Kritisk for sjøørretbestanden
Publisert 21.11.2019 12:11
Oppdatert 22.11.2019 12:26
Kritisk for sjøørretbestanden
​​​Nesten halvparten av sjøørretbestandene er i dårlig tilstand.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har kartlagt tilstanden til sjøørretbestander i Norge. Rapporten er nedslående.

​​​​Rapporten har kartlagt tilstanden til og hva som påvirker 430 sjøørretbestander i Norge, og viser at det står dårlig til med nesten halvparten av bestandene (208 bestander). Bare 20 % av bestandene ble vurdert til å være i god eller svært god tilstand (85 bestander).  

Sjøørretbestander på Vestlandet og Midt-Norge ble vurdert til å være i dårligst tilstand.​ Lakselus er den klart største negative påvirkningen, men også landbruk, vannkraftregulering og veibygging har stor negativ effekt.​

Rapporten er et skritt i riktig retning

-Det er svært positivt at sjøauren endelig får sin egen statusrapport, i denne omgang for 430 vassdrag. Imidlertid har vi 1127 registrerte sjøaurevassdrag i Norge (kilde: Miljødirektoratet), så vi håper at den neste statusrapporten utvides til å gjelde enda flere vassdrag. En svakhet med årets rapport er at den kun omhandler de større sjøaureførende vassdragene, og ikke de mindre. En god nyhet i rapporten er at det her kommer fram at også de mindre vassdragene på sikt skal klassifiseres, sier prosjektleder villaks, Alv Arne Lyse. ​

Ønsker gytebestandsmål og at trafikklyssystemet reguleres utifra luseskadene

For forvaltningen av våre laksebestander har innføringen av gytebestandsmål for hvert enkelt vassdrag vært en stor suksess, og et svært viktig redskap i forvaltningen. Å få på plass tilsvarende gytebestandsmål for våre sjøaurevassdrag vil være av stor betydning, helst så snart som praktisk mulig.

Nå før jul skal det såkalte trafikklyset for norsk oppdrettsindustri reguleres av regjeringen, og de 13 produksjonsområdene langs kysten vil få grønt, gult eller rødt lus. Dette avgjøres utelukkende basert på omfanget av luseskader på vill laksesmolt. -NJFF har lenge krevd at luseskadene på sjøaure (og også på sjørøye) skal brukes som en indikator i forbindelse med reguleringen av trafikklyset. Sjøaurerapporten underbygger i høy grad NJFFs krav her, og at så mye som 91 % av våre sjøaurevassdrag skades av lakselus fra oppdrettsindustrien er hverken bærekraftig eller mulig å forsvare, sier Alv Arne Lyse. -Sportsfisket etter sjøaure i elv og sjø er kanskje det mest interessante og spennende fisket man kan drive med her til lands, og med unntak av områdene helt i nord og helt i sør og øst er dette fisket omtrent helt rasert av lakselusa. Jeg har selv vært en ivrig sjøaurefisker helt siden slutten av 1970-tallet, særlig i elver og sjø på Vestlandet, områder som nå er hardt rammet av lakselusa. Bestandene i de fleste av disse elvene og fjordene er i dag redusert til et trist minimum, og svært mange elver og fjordområder er nå helt eller delvis stengt for sjøaurefiske, forteller Lyse. 

Aurland august 09 255 (38).jpg

Alv Arne Lyse med en fin fisk fanget for noen år siden i Aurlandselva, Norges kanskje mest kjente sportsfiskeelv for sjøørret. Dette er en av elvene omtalt i rapporten der bestanden sliter, og sjøauren i Aurlandselva befinner seg i dag i kategorien «dårlig bestandstilstand». Foto: Alv Arne Lyse.

Lokal forvaltning er viktig

Også andre faktorer påvirket sjøaurebestandene i mange elver i negativ retning, hele 42 % vassdragene hadde negativ påvirkning av landbruksaktivitet langs vassdraget, 33 % av vannkraftreguleringer, 32 % av samferdsel (veikryssinger), samt 26 % av arealinngrep. -Her vil jeg oppfordre alle medlemsforeningene i NJFF som har sjøaureelver eller bekker i sine områder om å gjøre en innsats for sjøauren! Mye kan oppnås ved god dialog med lokale bønder, kantvegetasjon kan plantes for å redusere avrenning, det kan gjøres tiltak for å bedre oppgangsmulighetene gjennom vegkulverter, vi kan legge ut gytegrus og stein og skjul til yngelen og mye mer. Her er det allerede et stort engasjement i regi av jeger- og fiskeforeninger mange steder, og mye kunnskap er allerede på plass, sier Alv Arne Lyse. 

Viktig å redusere beskatning på den eldre sjøauren

I henhold til rapporten er også beskatning av sportsfiskere et problem: I 145 bestander (34 %) ble det vurdert til at det var moderat eller høyt beskatningstrykk samtidig som bestanden var i dårlig eller svært dårlig tilstand. Dette er bestander som kan være overbeskattet. -Her vil jeg oppfordre til at man reduserer beskatningstrykket, eventuelt freder sjøauren totalt, fram til bestandene har rukket å hente seg helt inn igjen. Når sjøauren har nådd gytemoden alder vil den kunne gyte hvert år i flere år, og det er derfor svært viktig å redusere beskatningen på den eldre sjøauren i vassdrag som sliter, forteller Alv Arne Lyse. Hvor stor sjøauren er før den blir gytemoden varierer mye fra vassdrag til vassdrag, men den er gjerne rundt 30 cm første gang den gyter i bekker og små vassdrag, men typisk rundt 40 cm i større vassdrag og elver. Minstemålet for lovlig fangst av sjøaure er på 35 cm i Sør-Norge, og 30 cm i Nord-Norge. Mye av fisken på disse størrelsene vil være gjellfisk, som aldri har gytt, og Lyse oppfordrer alle om å slippe ut igjen slik gjellfisk.

Rapporten viser samtidig at hele 109 (25 %) av vassdragene som ble vurdert allerede er stengt for fiske etter sjøørret. Dette illustrerer dessverre hvor dårlig det står til med denne flotte fisken langs store deler av kysten. ​

Nå må noe gjøres

-Endelig er det satt et nasjonalt søkelys på sjøørreten. Det har i lang tid vært gjort fantastisk mye viktig lokalt arbeid av våre foreninger og andre miljøer. Den lokale forvaltningen er kjempeviktig og har til nå utgjort grunnfjellet i sjøørretforvaltningen, men utviklingen av det vi kan kalle negative «nasjonale faktorer» som påvirker sjøørretstammene våre som helhet, gjør at vi må få en mye mer aktiv holdning til problematikken, både fra offentlig forvaltning og ikke minst fra politisk hold. Nå vet vi hva problemet er, og kan gjøre noe med det. Det krever imidlertid politisk vilje, og det gjelder helt fra Ola Elvestuen og ned til lokale kommunepolitikere, som må forstå hva som er i ferd med å skje langs kysten, og ikke minst hvorfor, sier sportsfiskekonsulent Steinar Paulsen i NJFF.  


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.