Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 30.10.2020 10:58

​​​​​​​​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 

Etter årsmøte

Etter avholdt årsmøte i foreningen skal følgende skjema fylles ut og sendes NJFF.

Ved å benytte lokal medlemsadministrasjon kan skjema lastes opp og leveres elektronisk.

Grunnlagsskjema 2019.doc 

Disse har så langt levert grunnlagsskjema Grunnlagsskjema 2020_levert_23.04.2020.xlsx

MVA-skjema 2020.doc

Kontingensatsskjema 2021.docx

 

Informasjon til foreninger som har fått familieaktivitetsmidler:

Dere som nå må avlyse eller har avlyst planlagte aktiviteter trenger IKKE å betale tilbake midlene. Disse kan dere beholde og bruke til lignende arrangement når det igjen blir lov til å samles. Det vil også si at hvis man eksempelvis hadde søkt om og planlagt en isfiskedag er det helt i orden og på et senere tidspunkt arrangere noe annet, som en båltur, så lenge aktiviteten er åpen for familie.
• I utlysningen var det også et krav at aktiviteten måtte gjennomføres før slutten av sommeren, og krav til når aktiviteten måtte inn i kalenderen på njff.no. Alt dette ser vi selvsagt også bort fra nå.
• Om noen likevel ønsker å skape litt aktivitet i disse tider, går det an å la seg inspirerer av Bjørkelangen NJFF. De kjører quiz og konkurranser via Facebook og på hjemmesidene sine på njff.no, kanskje er det flere av dere som kunne prøvd seg på det? 

Info til foreninger som har fått midler til oppstart/drift av JOFS/JSS:

• Her gjelder det samme, dere beholder midlene og bruker de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.


​Info til foreninger som har mottatt midler fra Frifond: 

• Her gjelder det samme, dere beholder midlene og bruker de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.

Info om oppstartsmidler JOFS/JSS og midler til familieaktiviteter med søknadsfrist 15. mai:

• Vi holder foreløpig på rammene som er gitt for denne ordningen. Dette er jo uansett tiltenkt aktiviteter utover høsten, så vi planlegger for at vi til høsten kan fortsette våre aktiviteter.

 

 

 

Avlysning av bestilte hotell/lokaler grunnet Korona (COVID-19).

Etter det vi er informert om vil mange arrangementer planlagt i perioden 12. mars frem til 26. mars gå inn under regler for force majeure. Det å avlyse arrangementer pga. korona-smitte er blitt allment akseptert. Det rettslige grunnlaget er force majeure, eller på engelsk Act of God.  Nesten alle større arrangementer blir nå avlyst, til og med deltakelse i begravelser.

Det er åpenbart at ingen av partene kan oppfylle avtalen etter sitt innhold gitt den situasjonen Norge befinner seg i per dags dato, hvor nasjonale myndigheter har innført bevegelsesrestriksjoner, anbefaler innbyggerne å holde seg hjemme og utsette eller avlyse arrangementer for å begrense smitterisiko.

Det er imidlertid viktig å sjekke hva som står i den enkelte avtale i forhold til avlysninger.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har jobbet kontinuerlig med problemstillingen de siste dagene og sier at det er ikke entydig hvordan partene skal forholde seg. Se informasjon fra Virke:

De nærmere rammene rundt force majeure og konsekvensene av force majeure kan være regulert i avtale mellom partene. I mangel av slik avtale reguleres situasjonen av bakgrunnsretten.

Koronaviruset og spredningen av dette vil i seg selv ikke utgjøre en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den pågående situasjonen har på den kontrakten som er inngått.

Når offentlige myndigheter eksempelvis gir pålegg om å avlyse arrangementer av en viss størrelse, er både arrangør og kunde pliktig å innrette seg etter pålegget. Slike offentlige pålegg er derfor å anse som en hindring for gjennomføring av arrangementet og således en force majeure-situasjon som kan gi grunnlag for å avslutte kontrakten.  Vi anbefaler aller til enhver tid å følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Som hovedregel vil det imidlertid neppe foreligge force majeure der en av kontraktspartene frivillig ønsker å avslutte kontrakten uten at dette har grunnlag i myndighetspålegg, eksempelvis fordi kunden er bekymret for smittefare eller har innført interne reise- og møterestriksjoner. Partene må i slike tilfeller forholde seg til de avbestillingsregler som kontrakten regulerer.

Ved inngåelse av nye kontrakter, hvor utbruddet av koronaviruset og dets mulige konsekvenser er kjent, vil en force majeure regulering neppe frita fra ansvar. Dette betyr at partene i nye kontrakter særskilt må adressere dette.

https://www.virke.no/koronaviruset/#kontrakter

 

Oppdatert 21.03.2020

 

Medlemstall 31.12.2019

Fylkesoversikt pr 31.12.2019.xls

Antall pr forening 2018 - 2019.xlsx

Kontingentsatser 2020.xlsx

Masseimport nye medlemmer.xls

Mønstervedtekter for lokalforeninger.doc

Familiemedlemskap

Pris  kr. 1.100.-. Inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand og innen samme lokalforening. Verver du en familie får du fire poeng uavhengig om familien teller tre eller fem personer.

Samtlige i familiemedlemskapet må være NYE NJFF-medlemmer, for at dette skal generere vervepoeng. Dette fordi det i realiteten er ett stk medlemskap/en kontingent.

