Ulvebestanden i Skandinavia øker
Espen Farstad
Publisert 03.06.2020 09:10
Oppdatert 03.06.2020 11:04
Ulvebestanden i Skandinavia øker
Nye tall fra Rovdata viser en markant vekst i ulvebestanden i Skandinavia. Bestanden er nå over de vedtatte bestandsmålene både i Sverige og Norge.

​​​​​​​Rovdata er ansvarlig for overvåking og registrering av rovviltbestandene våre. 2. juni slapp de den endelige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking i Skandinavia​Der skriver de at den felles skandinaviske ulvebestanden er beregnet til å bestå av cirka 450 individer. Det er en økning på 70 individer fra forrige vinter. Etter flere år med nedgang er bestanden omtrent tilbake på samme nivå som i 2014.
Veksten i forhold til fjorårstallene finner hovedsaklig sted i Sverige. I Norge, inklusive grenserevir, ble det i vinter registrert 103-106 ulver, som er uendret i forhold til forrige vinter. 

Godt over bestandsmålet

I Norge er det registrert totalt 8,5 familiegrupper og sju revirmarkerende par. Stortinget har satt et bestandsmål for ulv i Norge til å være 4-6 familiegrupper, derav tre helnorske. Dagens norske ulvebestand ligger altså godt i overkant av det vedtatte bestandsmålet, som er ett av kriteriene som skal være oppfylt før en kan tillate lisensfelling til høsten. 

Genetisk bedring

Et annet interessant element som kommer fram i Rovdatas statusrapport, er at den genetiske utviklingen i den Skandinaviske ulvebestanden er i bedring. I vinter var gjennomsnittlig innavlsnivå, den såkalte innavlskoeffsienten, redusert fra 0,25 til 0,24 for den skandinaviske ulvebestanden. Dette er en marginal reduksjon og innavlen betegnes fortsatt som svært høy. Dette er allikevel viktig da også den genetiske situasjonen skal tas med som et element i vurderingsgrunnlaget når lisensfelling skal vedtas. 

NJFF arbeider med saken

- Nå skal de ulike rovviltnemndene gjøre sine vurderinger og fatte vedtak om lisensfelling, både innenfor og utenfor sona. Fra NJFF sin side forventer vi at det nå åpnes for lisensfelling av så mange ulv/familiegrupper at vi kommer ned på det intervallet som Stortinget har definert, sier Roar Lundby, jaktkonsulent i NJFF. 

- Sammen med fylkeslagene i berørte områder arbeider vi i NJFF med å få på plass god dokumentasjon som kan styrke beslutningsgrunnlaget for rovviltnemndene. I tillegg til bestandsstørrelse og genetisk utvikling, er også den reelle påvirkningen ulven har på folks hverdag et element som skal tas med i beslutningsgrunnlaget for eventuell lisensfelling. Det er viktig at beslutningene er basert på god dokumentasjon​, slik at vedtak som fattes står seg over tid, også gjennom en eventuell ankeprosess. Her gjøres det nå et god stykke arbeid i vår organisasjon, sier Lundby.

Det forventes at nemndene fatter vedtak om felling utenfor ulvesona i juni, og vedtak om felling innenfor sona i august. Jakttida utenfor sona starter 1. desember, og innenfor sona er oppstarten 1. januar. ​​​​​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.