Det vi finner, er at Rødt vil «sikre rovdyr sin plass i de norske økosystemene». De mener det skal være lav terskel for skadefelling i områder hvor det er prioritert beitedyr, og tilsvarende at det skal være høy terskel for uttak «i rovviltprioriterte områder». I programmet flagger ikke Rødt noen synspunkt om størrelsen på bestandene som sådan.

Om villreinen sier de

 • «Forvalte villrein utfra reinens egenverdi og som en viktig ressurs for jakt, menneskemat, kulturlandskap, kulturarv og biologisk mangfold.»

Norge forvalter de siste villreinstammene i Europa, og NJFF er svært opptatt av at villreinens leveområder må tas mye bedre vare på. Med dagens politikk stykkes opp og bygges ned områdene som villreinen lever i. NJFF stusser litt på hvorfor Rødt trekker frem 'kulturlandskap' i forbindelse med villrein, for villreinen er tvert om avhengig av uberørte og sammenhengende fjellområder. Men vi gir tommel opp for at Rødt gir egen omtale av villrein i sitt program, og at de et annet sted i programmet slår fast at «Oppsplitting av intakte og/eller villmarkspregede naturområder skal stoppes».

Det er kun ett punkt i programmet som handler om spesifikk jakt:

 • «Yngletidsfredning må være absolutt, og hverken hijakt eller buejakt skal tillates»

NJFF mener at det ikke er hensiktsmessig å forby bestemte jakttyper. Det er helt selvsagt for NJFF at all jakt og fangst skal skje på en bærekraftig måte. Dette ivaretas da også godt i dagens viltlov. Reglene for jakt- og fellingsmetoder må sørge for at viltet felles uten unødig stress og smerte. Derfor mener vi det er unødvendig av Rødt å gå i detalj på enkeltelementer. Vi kunne heller sett for oss et punkt som slo fast at all jakt og fangst skal bygge på etisk og human utøvelse.​

Areal og natur

Her viser det seg at Rødt er enig med NJFF i flere saker, både når det gjelder nedbygging og når det handler om bedre tilgang til jakt og fiske. Rødt skriver blant annet:

 • «For å sikre allmenheten tilgang til friluftsliv, jakt og fiske skal staten og kommunene overta store privatkapitalistiske skogseiendommer. Statskog skal verne en større del av sine 77 skogeiendommer, aktivt kjøpe opp skogseiendommer som kommer på salg og drive et miljøvennlig og bærekraftig skogbruk.»

Det er ikke NJFFs holdning at stat og kommune uten videre skal overta private eiendommer, men vi mener det er viktig at Statskog skal være en garantist for allmenhetens tilgang til jakt og fiske.

Videre har Rødt flere punkt som veldig tydelig problematiserer den stadige privatiseringen og nedbyggingen av strandsonen. Innen dette feltet tar de frem storslegga. Her er to eksempler:

 • «Stoppe alle inngrep i strandsonen, som ikke er til klar fordel for allmennheten eller naturmangfoldet. Antall dispensasjoner fra byggeforbudet må drastisk ned, og kommuner må slutte å legge byggegrense nærmere enn 100 meter fra sjøen.»
 • «Stoppe lokalpolitikere i å godkjenne kommune- eller reguleringsplaner som svekker allemannsretten og naturmangfoldet i strandsonen.»

De mener at ulovlig privatisering må straffes hardere og at ulovlige inngrep og stengsler skal reverseres. Rødt har også vedtatt et punkt som beskriver detaljert hvor det skal være byggeforbud:

 • «Håndheve 100 meters byggeforbud langs strand, sjø og vassdrag. I tettbygd strøk skal byggeforbud håndheves minimum 20 meter fra elvers hovedløp og minimum 12 meter fra sideløp, gjeldende også for volumutvidelse av eksisterende bebyggelse.»

Det er også positivt at Rødt imøtekommer NJFF når det gjelder bekjempelse av fremmede arter:

 • «Skjerpe regelverk om fremmede organismer og praktiseres strengere. Det skal brukes mer ressurser på å bekjempe fremmede organismer.»

Fremmede arter er en stor trussel mot flere stedlige arter. For eksempel er pukkellaks en fremmed art som i flere vassdrag setter vår egen villaks under sterkt press. NJFF mener at myndighetene må ta ansvaret for å bekjempe pukkellaksen, og gi økonomisk støtte til det enorme arbeidet som våre frivillige gjør i dette arbeidet.

Rødt er dessverre ikke like tydelige når det kommer til nedbygging og utbygging:

 • «Det skal settes krav til uavhengig kartlegging av naturmangfold ved større utbyggingsprosjekter og arealbruksendringer. Arealbruksendringer skal kreve fastsatt mål om arealnøytralitet, der kompenserende areal skal ha samme verdi som det som blir nedbygget, særlig ved utbygging av hytter og infrastruktur. Ny hyttebygging skal kun skje innenfor eksisterende områder for fritidsboliger med etablert infrastruktur.»

Riktignok ønsker de krav til kartlegging av natur ved utbygginger, men etter NJFFs mening er det uheldig at Rødt, i dette punktet, åpner for at nedbygging kan fortsette å skje. Vi kunne ønske en noe tydeligere politikk rundt dette.​

Energi og kraftutbygging

Rødt er på linje med NJFF når de fremsnakker reduksjon i energibehov, energisparing og effektivisering av de kraftkildene vi allerede har.

Som mange husker fra media i dagene etter Rødt sitt landsmøte, så vedtok partiet nei til all vindkraft:

 • «Rødt er mot vindkraft på land, i fjære og offshore havvind.»

NJFF er tydelige på at vindkraft ikke skal bygges i urørt natur. Det må også satses langt mer på energisparing og -effektivisering. Men for å begrense de negative effektene av klimaendringer så må vi ha tilgang til mer fornybar energi. NJFF mener derfor at det må forskes på og satses på havvind, og vi er heller ikke konsekvent motstandere til at vindkraft kan bygges der det allerede er gjort andre typer utbygginger. Vi er derfor ikke enig i Rødt sitt bastante nei til all vindkraft.

Innen vannkraft, er derimot Rødt mer på linje med NJFF. Rødt vil

 • «Sette i gang en samkjørt rehabilitering av eksisterende vannkraftverk for å sikre høy energiutnyttelse, godt miljødesign og oppgraderte anlegg for fremtiden. (…)»
 • «Ha stans i store nye vannkraftutbygginger.»
 • «Gjeninnføre totalforbud mot kraftutbygging i verna vassdrag.»
 • «Revidere gamle vannkraftkonsesjoner for å sette restriksjoner på senkningsfart, sette sesongavgrensninger på høyeste og laveste vannstand, stille krav til minstevannføring og omfang av effektkjøring.»

Etterlatt inntrykk av Rødt sitt program, er at det er litt tilfeldig hva som omtales eller ikke innenfor NJFFs interessefelt. Enkelttema kan ha til dels svært detaljerte vedtak, mens andre tema har liten eller ingen omtale. Samlet inntrykk er likevel at Rødt er opptatt av at naturen ikke skal bygges ned, at naturressurser skal være på fellesskapets hender og at man må handle etter føre-var-prinsippet både til lands og på havbunnen.

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan du finne hele partiprogrammet til Rødt (roedt.no)​

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.