Slår ring om rypa
Publisert 31.08.2016 11:39
Oppdatert 31.08.2016 12:28
Slår ring om rypa
Jegerne og rettighetshaverne går sammen og slår ring rundt vinterjakta: - Vi frykter dårligere rypeforvaltning hvis Miljødirektoratets forslag om kutt i jakttiden går gjennom, sier NJFF-leder Runar Rugtvedt.

- God naturforvaltning må bygge på tillit til aktørene i kombinasjon med en lokal- og kunnskapsbasert forvaltning, ikke på sjablongmessige grep fra forvaltningen. Vi har et system som fungerer, der både rettighetshavere og jegerne tar ansvar, fastslår Rugtvedt.

Jegere og rettighetshavere med felles syn

I forslag til nye jakttider for perioden 2017-2022, foreslår Miljødirektoratet å innkorte jakttiden på rype betraktelig, ved å stenge all rypejakt etter jul. I dag strekker rypejakten seg ut februar i Sør-Norge, og til 15. mars i deler av Nord-Norge. Bakgrunnen for innskrenkingsforslaget ligger i den nylige rødlistingen av rypa.

Både jegerne og rettighetshaverne reagerer negativt på Miljødirektoratets forslag, og mener det er svakt faglig begrunnet. Alle de største rettighetshaverorganisasjonene og Norges Jeger- og Fiskerforbund har derfor i fellesskap skrevet til Miljødirektoratet og påpeker at ansvaret for en kunnskapsbasert og langsiktig rypeforvaltning best ivaretas slik det er i dag: Innenfor en vid jakttidsramme og tilgjengelig kunnskap er det jaktrettshavere og jegere som er best egnet til å vurdere uttak og tiltak lokalt fra år til år.

Fr​edning gir liten effekt

- Å frede rypa mot jakt har liten effekt. I Sverige har man gjort forsøk med å frede svært store områder. Forskningen viser at man ikke kan se noen reell effekt av fredningen, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Dette ser også ut til å være tilfelle i Norge: De foreløpige konklusjonene fra Rypeprosjektet er de samme. Konklusjonen er derfor at man bare bør benytte fredning som en siste utvei dersom andre tiltak ikke viser seg å være tilstrekkelig.

​​- Må få tillit fra myndighetene

Det siste tiåret har FeFo, Statskog og mange andre rettighetshavere bygd opp en kunnskapsbasert og lokalt tilpasset forvaltning. Finnmarkseiendommen er for eksempel nå delt inn i jaktfelt, med reguleringer i form av både dagskvoter, tillatt jakttrykk og innskrenking i jakttid ved behov.

- Vi ser ikke behov for å regulere de sentrale jakttidsrammene. Erfaringene har vist at ansvaret for å sikre en bærekraftig forvaltning i et langsiktig perspektiv blir ivaretatt med gode system - også når rypa opplever år med dårlig produksjon og nedgang, poengterer leder Einar J. Asbjørnsen i Finnmarkseiendommens utmarksavdeling, som er Norges viktigste rypeterreng.

- Vinteruttaket i Finnmark er marginalt, og mer å regne som en kuriositet sammenlignet med høstuttaket. Det representerer likevel et viktig velferdstilbud for dem som kommer seg ut, framholder han.

Vi har god kontroll på uttaket av rype

Også representanter for fjellstyre-Norge reagerer negativt på forslaget om nasjonal fredning av rypa etter jul.

– Det blir meningsløst å kun fokusere på vinterjakta. Jeg ser ingen grunn til at vi skal starte i den enden. Det er totaluttaket som betyr noe, uttaler fjelloppsyn og daglig leder Nils Vidar Bratlandsmo hos fjellstyrene i Lierne.

- Tallene for jakta 2015/16 viser at vi har et uttak på taksert bestand på til sammen 17 prosent. Kun 1 prosent av disse er skutt under vinterjakta. Det er på høsten at jakttrykket er størst, og vi regulerer uttaket både med begrensninger i antall kort, fredningsområder og fangstkvoter.

Mer kunnskap til beste for rypa

- Det er nødvendig med styrket fokus og et økt engasjement fra offentlig forvaltning. Det må gjøres ved å bruke midler på og legge til rette for et best mulig kunnskapsgrunnlag, sier Runar Rugtvedt i NJFF.

- Kun slik kan vi forvalte rypa på en best mulig måte og i et langsiktig perspektiv. Både jegerne og rettighetshaverne vil bidra med sitt, blant annet gjennom et omfattende takseringsarbeid som gjennomføres årlig som grunnlag for den lokale, kunnskapsbaserte rypeforvaltningen.


For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:​​​

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Espen Farstad på epost / tlf 90 72 24 29.

Finnmarkseiendommen - Einar J. Asbjørnsen på epost/ tlf. 48 20 41 87.

Statskog - Jo Inge Breisjøberget på epost/ tlf. 90 75 21 14.

Norges Fjellstyresamband - Torgeir Lande på epost/ tlf. 41 52 67 22.

Norskog - Ole Erik Elsrud på epost/ tlf. 93 01 15 67.

Norges Skogeierforbund - Hans A. Sørlie på epost​/ tlf. 97 18 28 57.


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.