Vindkraft mot villrein
Publisert 12.07.2017 08:33
Oppdatert 12.07.2017 09:04
Vindkraft mot villrein
På Hovatn i Aust-Agder er det gitt konsesjon til en større vindkraftutbygging i et nasjonalt villreinområde. Slikt blir det konflikt av.

​Villreinen er under stadig press fra menneskelig aktivitet. Leveområdene skrumper inn, noe som er svært alvorlig for en nomadisk art som i sitt levesett er avhengig av store områder å leve i. Noen har brukt det malende begrepet at vi har satt villreinen på bås.

Det er ofte summen av de mange inngrepene som til slutt slår negativt ut for villreinen. For å ivareta de viktigste områdene er det etablert 10 nasjonale villreinområder, der hensynet til villreinen skal veie tungt i alle saker. På tross av dette har Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) gitt konsesjon til utbygging av et større vindkraftverk på Hovatn i Bygland, i et nasjonalt villreinområde.

Mange protesterer
En rekke organisasjoner har påklaget vedtaket til Olje- og Energidepartementet (OED). Flere påpeker det enorme arbeidet som er lagt ned i forhold til de regionale planene for å ta vare på villreinen, og at NVEs vedtak om konsesjon til Hovatn Aust Vindkraftverk må gjøres om. Klagene er fulgt opp med møte med statsekretæren i OED, og det er laget et oppsummeringsnotat etter møtet som er oversendt departementet. Bak dette notatet står Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder), Den norske Turistforening (DNT), Norges Naturvernforbund (NNV), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har også reist innsigelse til prosjektet.

Alvorlig inngrep
Inngrepet vil ødelegge 20 kvadratkilometer av et større område med inngrepsfri natur. Klagerne er svært bekymret for hvilke ringvirkninger det vil gi dersom dette tiltaket gjennomføres både når det gjelder vindkraftverkets konsekvenser for villreinens bruk av planområdet til kalving og sommerbeite, men også for signaleffekten ved å tillate et stort industrianlegg i et område der myndigheten tidligere har avslått eksempelvis søknad om å sette opp en gapahuk.

Unødvendig utbygging
I klagen påpekes det at Norge allerede har oppfylt sine forpliktelser i forhold til fornybar energi, og at vindkraft i dag er økonomisk marginalt. Forpliktelser til å ta vare på naturverdier som inngrepsfri natur, villrein og truede arter som hubro bør derfor veie minst like tungt som forpliktelser innen fornybar energi og klima.

Klagen ventes behandlet i OED over sommeren.


Les hele fellesnotatet her.
Oppsummering til OED - Hovatn Aust Vindkraftverk juli 2017.pdf

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.