Strengere regler i fiske etter sjøørret og laks i elv og sjø
Publisert 22.03.2021 09:56
Oppdatert 30.03.2021 10:01
Strengere regler i fiske etter sjøørret og laks i elv og sjø
Foto: Torgeir W. Skancke
Miljødirektoratet vurderer hvert femte år reglene for hvor, når og hvordan det skal tillates å fiske etter anadrome laksefisk (sjøørret, laks og sjørøye) i sjøen og i vassdragene.

​​​Vurderingen har foregått i snart to år, og resultatet ble langt strengere regler for fiske i sjø, og forbud mot fiske i 844 av de 1284 vassdragene som er registrert med bestander av anadrome laksefisk. 

Hovedendringene for fisket i sjøen:  

 • I 100-metersonen ved utløpet av vassdrag vil det kun være tillatt med stangfiske fra land i den tida vassdraget er åpnet for fiske.
 • Det er innført ytterlige innstramminger for fiske med sportsfiskeredskap i sjøen
 • De største innstrammingene gjøres for fiske med faststående redskap i sjøen.
  • Det blir ikke åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark. Fram til nå har det vært åpnet for fiske med dette redskapet i Finnmark, til tross for at fiske med krokgarn ble avviklet i resten av landet i 2002.   
  • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i kystregionene sør for Finnmark. 
  • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i 20 av 37 fjordregioner, fordi det i disse regionene er risiko for overbeskatning av en eller flere hensynskrevende bestander.   
  • Perioden det blir tillatt å fiske med faststående redskaper i fjordregionene Trondheimsfjorden og Karlebotn reduseres. Det samme gjelder for Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden.
  • Det blir ikke lenger utvidet sesong rettet mot rømt oppdrettsfisk, som tidligere var fra 5. august til 28. februar.  ​

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (PDF)

Hovedendringene for fisket i vassdrag:    

 • Fisket forbys i 844 av 1284 vassdrag, bare 440 forblir åpne. Fram til og med 2020 var 1030 vassdrag åpne. Denne innstrammingen er ikke faglig begrunnet.
 • Vassdrag med manglende fangstrapportering blir ikke åpnet for fiske, med mindre fiskerettshaverne er i prosess for å få dette på plass. 
 • Det informeres om at det forhandles med Finland for å få på plass strengere fangstbegrensinger i Tanavassdraget, med tanke på å gjenoppbygge bestanden.

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag (PDF)

Fiskeforbud i 844 vassdrag

Miljødirektoratets begrunnelse for dette massive fiskeforbudet er at det i stor grad mangler fangstrapportering i disse vassdragene. Dette skyldes hovedsakelig at vassdragene er såpass små at det ikke er verdier der som tilsier at rettighetshavere organiserer seg. Ofte er det vassdrag som bare sporadisk har egnede fiskeforhold, men likevel tilstrekkelig med gytefisk. Noen av vassdragene er likevel av en størrelse og fisket av et omfang som gjør det mer naturlig å etablere en slik organisering. -NJFF mener at en snarere enn en sjablongmessig vurdering, heller burde lagt inn en innsats for å få på plass et tilfredsstillende system for å registrere fangst, sier NJFFs fiskekonsulent, Øyvind Fjeldseth. -NJFF mener at denne massive nedstengingen ikke burde vært vedtatt, men man skulle forsøkt å finne løsninger som ikke rammer unge fiskere (de som ikke betaler fiskeavgift). Frykten er at dette vedtaket vil redusere mye av engasjementet for disse elvene, sier Fjeldseth. 

Innstramminger i Tanavassdraget

Bestanden i vårt største laksevassdrag, Tana, har over mange år vært sterkt redusert. Overbeskatning anses å være den største trusselen. Fisket i Tana forvaltes i fellesskap med Finland, og det forhandles nå om å få på plass strengere fangstbegrensinger i vassdraget. Forhåpentligvis kommer en løsning som ivaretar både laksen og sportsfiskerne.

