Venstre sett med NJFF-øyne
Publisert 07.05.2021 13:25
Oppdatert 10.05.2021 11:44
Venstre sett med NJFF-øyne
Dette er en artikkel i en serie hvor politisk rådgiver i NJFF, Line Lillebø Osfoss, ser på hva våre politiske partier går til valg på til høsten. Hun vil hovedsakelig legge vekt på det vi i NJFF mener er bra, men er det noe som går helt på tvers med våre interesser vil selvsagt det bli påpekt. Vi kommer ikke til å rangere partiene opp mot hverandre.

​​​Venstre sitt program er bygget opp litt annerledes enn hos mange andre partier. De har ikke de klassiske kulepunktene i sitt program, men det er likevel lett å lese seg frem til hva partiet mener. Vi har valgt å sette Venstres politikk som kulepunkt i denne artikkelen. Det er kun for lesbarhetens skyld.

Natur og areal

La oss starte med et sitat som nesten kunne vært fra NJFF selv:

 • «Skal vi ta vare på naturen for framtida er det en forutsetning at nye generasjoner blir kjent med og blir glad i naturen. Derfor er friluftsliv en forutsetning for vern av naturen. Vi vil bevare og grunnlovsfeste allemannsretten. Naturen har en egenverdi og en nytteverdi. Vi må derfor verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til vanns.»

Dette er nettopp hva NJFF jobber med; sikre allemannsretten, introdusere barn for friluftslivet, hjelpe både ungdom og voksne inn i verdenen med å høste av naturens overskudd. Gjennom bruk får vi kunnskap og gjennom kunnskap så ser vi nødvendigheten av å ta vare på natur og økosystemer.

NJFF finner også igjen vårt arbeid mot nedbygging av dyrs leveområder. I Venstres program står det:

 • «Vi vil bevare de grønne beltene mellom ulike naturområder. For å sikre et størst mulig biologisk mangfold er det viktig å sikre større sammenhengende naturområder, og at vi ikke belaster dem for mye, herunder lysbelastning.»

Mange viltarter er avhengige av sammenhengende, uberørt natur. Villreinen er det mest nærliggende eksempelet, men dette er viktig også for fugl og for en rekke andre dyr. NJFF synes det er positivt at Venstre trekker frem dette. Men nettopp derfor stusser vi litt når vi et annet sted kan lese:

 • «(…) Derfor vil vi innføre en arealavgift, som gjør det ulønnsomt å bygge ned natur med unntak av der det har stor samfunnsnytte. Det gjelder spesielt myr, som binder store mengder klimagasser.»

NJFF blir på vakt når Venstre setter bakdøra på gløtt ved å akseptere nedbygging så snart 'stor samfunnsnytte' tilsier det. Samfunnsnytte er et tøyelig begrep. Det er uklart hva Venstre mener at skal regnes inn og vektlegges, og hvor grensen for 'stor' går. Vi ser gang på gang, i mange saker, at når naturhensyn settes opp mot penger så vinner som oftest pengene. Ved å tillate stykkevis-og-delt-nedbygging så er det lett å miste oversikten, og naturen står alltid igjen som tapende part. Men det hjelper litt på humøret vårt at Venstre også skriver «Vi vil styrke vernet av strandsonen (…)».

Venstre vil det samme som NJFF når det kommer til vassdragene:

 • «Vi vil sikre våre vernede vassdrag og gjennomføre en ny utvidelse av verneplanen for norske vassdrag.»​

Oppdrettsnæringen

NJFF er dypt bekymret for villaksen, som nå ser ut til å havne på rødlista. Det er innført reguleringer på fiske etter laks både i elv og i sjø, for å verne om villaksen. Ved siden av vannkraft så er de viktigste årsakene til at villaksen sliter, knyttet til oppdrettsnæringen. Da er det skuffende at Venstre er vage i sin omtale av denne næringen.

