Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 29.10.2018 09:46

​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 

REVISJON AV REGELVERKET FOR JAKTSKYTING

Regelverket for jaktskyting revideres hvert 5.år, og neste regelperiode skal gjelde for

perioden 01.01-2020 – 31.12-2024.
I forbindelse med oppstart av regelrevisjonen inviteres lokallag og fylkeslag til å komme med innspill. Lokallagene sender sine innspill til sitt fylkeslag, som samordner innspillene og sender de videre til NJFF sentralt.

Forslag til nytt regelverk vil deretter bli sendt på høring før sommeren 2019. Forbundsstyrets rådgivende jaktskytterutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Regelverket vedtas av forbundsstyret.


Frist for innspill fra lokallagene til fylkeslagene: 10.februar 2019

Frist fylkeslag - NJFF sentralt: 10. mars 2019

Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i hovedsak fungerer bra. Samtidig er det også områder hvor regelverket kan bli bedre, og det er generelt behov for oppdatering.  

Aktuelle områder det ønskes synspunkter på er
Klasseinndeling
Dersom dagens klasseinndeling skulle vise seg å være det beste alternativet, er det aktuelt å la klassene stå uendret. Det er ønskelig med tilbakemelding også fra de som ønsker å beholde dagens klasseinndeling.

Premiering
Premieringsgrad/premieverdi på stevner (alle stevner unntatt NM)
(Premiering og startkontingent på NM har forbundsstyret høsten 2018 vedtatt å ta ut av regelverket, for om nødvendig å kunne justere dette årlig ved behov)

Skytegrener
Er det ønskelig å gjøre endringer i skytegrener, eller endringer i programmene (antall skudd, antall serier etc.)?

Skytestillinger
Skytestillinger og utgangsstillinger er stadig gjenstand for debatt, både i hagle- og riflegrenene. Innspill på hvordan dette bør være, eller forslag til presiseringer i regelverket ønskes det innspill på.

Generelt
Utover de nevnte temaer, er dette selvsagt en åpen innspillsrunde hvor det er anledning til komme med innspill til alle deler av regelverket. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for Nordisk jaktskyting ikke vil bli revidert i denne omgangen, da dette regelverket revideres etter samme 4-års regelperiode som benyttes i det fellesnordiske regelverket i denne grenen. Dersom den generelle delen i regelverket for jaktskyting skulle bli endret, vil dette likevel bli implementert i regelverket for Nordisk jaktskyting (fra 2020).

Regelverket som skal revideres: https://www.njff.no/jakt/Documents/NJFF%20Regelhefte%20jaktskyting%20WEB.pdf

Laksefiskere.jpg2019 er Villaksens År!

Lakse-organisasjonene NASCO (organisasjonen for atlantisk laks) og  NPAFC (organisasjonen for stillehavslaksen) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen.

Etter ønske fra Miljødirektoratet,  har NJFF og Norske Lakseelver påtatt seg å gjennomføre arrangementer og informasjonstiltak over hele landet, der villaksen er i hovedsetet. Villaksen har opplevd en sterk tilbakegang i mange år. Derfor vil vi sette villaksen på dagsorden med positivt fortegn og spre budskapet om all gleden og aktiviteten villaksen fører med seg i det ganske land.

Viktig for mange foreninger

Mange av våre foreninger har et sterkt engasjement for laks, både gjennom å forvalte egne fiskestrekninger og i samarbeid med offentlige og private grunneiere. Og ikke minst har mange foreninger et levende og svært kompetent laksefiskemiljø.

Alle disse gode kreftene ønsker vi selvsagt å ha med oss når vi markere villaksens år. Dere kan være med på å bestemme innholdet for dette året. Kom på banen med saker og interesser som er viktige for dere. VI tenker full bredde i alt fra introduksjonsfiske, temadager/fagdager om villaksen, «åpen elv», laksefiske med tohånds fluestang eller noe helt annet.

Vi vil gjerne ha mange innspill så fort som mulig, og så vi komme tilbake til konkrete arrangement og aktiviteter det vil bli gitt arrangørstøtte til.

