Rømt laks gir mindre villaks i elvene
Anine Gutubakken Byles
Publisert 16.03.2017 10:23
Oppdatert 16.03.2017 11:01
Det er en gang for alle slått fast at rømt oppdrettslaks som gyter i elvene fører til redusert produksjon av villaks i de samme elvene.
Rømt laks gir mindre villaks i elvene
Rømt laks gir mindre villaks i elvene
Kevin Glover fra Havforskningsinstituttet i Norge.

​​​​Dette kommer fram i en omfattende artikkel nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Fish and Fisheries. Artikkelen er skrevet av en gruppe på ti forskere, og førsteforfatter er Kevin Glover fra Havforskningsinstituttet i Norge.​

En internasjonal forskergruppe med ti deltagere fra Norge, Irland, Skottland og Japan har analysert all forskning knyttet til genetisk interaksjon mellom rømt oppdrettslaks og villaks. Med genetisk interaksjon mener man hva som skjer når rømt oppdrettslaks gyter med villaks i elvene. Den naturlige villaksen i norske elver (Salmo salar) er en av fiskeartene i verden det er forsket mest på. Dette skyldes nok delvis den store interessen det har vært for sportsfiske etter laks i moderne tid. Men siden 1970-tallet har mye av forskningen vært knyttet til laksens nye rolle som husdyr i fiskeoppdrett. I samme periode, fra 1970-tallet og fram til i dag, har flere titalls millioner oppdrettslaks rømt fra merdene i sjøen eller settefiskanleggene i ferskvann. ​

Oppdrettslaksen gyter i elvene – med s​​uksess

I debatten om rømt laks hører man noen ganger argumentet at oppdrettslaksen i dag er et husdyr (domestisert) som ikke lengre er i stand til å gyte i elvene og få levedyktig avkom. Denne artikkelen knuser dette argumentet en gang for alle. Forskerne har gått gjennom over 300 publiserte artikler fra ulike land og forskingsmiljø, og er helt klare på at villaksen utvilsomt blir genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks der denne går opp i elvene og gyter sammen med villaksen. 

Det slås i artikkelen fast at oppdrettslaksen har klart å gyte med suksess også i norske elver. Av 125 undersøkte bestander var kun 1/3-del uten spor av innkrysset oppdrettslaks. Norge er det eneste landet der dette er kartlagt og dokumentert i et så stort omfang.

Oppdrettslaksen svekke​​r villaksen

Artikkelen dokumenterer at avkom av oppdrettslaks har redusert overlevelse i naturen. Dette er vist i tre elver der man har full kontroll på all vandring av fisk, både opp og ned elvene. Avkommet fra oppdrettslaks konkurrerer i elvene med ville lakseunger om tilgjengelige leveområder og mat. Resultatet er at elvene kan produsere færre laksesmolt som vandrer ut i havet enn det som er naturlig. Og siden det også er dokumentert at avkom fra oppdrettslaks har dårligere overlevelse i sjøen, får man på toppen av dette en reduksjon i mengden av voksen laks som returnerer til elvene for å gyte.​

Oppd​​rettslaksen forandrer villaksen

Forskerne bak artikkelen forventer å se klare forandringer i viktige egenskaper i bestander der oppdrettslaks blir innkrysset. Det dokumenteres i artikkelen at innkrysning av rømt laks kan forandre hvor lenge laksen blir i elven før den vandrer ut som smolt, og hvor mange år den er i sjøen før den returnerer for å gyte. Det er også vist at laksestammer der det er blandet inn oppdrettsgener blir stadig likere hverandre, og dermed reduseres den genetiske særegenheten som alle villaksstammer har. På denne måten kan viktige og unike tilpasninger til miljøet i elven gå tapt for alltid.  ​

Hva er løsningen?

Løsningen er enkel. I sammendraget til artikkelen konkluderes det med at «bare en kraftig reduksjon i antall rømt fisk eller sterilisering av oppdrettslaksen kan forhindre ytterligere påvirkning.

- Dette samsvarer godt med NJFFs mangeårige krav om å få oppdrettslaksen inn i lukkede anlegg, som vil være mer rømmingssikre enn dagens åpne notmerder. Men fram til dette er på plass er det viktig å fortsette kampen i elvene med systematisk uttak av rømt fisk i elvene, en kamp lokale jeger- og fiskerforeninger og elveeigerlag har holdt på med i mange år allerede. Vi har ikke råd til å miste en eneste av våre unike laksestammer, sier NJFFs prosjektleder villaks, Alv Arne Lyse.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her.

 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.