Storørreten skal berges
Espen Farstad
Publisert 19.01.2021 08:31
Oppdatert 19.01.2021 10:33
Storørreten skal berges
Noen ganger nytter det å sloss. Sportsfiskernes varselrop har nådd fram, og nå starter arbeidet med å snu en negativ utvikling for våre truede storørretstammer.

​​​Storørretstammene våre er svært sårbare for menneskelige inngrep i vassdragene. Nedbygging av viktige gyte- og leveområder, og etablering av vandringshindre for denne nomadiske arten er blant de vanligste årsakene til at mange storørretstammer er truet. Sportsfiskere fra mange deler av landet har ropt varsko og kjemper hardt for å ivareta sine lokale stammer. NJFF har fulgt opp saken politisk, og ment at det bør lages en handlingsplan for bevaring av storørretstammene våre. Det har vært vanskelig å få tilstrekkelig gehør i saken. Motkreftene er sterke, slik som for eksempel kraftverksinteressene, samtidig som det dessverre ikke ligger noen stor økonomisk gevinst i å bevare sårbare storørret stammer. Imidlertid har vi forpliktet oss til å ivareta et biologisk mangfold i vår naturforrvaltning, og med et særlig ansvar for å ivareta storørreten i dette. 

NJFF m​aner til felles innsats

NJFF deltok arbeidsgruppa som utarbeidet planen. Det er lagt ned et godt stykke arbeid for å få på plass en plan med en tiltakspakke som har kraft i seg til å gjøre en virkelig forskjell, men det er nå det virkelig vanskelige arbeidet begynner; sier Øyvind Fjeldseth, fagkonsulent i NJFF. Vi må få myndigheter og forvaltning til å ville prioritere planen og tiltakene, og legge til rette for at den faktisk kan gjennomføres. Dette vil kreve en stor dugnad, både ved at det må gis tilstrekkelig økonomiske rammer, men også at forvaltningen følger opp at alle relevante aktører bidrar. Skal vi lykkes, så må virkelig alle bidra; fra grunneiere og sportsfiskere via arealplanlegging i kommunene til tunge aktører som vannkraftindustri og veibyggere. Gjør alle det, så evner vi å snu den negative trenden. Mye har dessverre allerede gått tapt, likevel kan vi fortsatt redde truede bestander, men også styrke de øvrige til glede for storørretbestandene i seg selv og sportsfiskerne – sier Fjeldseth

Miljødirektoratet med en plan

Etter modell fra nasjonale laksevassdrag foreslår Miljødirektoratet å lage en ordning for nasjonale storørretvassdrag for å bevare storørreten i Norge. 

– Storørreten i Norge representerer unike økologiske og kulturelle verdier som er viktig å bevare. Men særlig overfiske, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep påvirker storørreten negativt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Bærekraftig forvaltning av storørret er avhengig av en helhetlig økosystemtilnærming som også ivaretar bestander av byttefisk, altså fisken storørreten spiser, og storørretens mulighet til å vandre mellom gytelokalitetene og innsjøene hvor de vokser seg store.
Et viktig, overordnet tiltak er derfor å skaffe mer kunnskap om storørreten og økosystemet den er en del av. I strategien foreslår Miljødirektoratet å identifisere og prioritere kunnskapsbehov, og basert på dette foreslå hvordan kunnskapsgrunnlaget kan styrkes gjennom kartlegging, overvåking og forskning.

– Økt kunnskap er en nødvendig forutsetning for å sette inn målrettede tiltak mot mange av de negative påvirkningene som storørretbestandene er utsatt for, sier Hambro.

Les Miljødirektoratets forslag til strategi her

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.