Har du/dere ideer, innspill eller spørsmål til Villaksens År? Ta kontakt med prosjektleder for Villaksens År, Karina Gjerde på tlf. 66792229/47640748 eller E-post: karina@njff.no

 

Søk midler nå!

Nå er tiden inne for å søke midler til foreningens barn- og ungdomsarbeid. Skal din forening starte lokal Jakt- og fiskeskole eller Jaktskytterskole? Har foreningen planlagt aktiviteter? Søknadsfristen er satt til 20. september.

Hvert år fordeler NJFF om lag 6 millioner kroner til mer enn 2500 aktiviter i NJFFs foreninger rundt i landet. Aktivitetene er alt fra fuglekassebygging til jakt- og fisketurer. 

Det er fantastisk mange gode aktiviteter rundt om i lokallagene og vi håper at det blir enda flere i år. En av nøklene til en vellykket barn- og ungdomssatsing er kontinuitet. At barn og ungdom blir møtt med gode aktiviteter gjennom hele året.

Frifond
Frifond er potten som går til aktiviteter generelt. Til alle aktiviteter for barn og ungdom under 26 år kan du søke midler fra Frifond.

Utbetalingssummen til foreningene beregnet ut i fra antall aktiviteter som føres inn i søknadsskjemaet. Skjemaet finner du i søknadsportalen. Les gjennom søknadskriteriene.

Frist: 20. september 2018.

MERK at midlene skal benyttes innen fristen (30. juni 2019). Midler som ikke er brukt opp, skal tilbakebetales. Rapport skal leveres gjennom lokal medlemsadministrasjon med et enkelt regnskap. NJFF er pålagt å føre bilagskontroll ved ca. 20% av foreningene fra i år. Det er kun styret som kan levere rapport. Rapport og regnskap kan leveres i excell, word, pdf.

Lokale Jakt- og Fiskeskoler - Etableringsstøtte (JOFS)
JOFS er et av hovedsatsingene i forbundet. JOFS handler om kontinuitet. Det skal settes opp minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. Aktivitetene skal ta sikte på å formidle lokale jakt- og fisketradisjoner samt gi et kunnskapsgrunnlag for alle de fantastiske jakt- og fiskemulighetene vi har i landet. 

Foreninger som etablerer JOFS kan søke om kr. 22.000 i oppstarts-støtte. Har foreningen allerede etablert JOFS, søkes det om FRIFOND-midler til aktivitetene og årlig driftsstøtte. 

Søknad: prosjektplan og enkelt budsjett.
Frist: 20. september 2018.

Jaktskytterskolen – Etableringsstøtte
Jaktskytterskolen er i likhet med JOFS en av forbundets hovedsatsinger og har også fokus på kontinuitet. Jaktskytterskolen har som hensikt å rekruttere til jaktskyttergrenene, samt å gi skyteglad ungdom flere muligheter til å utvikle seg. 

Foreninger som etablerer Jaktskytterskole kan søke om kr. 22.000 i oppstarts-støtte. Har foreningen allerede etablert Jaktskytterskole søkes det om FRIFOND-midler til aktivitetene og årlig driftsstøtte. 

Søknad: prosjektplan og enkelt budsjett.
Frist: 20. september 2018.

Søk midler til din forening nå! Søknadsportal

 

Skjema Grunnlagsårset 2017

Hvem har levert grunnlagsskjema? Oversikten finner du her: Grunnlagsskjema 2017_levert_04.07.18.xlsx

Grunnlagsskjema 2017 - Grunnlagsåret 2017 - skjema.doc

 

Prisjustering på Sportsman's Pride

Siden 2015 har det vært flere prisjusteringer fra fabrikk uten at prisene er økt for vår del. I tillegg har også kostander ved transport økt. Ut fra dette blir det en liten prisøkning fra 01.09.2018.

Medlemmer kan fortsatt kjøpe 15 kg fôr av beste kvalitet til under kr. 400.-. Samtidig har foreningen en god avanse sett i realsjon til innkjøpspris og en meget gunstig sluttpris.