 • «Oppdrettsnæringen er viktig for Norge, men fører også med seg utfordringer som vi vil jobbe sammen med næringen for å håndtere. Vi vil derfor se på muligheter for å tilpasse regler for oppdrett for å sikre bærekraftige løsninger for å ivareta villaksbestanden.»

NJFF skulle gjerne sett spor etter hvilke krav – om noen – som Venstre vil stille næringen. Lukkede anlegg for å få bedre kontroll på rømming og lakselus er eksempler på krav som vi ikke synes er urimelige. Vi kan jo alltids håpe at Venstre vil vektlegge flere miljøfaktorer og eksempelvis strengere mål for dødelighet når de vil utvikle trafikklyssystemet:

 • «Trafikklyssystemet som er etablert som grunnlag for å styre utviklingen i havbruksnæringen må utvikles og styrkes med ny kunnskap.»​

Jakt, fiske – og litt generelt om mat

Jakt eller fiske er ikke direkte nevnt i Venstre sitt program, men de har politikk som indirekte vil ha betydning. De er enige med NJFF når de sier at

 • «Elver og bekker må tas vare på og restaureres ved behov for å opprettholde naturverdiene og sikre de naturlige flomveiene i et våtere og villere klima.»

NJFF har en armada av frivillige som jobber med restaurering av elver og bekker. Både små og store vannveier må tas bedre vare på. Selv om våre folk gjør en formidabel jobb, så spiller kommunene en nøkkelrolle for at ikke arbeidet vårt skal være fåfengt. Det må settes rammer og regler for hva kommunene får lov til og ikke når de lager sine arealplaner. Det er tusenvis av elver og bekker som utarmes, enten av tørrlegging, av avrenning fra arealet rundt, av kraftindustri eller av direkte nedbygging. Dette er dramatisk for både ørret og laks og livet ellers i og ved bekkene og elvene.

I forbindelse med punktet over, er det fint å lese at Venstre støtter NJFF i at fastsatt regelverk må følges. De er, i likhet med NJFF, bekymret for fremmede arter.

 • «Det må settes i verk nasjonale og lokale tiltak mot fremmede arter.»
 • «Vi vil sørge for at kvalitetsnormen for villrein og villaks følges opp.»

Det er kun her Venstre nevner villrein spesifikt, men ut fra dette punktet – sammen med vedtaket om «å sikre større sammenhengende naturområder» – forventer vi at Venstre sørger for at villreinens levekår bedres. Kvalitetsnormene må følges, her er Venstre helt i takt med NJFF. Men et underliggende problem er at det er en mismatch mellom kvalitetsnormen for villaks og trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen. Det må ryddes opp i.

Venstre har flere vedtak om rovvilt:

 • «Bestandene av ulv, bjørn, gaupe og jerv er i dag for lave.»
 • «Dagens soneforvaltning bør opprettholdes der vi har beiteprioriterte og rovdyrprioriterte soner, men noen soner bør utvides for å ivareta rovdyrenes naturlige bevegelser.»
 • «Rovviltnemdene har i motsetning til sin hensikt vært med på å øke konfliktnivået i vår nasjonale debatt om rovdyr. Venstre vil vurdere mer hensiktsmessige organisasjonsformer for lokal forankring av vår nasjonale rovdyrforvaltning.»

NJFF er ikke enig med Venstre i disse punktene. For det første er NJFF uenige i at det skal være en høyere bestand av ulv i Norge. Vårt landsmøtevedtak sier 2-3 familiegrupper av ulv, inklusive grenseflokkene. Vi må se den norsk-svenske stammen under ett når man vurderer overlevelsespotensialet hos arten. Det er allerede store utfordringer med det antallet som lever innenfor ulvesonen i dag, og det er knapt med plass til nye revirer. For det andre er vi ikke enige i at dagens soneforvaltning for ulv bør opprettholdes.

