Siste nytt i blysaken
Espen Farstad
Publisert 13.03.2020 10:28
Oppdatert 13.03.2020 12:17
Siste nytt i blysaken
NJFF arbeider videre med blysaken for å få fornuftige løsninger for skyttere, jegere og fiskere. Akkurat nå ligger det et forslag fra SV til behandling i Stortinget.

​​​​SV har i et representantforslag foreslått at Stortinget skal be regjeringen om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner​ og fase inn et forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge. 
NJFF har gitt et solid skriftlig innspill til forslaget, og det synes som om det har bidratt til å nyansere bildet noe. Innstilling fra flertallet i Energi- og miljøkomiteen foreligger nå, og der avvises en for rask behandling av en eventuell utfasing av all bly til jakt. Det vises til de prosesser som kjøres i EU, og at vi i Norge må samstemme oss med det som vedtas der når den tid kommer. 

Tre forslag​

Det er tre forslag i dokumentet fra SV. Her kan du lese forslagene, med NJFFs kommentarer følger under. 

1. Stortinget ber regjeringen fase inn et forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge og sette i gang en utredning av tidspunkt for innføring av et slikt forbud. 
NJFFs kommentar:
NJFF viser til prosessene rundt utfasing av bly i ammunisjon som nå pågår i EU. Norge vil bli omfattet av EUs vedtak når de foreligger. EU gjennomfører omfattende utredninger som en del av prosessene rundt bly i ammunisjon og fiskeutstyr. NJFF ser derfor ikke behov for at Norge skal starte egne utredninger rundt disse temaene.​

2. Stortinget ber regjeringen utrede løsninger for oppsamling av bly under skyting på skytebaner og utrede mulige pålegg til bruk av dette utstyret ved skyting på bane, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
NJFFs kommentar:
Det har siden 2002 vært forbud mot bruk av bly på haglebaner. Krav om opplegg for oppsamling av bly i forbindelse med ​skytebaner, er derfor først og fremst aktuelt for skytebaner for rifleskyting. Det er i dag allerede krav om løsninger for oppsamlinger av bly i kulefang for riflebaner. 

3. Stortinget ber regjeringen lage et program for analyse av blyinnhold på og rundt alle utendørs skytebaner, utrede mulige oppsamlingsmetoder for akkumulert bly og komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.
NJFFs kommentar:
Overvåkning er kanskje først og fremst aktuelt der stikkprøver antyder spesielle utfordringer, samt ved miljøkartlegging i forbindelse med kommende sanering og oppfølging etter utført sanering. Kunnskapsgrunnlaget rundt hvilke banetyper/miljøer som medfører utfordringer, er relativt godt. Rapporten fra Magne Bolstad (Forsvarsbygg) (http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M348/M348.pdf) og NIVA-rapporten 5870-2009 fra Sigurd Rognerud (https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/214715) gir en god beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget om sanering av skytebaner, inklusive metoder og aktuelle kostander. Et opplegg for overvåking av skytebaner for å fange opp eventuell avrenning/forurensning kan særlig være aktuelt for eldre haglbaner som ikke lenger er i bruk.

NJFF mener det er naturlig at kompetanse fra eksempelvis Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA) og Forsvarsbygg trekkes inn i dette arbeidet. I tillegg bør de organisasjonene som representerer de som eier og/eller driver skytebaneanlegg, trekkes aktivt med i prosessene. NJFF vil understreke at det er avgjørende at det finnes gode løsninger for finansiering av både overvåkningen og eventuelle tiltak som kan bli aktuelle. Skytebanene er drevet i henhold til det regelverk som til enhver tid har vært gjeldende, og lokalforeninger vil på ingen måte ha mulighet til å håndtere pålegg om overvåkning og/eller tiltak uten at det kommer på plass løsninger på finansiering.

Erfaring fra håndtering av slike saker understreker behovet for å håndtere hver bane separat. Videre tilsier både erfaringer og fagkunnskap at det ofte ikke er noen god løsning å flytte på blyet, men at det heller bør bli liggende og overvåkes for å kunne sette inn tiltak ved behov.

Videre behandling på Stortinget

Innstillingen fra flertallet i Energi- og miljøkomiteen er klar, og den er begrenset til følgende anbefaling til vedtak for Stortinget:
"Stortinget ber regjeringen lage et program for analyse av blyinnhold på og rundt alle utendørs skytebaner, utrede mulige oppsamlingsmetoder for akkumulert bly og komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte."

Neste trinn i prosessen nå er at Stortinget skal fatte et vedtak i saken. Det er berammet til den 19. mars.


Innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.