Sammen for villreinen
Espen Farstad
Publisert 11.02.2019 13:44
Oppdatert 13.02.2019 09:10
Sammen for villreinen
Vassdragsutbygging kan være negativt ikke bare for fisk, men også for villreinen. Dette er en aktuell problemstilling i Sira-Kvina i Vest Agder.

​​Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, WWF, Natur & Ungdom, Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Statskog SF, og Norsk Friluftsliv går nå sammen i en bred allianse for villreinen.  I et brev til Olje-og energidepartementet påpeker de det ansvaret de har for å ivareta villreininteressene i tilknytning til vilkårsrevisjoner i regulerte vassdrag.  Organisasjonen forventer at det gis pålegg om tiltak for å rette opp i negative effekter på villreinstammer som kommer som et resultat av reguleringer.

En sårbar art

Vassdragsutbygging medfører i mange tilfeller direkte negative konsekvenser for villreinen. Eksempler kan være neddemming av leveområder og redusert tilgang på beite. I tillegg avskjæring av trekkveier, endret bruk av områdene i form av ferdsel og annen aktivitet og kanalisering av ferdsel til nye områder som kommer i konflikt med villreinens tradisjonelle trekkruter.

Villreinen er avhengig av tilgang på gode beiter gjennom året. Både for at villreinen skal kunne opparbeide tilstrekkelige energireserver gjennom sommerhalvåret til å komme seg gjennom en hard vinter, og ikke minst, for simlenes del, for å klare å få fram kalver i god kondisjon.

Internasjonalt ansvar

Norge har et nasjonalt og europeisk ansvar for å ta vare på våre villreinbestander. I dag forvalter vi villreinen i 23 adskilte bestander. Fortsatte inngrep og tiltak i villreinområdene medfører at vi går mot ytterligere oppsplitting av flere av villreinens leveområder og alt peker i retning av at vi vil forvalte villreinen delt opp i stadig flere avgrensede leveområder. Det er dårlig nytt for villreinen.

Må stilles krav for å ivareta villreinen

Organisasjonene bak brevet mener det må kunne stilles vilkår om tiltak overfor regulantene for å bedre situasjonen for villreinen, og at regulanten må påregne kostnader knyttet til vilkårene. Eksempelvis vil det ikke være aktuelt at turisthytter, som allerede er flyttet som en konsekvens av reguleringene, skal belastes kostander dersom plasseringen man valgte da reguleringene ble gjennomført viser seg å ikke være forenelig med nødvendige villreinhensyn og ny flytting derfor må vurderes.

Det kan være krevende å frambringe dokumentert kunnskap for å pålegge regulanten tiltak. Organisasjonene mener derfor at tilgjengelig kunnskap må legges til grunn for å pålegge regulanten tiltak. Også erfaringsbasert kunnskap må tas med i slike vurderinger. Dersom det ikke foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag ved revisjonstidspunktet, må det kunne gis hjemler for å gi pålegg når nødvendig kunnskap foreligger. Det må settes en rimelig tidsfrist som både sikrer faglig god nok kunnskapsinnhenting og raskest mulig innføring av tiltak.

Fellesutspill vilkårsrevisjon Sira Kvina, OED, 12.02.2019.docx

 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.