NJFF mener det er viktig med lokal forankring av rovdyrforvaltningen. Vi er tilfredse med rovviltnemndene og deres sammensetting, og deler ikke Venstres syn om at nemndene i seg selv har vært med på å øke konfliktnivået i debatten. En eventuell faglig uenighet bør ikke defineres som 'økt konfliktnivå'. I sum er det stor uenighet mellom Venstre og NJFF om rovviltpolitikken.

I forbindelse med Venstres landbrukspolitikk, vil NJFF trekke frem dette:

 • «Vi vil støtte tiltak for å redusere kjøttforbruket, men samtidig sørge for at hele dyret blir utnyttet og minst mulig går til spille. Vi vil at forbrukerinformasjonen om kosthold skal legge mer vekt på helse, kvalitet og mattradisjon, spesielt overfor barn og unge.»

Dette passer som hånd i hanske med noen av de viktigste grunnene for det høstingsbaserte friluftslivet: kjennskap til hvor mat kommer fra og hvordan mat blir til, ivareta mest mulig av ressursene, holde mattradisjoner i hevd og overføre dette til nye generasjoner. Her gjør NJFFs lokalforeninger og frivillige en uvurderlig innsats.​

Energi og kraft

Et dilemma er hvordan vi som samfunn skal kunne balansere fremtidig behov for energi med et ønske om samfunns- og industriutvikling. NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering, at vindkraft ikke skal bygges i norsk natur og at det må forskes og satses på havvind.

Om vindkraft, sier Venstre:

 • «Vindkraft er en viktig fornybar energikilde der Norge har særlig gode ressurser på land og til havs. Havvind gir store muligheter som vi må satse videre på, men der offentlige midler fortsatt trengs. Vindkraft har negative konsekvenser og må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier. Utbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må gis kompensasjon gjennom avgifter.»

Her ser vi at Venstre, i det store, er enige med NJFF. De er tydelige på at utbygging av vindkraft ikke skal komme i konflikt med natur, fiske eller dyreliv. Det er bra. De er litt vage når det gjelder havvind, men slår fast at det må satses videre på. Slik sett er de enige med NJFF.

Om vannkraft, kan vi lese:

 • «Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep. Det skal ikke åpnes for utbygging i varig vernede vassdrag.»

Venstre følger NJFF når de peker på at det må bli lønnsomt å oppgradere uten store naturinngrep. Det er også bra at de slår fast at det ikke skal bygges i varig vernede vassdrag. Likevel sitter vi med en litt ullen følelse. NJFF jobber for at vannkraft skal underlegges regler som ivaretar naturen, fisken og viltet som lever i og i nærheten av vannkraftanleggene. Dette kan gjøres ved å stille krav til blant annet minstevannføring og omfang av effektkjøring. Slike krav eller regler omtales ikke i Venstre sitt program, så her må vi passe på fremover.​

Oppsummert

Det er ingen grunn til å tvile på at Venstre er for vern av naturen, og heller ikke at de er sterke tilhengere av friluftsliv – inkludert jakt, fiske, fangst og sanking. De viser gjennomgående i programmet at de anerkjenner både klimakrise og naturkrise, og ønsker å gjøre mye for å rette opp i dette. Likevel er de litt uklare når det kommer til konkrete krav og reguleringer overfor både næringsliv, industri og kommuner. Det er ingenting i veien for å legge seg på en overordnet linje i et partiprogram, for en god ramme kan åpne for gode løsninger i praktisk politikk. Men det gjør at vi sitter igjen med en liten uro på naturens vegne for hva som kan skje i den politiske hverdagen.​

NJFF understreker at dette kun er utdrag av den delen av partiets politikk som omhandler vårt interessefelt, sett med NJFF-øyne. Husk at et politisk valg også handler om mange andre samfunnsområder. Du må selv gjøre en helhetsvurdering av partiet.
Kommentarer til artikkelen kan sendes til line.lillebo.osfoss@njff.no

Her kan du finne hele partiprogrammet til Venstre

Øvrige artikler i denne serien legges ut etter hvert som partiene publiserer sine vedtatte program.
​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.