Skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 19.august
Espen Farstad
Publisert 05.05.2020 08:44
Oppdatert 20.08.2020 09:12
Skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 19.august
Her er NJFFs råd for hvordan vi skal håndtere aktiviteter i våre foreninger framover, oppdatert 19.august.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 20​​0 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes. I denne saken finner dere en veiledning fra NJFF på hvordan dette skal håndteres i praksis. 

Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre.

Regjeringen har i august gjort noen mindre justeringer av regler knyttet til arrangementer. Fokus på "1-meter regelen" og gode hygienetiltak videreføres.

Generelle regler 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede samtidig. Ved slike arrangementer skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i de 200. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.
  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.

  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 

Med arrangement menes:
a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.​​

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

For andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales som hovedregel gruppestørrelse på inntil 20 personer og avstand på minst 1 meter.

Smittevernveileder for idrett​

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 200 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter og organiserte treninger gjelder maksimalt 20 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. (barn og ungdom t.o.m. 19år, har unntak fra 1 meter regelen ifb. med organisert treningsaktivitet. Mellom ungdom og voksne gjelder fremdeles avstandskravet. På arrangementer gjelder avstandskravet for alle aldersgrupper.)    

3. Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
Sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.

4. Garderober kan benyttes. (Avstandskravet på 1 meter gjelder også innendørs).

5. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs​.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​

Personer som ikke kan delta:
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen (ref.1.meter regelen) ikke kan delta. ​

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:  

Ved arrangementer skal det føres navnelister over alle som er til stede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. Lister bør av hensyn til mulighet for smittesporing føres også for treninger hvor det er flere tilstede samtidig.
 • Skytterne bør på forhånd få tildelt skytetid også for trening, gjerne som faste treningslag. Antall personer tilstede samtidig på trening, skal ikke overstige grupper på 20 personer, og det skal holdes 1 meter avstand mellom alle innad i gruppen. Er det flere grupper tilstede på området, skal gruppene holdes adskilt gjennom hele økten. Grupper som bruker samme areal, bør komme og gå til ulike tidspunkt for å unngå trengsel.  

 • Bestem et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit. 

 • Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
  (kammerflagg bør benyttes ved rifleskyting)

 • Skifting foregår fortrinnsvis utendørs. 

 • Alle berøringspunkter skal desinfiseres/rengjøres hyppig (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).

 • Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting, fylle leirduekastere etc., og rigge ned etter skyting. 

 • Alle skyttere bør ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, plastfolie etc. Underlaget skal dekke kroppen.


Ikke glem dugnaden
Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at skyting skal kunne avholdes.


Jegerprøvevirksomhet

Restriksjoner på bruk av utstyr som benyttes av flere, har vanskeliggjort gjennomføring av den praktiske delen på jegerprøvekursene. Kravene til 1 meter avstand mellom personer gir fremdeles noen begrensninger, men med litt tilpassning og innsats vil det nå likevel være mulig å komme i gang med jegerprøvevirksomheten.
Les mer: Åpner for gjennomføring av jegerprøvekurs​

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Introjakter
Både deltagere og instruktører skal være trygge under introjaktene med tanke på koronasmitte. Følg helsemyndighetenes råd om en meters avstand, vasking av felles flater med antibac, bruk av eget utstyr, våpen, ammunisjon under jakta mm. Jakt foregår i de deler av naturen der vi ikke trenger å påregne ansamlinger av folk. Vi skal ha maks tre deltagere per instruktør, slik at gruppene blir små og oversiktlige å håndtere. Alle skal føle seg trygge under våre introjakter. Husk å holde minimum 1 meters avstand.   


Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Annen aktivitet i foreningene kan gjennomføres så fremt man klarer å følge de smittevernsregler som gjelder. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.​

Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.