Vi minner om sponsorfondet hvor foreningen kan søke om fôrpremier til sine arrangement. Varene leveres sammen med ordninær fôrleveranse.  SPONSORPAKKE NJFF_2018.docx

Ønsker foreningen å bli selger av hundefôr?

Velkomsttilbud frem til 1. september 2018. Ved bestilling av 1 pall (36 sekker assortert) får dere 6 sekker gratis i tillegg til fri frakt. Avtale fylles ut og sendes NJFF.  Avtale om kjop og omsetning av hundefor.doc

Hundefôr priser til medlemmer 1.09.2018.pdf

 

Hva gjør NJFF i forhold til ny personvernforordning (GDPR)?

EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Den 1. juli 2018 trer de nye reglene om hvordan vi skal håndtere personopplysninger i kraft. Reglene gjelder for alle virksomheter, organisasjoner og foreninger i EU. Det vil si at det nye regelverket også vil omfatte NJFFs medlemmer. Som medlem i en forening må man oppgi enkelte persondata. NJFF og NJFFs tilsluttede organisasjonsledd kan innhente og bruke opplysninger med utgangspunkt i «medlemsavtalen». Det vil si at når en person blir medlem i en forening/lokallag har forbundet lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger. Formålet med all behandling av personalopplysninger er ivaretakelsen av medlemsavtalen, oppfølging av medlemmet og informasjon om aktiviteter, herunder service til medlemmene. Medlemskap i NJFF innebærer at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av medlemskapet, aktiviteter, roller, verv, kurs, innkreving av medlemskontingent med mer. Forbundet skal ikke innhente andre opplysninger enn de som er relevante og nødvendige for formålet. Dersom persondata skal brukes til andre typer oppfølging som utsendelse av tilbud fra samarbeidspartnere og annet skal samtykke innhentes på forhånd.

NJFF arbeider i disse dager med retningslinjer for hvordan forbundet skal følge opp det nye regelverket,  og tilsvarende for alle våre foreninger/lokallag. Regelverket legger eksempelvis føringer for hvordan foreningene må forholde seg til personopplysninger i lokal medlemsadministrasjon. Forbundet er også i ferd med å tegne databehandleravtaler med alle våre leverandører. Nærmere informasjon om NJFFs retningslinjer og rettigheter for det enkelte medlem vil følge.

Grunnlagsskjema 2017 (bla. Fiskesommer)

Skjema grunnlag for tildeling av barn- og ungdomsmidler 2017 må fylles ut for å kunne søke midler. Innsendt skjema er bla en forutsetning for å kunne søke Fiskesommer arrangement. Det er viktig at ALLE opplysninger fylles ut; årsmøtedato for 2017 og 2018, medlemmer i styret og gjennomførte barn- og ungdomsaktivieter i 2017. Skjema SKAL skrives under av foreningens leder fra foregående år. Skjema sendes på epost til hilde.noeren@njff.no eller NJFF, postboks 94, 1378 Nesbru. 

MVA-kompensasjon 2018

Årsmøtene er nå godt i gang ute i foreninger og fylkeslag. Det er derfor på tide å sende inn MVA-søknad og regnskap for 2017. Frist for å sende dette inn er 1. mai 2018.
NJFF foretrekker at all dokumentasjon sendes elektronisk til njff@njff.no. (Kan også sendes per post til NJFF, PB. 94, 1378 Nesbru.)

Alle søkere SKAL være registrert i Frivillighetsregisteret med oppdaterte vedtekter innen 1. september 2018. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.
Les mer her om hvordan dere blir registrert: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
Konsekvensen av å ikke være registrert i Frivillighetsregisteret er at man ikke har krav på refusjon og vil bli holdt utenfor MVA-kompensasjonsordningen.

For spørsmål vedrørende MVA-kompensasjon eller registrering i Frivillighetsregisteret kontakt Tine Rye-Sølvberg på 66792209 eller tine@njff.no eller Beate Krokan Carlsson på 66792210 eller bkc@njff.no.

Nytt tilbud til lokalforeningene – bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2017. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

  1. Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
  2. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
  3. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
  4. Åpne filen i excel format
  5. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2018 = betalt medlemskap for 2018.

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.