NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 27. mai
Publisert 05.05.2020 08:44
Oppdatert 27.05.2021 19:45
NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 27. mai
Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere samles.

​​​​​​​​Man må fortsatt være forberedt på forskjeller i tiltak rundt om i landet da det er lokale utbrudd og mer smitte noen steder. Se nettsiden til din kommune​ for informasjon om lokale tiltak.​​​

Regler for hele landet (Nasjonale tiltak fra 27. mai 2021)

Private sammenkomster og arrangement​

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.​

Reglene for arrangementer er som følger:​​

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.​

Les de nasjonale tiltakene her

NB: Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene og anbefalingene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre. Lokale regler kan være enda mer skjerpede enn de nasjonale, så det er viktig å sette seg inn i ​de til enhver tid gjeldene regler. ​​​

Jegerprøvevirksomhet

Jegerprøvekurs kan gjennomføres de fleste steder. 

Det er forskjeller i tiltak rundt om i landet da det er lokale utbrudd og mer smitte noen steder. Det kan bety at det noen steder ikke er mulig å gjennomføre jegerprøvekurs, eller at det er strenge deltagerbegrensninger. Se nettsiden til din kommune​ for informasjon om lokale tiltak.​​​

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.​

​Råd og informasjon ved arrangementer

Smittevernregler skal følges. Merk at det kan være strengere lokale restriksjoner. ​Påbegynte kurs kan risikere å måtte avlyses dersom det skjer endringer i smittesituasjonen.

Praktisk del og jegerprøveeksamen

Restriksjoner på bruk av utstyr som benyttes av flere, har vanskeliggjort gjennomføring av den praktiske delen på jegerprøvekursene. Kravene til 1 meter avstand mellom personer gir fremdeles noen begrensninger.
Her er mer informasjon om praktisk del av jegerprøven. ​
Smittevernveileder for samling 3 og 4.

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Smittevernveileder for studieforbundets k​ursvirksomhet (PDF)

Skytebaneaktivitet

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.​​

Følgende retningslinjer gjelder:

 1.  Det kan avholdes arrangementer utendørs med inntil 200 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
  Vilkår:
  - det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
  - arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 2. For aktiviteter og organiserte treninger utendørs gjelder maksimalt 30 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 30 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 2 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. (barn og ungdom t.o.m. 19år, har unntak fra 1 meter regelen ifb. med organisert treningsaktivitet når det er nøvendig for å drive med aktiviteten. Mellom ungdom og voksne gjelder fremdeles avstandskravet. På arrangementer gjelder avstandskravet for alle aldersgrupper.)    
 3.  Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
  Sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.
 4. Garderober kan benyttes. (Avstandskravet på 1 meter gjelder også innendørs).
 5. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs​.
 6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
 8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​
Personer som ikke kan delta:
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen (ref.1.meter regelen) ikke kan delta. ​

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:  

Ved arrangementer skal det føres navnelister over alle som er til stede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. Lister bør av hensyn til mulighet for smittesporing føres også for treninger hvor det er flere tilstede samtidig.

 • Skytterne bør på forhånd få tildelt skytetid også for trening, gjerne som faste treningslag. Antall personer tilstede samtidig på trening, skal ikke overstige grupper på 3​0 personer, og det skal holdes 1 meter avstand mellom alle innad i gruppen. Er det flere grupper tilstede på området, skal gruppene holdes adskilt gjennom hele økten. Grupper som bruker samme areal, bør komme og gå til ulike tidspunkt for å unngå trengsel.  
 • Bestem et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit. 
 • Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
 • (kammerflagg bør benyttes ved rifleskyting)
 • Skifting foregår fortrinnsvis utendørs. 
 • Alle berøringspunkter skal desinfiseres/rengjøres hyppig (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
 • Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting, fylle leirduekastere etc., og rigge ned etter skyting. 
 • Alle skyttere bør ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, plastfolie etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Smittevernveileder for idrett

Hundeaktivitet

Reglene for arrangementer gjelder også for hundevirksomheten (prøver, utstillinger etc.).

Korona - ettersøksprøver og aversjon mars 2021.docx

Ikke glem dugnaden

Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at skyting skal kunne avholdes. ​​

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.​​ 

Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.​

God side med nyttig informasjon

Vi anbefaler alle å ta en tur innom Helsenorge​ sine sider, som gir svar på mange av de spørsmål som stilles rundt koronaretriksjonene og fortolkning av disse. 

Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.