Krokgarnfisket forbys

Innstrammingene i fisket med faststående redskap er store. Den viktigste innstrammingen er at en ikke åpner for fiske med faststående redskap utenfor fjordene (ytre kyst), samt at det ikke åpnes for krokgarn i Finnmark. Det siste har vært forbudt i resten av landet i lang tid. Disse innstrammingene gjøres for å unngå unødig fangst av laks fra truede bestander. NJFF støttet disse forslagene i høringsrunden.​

Ytterlige innstramminger for sjøørretfiskerne

I all hovedsak videreføres gjeldende regler for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen. Dette betyr at det fortsatt ikke er tillatt å fiske etter sjøørret på vårparten langs store deler av kysten

Det er som utgangspunkt tillatt å fiske anadrome laksefisk fra land og båt hele året.

Det åpnes likevel ikke for fiske 

a) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 30. april, i følgende områder:

 1. Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua og Skjoldafjorden nord for Borgøyna,
 2. Hardangerfjorden innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune,
 3. Møre og Romsdal, med unntak av Smøla,

b) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Trøndelag,

c) fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Nordland.

Det åpnes heller ikke for fiske etter sjøørret fra land eller båt i fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 i Møre og Romsdal.

Situasjonen for sjøørreten i disse områdene er generelt sett ikke god, selv om det lokalt kan være tilrådelig å fiske. Fisket forbys i hovedsak i den tidsperioden mange fisker etter sjøørret, og rammer derfor fortsatt svært mange sportsfiskere. Årsaken til den dårlige situasjonen for sjøørreten er sammensatt, men den største enkeltfaktoren er for tiden økt sjødødelighet som følge av lakselus fra oppdrettsnæringa. Inntil den utfordringen er løst, kan det dessverre se ut som om dette restriksjonsnivået er nødvendig.​

Innskjerpinger i fisket i 100-metersonen

Særlig for de som fisker sjøørret i sjøen er det verd å merke seg at det gjøres endringer i det fisket som tillates i den såkalte 100-metersonen. Dette er den sonen hvor fisket er forbudt når det ikke er åpnet for fiske i vassdraget. For noen soner gjelder forbudet hele året, mens det for vassdrag med fisketid er tillatt å fiske der så lenge fisket i vassdraget er åpent.

Tidligere var det ingen særskilte reguleringer i grensen mellom elv og sjø og videre bort fra vassdraget. Nå strammes dette noe inn ved at en i sonen må forholde seg til eventuelle offentlig vedtatte kvotereguleringer. Dersom fisket i vassdraget, som følge av dårlig innsig av fisk i løpet av sesongen stanses, vil dette nå også omfatte 100-meterssonen.

Tidligere kunne en fiske fra båt i sonen når det ikke var fredningstid. Dette forbys nå hele året; uavhengig av om det er åpnet for fiske i vassdraget.

-Fisket i 100-metersonen beskatter i stor grad fisk fra det spesifikke vassdraget den omfatter, så NJFF støttet denne endringen, selv om vi ser at det vil være utfordrende å holde oppsyn i denne sonen da den er utenfor elveeiernes ansvarsområde sier Fjeldseth. 

§ 3. Begrensninger på alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk som er oppført i vedlegg I eller II til forskrift 15. mars 2021 nr. [...] om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk forbudt i området som strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen (100-metersonen). Unntatt fra dette er fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre fra land i den tida det er åpnet for fiske etter den aktuelle arten av anadrome laksefisk i vassdraget i medhold av forskrift 15. mars 2021 nr. [...] om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Fiske etter saltvannsfisk tillates på samme vilkår i den tida det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i vassdraget.

Dersom det i forskrift 15. mars 2021 nr. [...] om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er gitt individuelle kvotebestemmelser for det aktuelle vassdraget, gjelder disse også for fiske etter anadrome laksefisk i 100-metersonen


Les mer på Miljødirektoratets nettside

NJFFs høringsinnspill til laksereguleringene

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.