Sosialistisk Venstreparti sett med NJFF-øyne
Publisert 10.05.2021 11:43
Oppdatert 10.05.2021 11:49
Sosialistisk Venstreparti sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt program tar for seg en mengde områder som berører NJFFs interesser, så til denne artikkelen har vi måttet gjøre en hard prioritering på hva vi velger å trekke frem.

Natur og areal

Gjennomgående setter SV hensynet til naturressurser høyt. Dette passer bra med NJFFs overordnete politikk. De skriver blant annet:

 • «Bevare inngrepsfrie og større sammenhengende naturområder.»
 • «Forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. SV vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag. (…)»

Samtidig ser de verdien av tilgang til friluftslivet, og de vil «grunnlovsfeste allemannsretten». Dette punktet summerer SVs syn:

 • «Gjenopprette og styrke viktige områder for friluftsliv i nærområder, i strandsona, i bymarker og på fjellet gjennom aktiv arealplanlegging, oppkjøp av områder der allemannsretten ikke er tilstrekkelig, og å utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer.»

Her er det positivt at SV ser behovet for å sikre natur og tilgang til friluftsliv også i bynære områder. Det er der befolkningstettheten er stor, og arealet er under press for nedbygging. Og apropos nedbygging, så vil SV legge begrensninger på hytteutbygging og bli strengere angående bygging i strandsonen.

 • «Stanse nye hyttefelt i urørt natur, og si nei til nye hytter i områder som er viktige for villreinen, for samisk reindrift, i verneverdige og verna områder eller i randsoner til verneområder. (…)»
 • «Sterkt begrense kommunenes adgang til å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen.»

Dette er stort sett i tråd med hva NJFF arbeider for. Stykkevis-og-delt-nedbygging av naturen er en av de største truslene mot naturmangfoldet og setter leveområder for dyr og fugl under press.

Jakt, dyr og fiske

SV er enige med NJFF når de sier at de vil «øke andelen av statlig eid skogsareal gjennom investeringer i Statskog». Dette sier de i forbindelse med øvrig omtale om et bærekraftig skogsbruk. NJFF ønsker også at Statskog skal være en betydelig eier av skogsområder. For NJFF er det viktig at Statskog er en garantist for at alle innbyggere skal kunne ha tilgang på jakt, fiske og friluftsliv, og at staten skal kunne ha hånden på rattet for å hindre nedbygging av utmarksområder.

SV er på linje med NJFF når det kommer til å ta vare på villrein og villaks og å bekjempe fremmede arter:

 • «Gi villreinen bedre vern, gjennom en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder.»
 • «Ta bedre vare på villaksen, blant annet gjennom å kreve rømningsfrie og utslippsfrie oppdrettsanlegg.»
 • «Bekjempe fremmede arter i naturen og forby import og bruk av arter med høy og svært høy økologisk risiko. SV vil styrke arbeide for å forebygge, kartlegge og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur.»

SV skriver – litt overraskende – nesten ingenting om rovdyr. Det eneste som står er at de vil «sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge og sikre sammenhengende leveområder» og at de vil «bevilge midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (…) og sikre raskt uttak av enkeltdyr som gjør stor skade i besetning.» NJFF oppfatter SV som mer offensiv i rovdyrpolitikken enn dette, men registrerer at partiprogrammet ikke sier noe mer.

Miljøaspektene ved bruk av bly til jakt og fiske, er en høyaktuell problemstilling. SV vil

 • «Forby blyholdig jaktammunisjon og kreve fangst og oppsamling av bly ved skytebaner.»

Et eventuelt blyforbud er til behandling i EU nå, og det er der NJFF har sin politiske oppmerksomhet i den saken. Dersom SV vil sette i gang en prosess i norsk lovgivning før EU har behandlet og vedtatt noe som uansett vil gjelde i Norge, så vil vi selvsagt være på den ballen. Men foreløpig kun registrerer vi SVs syn.

Når det gjelder oppsamling av bly ved skytebaner, så er dette noe NJFF har oppmerksomhet på. Det er viktig å huske at skyteanleggene har vært og er drevet korrekt etter myndighetenes krav. Dersom det kommer nye krav, vil det kunne koste betydelige summer både å rydde opp og å tilpasse banene for å hindre ny forurensing. Dette krever økonomiske muskler som lokalforeningene ikke har. NJFF har derfor bedt om at det opprettes et fond for å finansiere tilpasning til eventuelle nye krav. Det må SV følge opp.​

Fiskeri og oppdrett

SV har mange kulepunkt angående oppdrettsnæringen, hvor de vektlegger bedre miljø og krav til næringen. Her er noen utvalgte:

 • «Legge om tildelingen av oppdrettstillatelser, slik at prisen på vekst reduseres kraftig og isteden innfører krav om null lus, null rømming og null ressurser på avveie for å kunne få tillatelse til ny eller økt produksjon. Alle nye tillatelser skal gå til anlegg som nyttiggjør seg slammet fra anlegget.»
 • «At det skal stilles strengere krav til lokalisering av oppdrettsanlegg. Avvikle anlegg i nasjonale laksefjorder.»
 • «Stille krav om at alle oppdrettsanlegg skal være rømningsfrie og utslippsfrie fra 2026.»

De vil ha flere indikatorer inn i trafikklyssystemet, og de vil fase ut bruk av rensefisk. Vi er fornøyde med at SV er enige med NJFF i at det må settes begrensninger for denne næringen. Selv om oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, er det også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. Oppdrettsnæringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene, og det må det settes en stopper for.​

Kraft og energi

Et dilemma er hvordan vi som samfunn skal kunne balansere behov for energi med et ønske om samfunns- og industriutvikling. NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering, at vindkraft ikke skal bygges i urørt natur og at det må forskes og satses på havvind. Etter å ha lest programmet til SV, kan vi konkludere med at de følger NJFFs syn på kraftutbygging nærmest fullt ut.

Dette punktet beskriver deres overordnede syn:

 • «At utbygginger som ikke forutsetter økt press på villmarkspreget urørt natur skal prioriteres. Naturverdier skal veie tungt i vurderinger av utbygging av fornybar energi og andre inngrep.»

Om vindkraft sier de blant annet dette:

 • «Utrede hvilke steder og miljøer som kan egne seg for utbygging av havvind-industri. Det må stilles strenge krav til konsesjonsprosessen for havvind, og det skal ikke utvikles i områder der det blir konflikt med natur og fiskeressurser eller i kystnære strøk.»
 • «Si nei til videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten.»
 • «Vurdere fra sak til sak småskala vindkraft på industrialiserte områder (…)»

Og om vannkraft:

 • «Verne flere vassdrag og ikke bygge ut nye store vannkraftprosjekter. Eksisterende vannkraftverk skal oppgraderes og utvides der det ikke gir betydelig negative konsekvenser for naturen i og rundt vassdraget (…)»
 • «Sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene.»​

Oppsummert

SV sitt program legger stor vekt på klima, miljø og natur. Disse temaene er gjennomgående, og vi finner dem igjen under flere ulike politikkområder. SV ønsker mer statlig styring og tilrettelegging. Om det er veien å gå, er et prinsipielt spørsmål som ikke vi skal legge oss opp i, men det er uansett positivt at de vil sette høyere krav til industri og næring. Samtidig uttrykker SV et ønske om industriutvikling i grønn retning. Vi er spent på hvordan de skal balansere dette opp mot ivaretagelse av naturområder, og vil følge med på hvordan partiets politikk utføres i praksis.​

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan du finne hele partiprogrammet til SV - Sosialistisk Venstreparti

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.