Dersom en eller flere av personene som skal inngå i familieFamiliemedlemskap.pngmedlemskapet er medlem fra før, eller har vært det de siste tre årene, gis det ikke vervepoeng for dette.

Når barn i familiemedlemskapet fyller 26 år, endres kategorien til hovedmedlem. Dvs ingen endringer fra dagens ordning.

Samtlige medlemmer i familiemedlemskapet får individuelle medlemsnummer.

Sidemedlemskap opprettes på samme måte som tidligere.

Bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

 

Ønsker foreningen å bli selger av hundefôr?Hundefor.jpg

Avtale fylles ut og sendes NJFF.  Avtale om kjop og omsetning av hundefor.doc

Hundefôr priser til medlemmer 1.09.2018.pdf

Sportsman's Pride

Medlemmer kan fortsatt kjøpe 15 kg fôr av beste kvalitet til under kr. 400.-. Samtidig har foreningen en god avanse sett i realsjon til innkjøpspris og en meget gunstig sluttpris.

Vi minner om sponsorfondet hvor foreningen kan søke om fôrpremier til sine arrangement. Varene leveres sammen med ordninær fôrleveranse.  SPONSORPAKKE NJFF_2018.docx

 

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

Rapport om bruk av Frifondmidler 2018/19

Vi minner om at fristen for å bruke opp Frifondmidlene tildelt høsten 2018 er 30. juni 2019, og fristen for å rapportere bruken av midlene er 30. august 2019.

Midlene kan brukes på alt som kan komme barn og unge i lokalforeningen til gode.

Dersom en lokalforening helt eller delvis ikke har benyttet tilskuddsmidlene innen 30.juni, må ubrukte midler tilbakeføres til oss. Slike tilfeller kommer vi tilbake til etter at rapporteringene er gjort, dvs. etter 30.august.

Midlene det skal rapporteres bruken av, er de som ble tildelt i 2018 til:

Når det gjelder rapportering av midler til Fiskesommer er det midlene brukt i 2018 som skal rapporteres nå. IKKE de som brukes til Fiskesommer i 2019-sesongen (disse skal med i neste rapporteringsrunde i 2020).

Mht. jakt- og fiskeskolene og jaktskytterskolene, så er det driftstilskuddet (kr 5.000,- til hver), det er IKKE eventuelt oppstartstilskudd, som skal rapporteres nå.

Husk også at mottatte midler som ikke er brukt til det spesifikke formålet for tildelingen (de fire punktene over), likevel er lovlig benyttet hvis de er brukt til annen virksomhet til gode for barn og ungdom. Den type bruk skal også med i rapporteringen.

Rapportskjema: Rapportskjema Frifond LNU 2018.docx

Retningslinjer for Frifondmidler: https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx#Anker1 

Årshjul for frister: https://www.njff.no/organisasjon/Last%20ned%20organisasjonsmateriell/%C3%85rshjul%20s%C3%B8knads%20og%20rapportfrister%202019.jpg

Er noe uklart er det bare å ta kontakt med Karina Gjerde, Barne- og ungdomskonsulent. Telefon:  66 79 22 00.

 

Hva gjør NJFF i forhold til ny personvernforordning (GDPR)?

EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Den 1. juli 2018 trer de nye reglene om hvordan vi skal håndtere personopplysninger i kraft. Reglene gjelder for alle virksomheter, organisasjoner og foreninger i EU. Det vil si at det nye regelverket også vil omfatte NJFFs medlemmer. Som medlem i en forening må man oppgi enkelte persondata. NJFF og NJFFs tilsluttede organisasjonsledd kan innhente og bruke opplysninger med utgangspunkt i «medlemsavtalen». Det vil si at når en person blir medlem i en forening/lokallag har forbundet lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger. Formålet med all behandling av personalopplysninger er ivaretakelsen av medlemsavtalen, oppfølging av medlemmet og informasjon om aktiviteter, herunder service til medlemmene. Medlemskap i NJFF innebærer at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av medlemskapet, aktiviteter, roller, verv, kurs, innkreving av medlemskontingent med mer. Forbundet skal ikke innhente andre opplysninger enn de som er relevante og nødvendige for formålet. Dersom persondata skal brukes til andre typer oppfølging som utsendelse av tilbud fra samarbeidspartnere og annet skal samtykke innhentes på forhånd.

NJFF arbeider i disse dager med retningslinjer for hvordan forbundet skal følge opp det nye regelverket,  og tilsvarende for alle våre foreninger/lokallag. Regelverket legger eksempelvis føringer for hvordan foreningene må forholde seg til personopplysninger i lokal medlemsadministrasjon. Forbundet er også i ferd med å tegne databehandleravtaler med alle våre leverandører. Nærmere informasjon om NJFFs retningslinjer og rettigheter for det enkelte medlem vil følge.

 

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2020. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

  • Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
    1. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
    2. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
    3. Åpne filen i excel format
    4. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2020 = betalt medlemskap for 2020.

 

Tidligere sendte foreningsinfo:

NJFF 150 år, utebursdag, webinar

Foreningsinfo oktober 2020

Foreningsinfo september_ lag utebursdag

Foreningsinfo september_ NJFF 150 år

Foreiningsinfo august_2 2020

Foreningsinfo august 2020

Foreningsinfo juni_2 2020

Foreningsinfo juni 2020

Foreningsinfo mai_2 2020

Foreningsinfo mai 2020

Foreningsinfo april_3 2020

Foreingsinfo april_2 2020

Foreningsinfo april 2020

Foreningsinfo_3 mars 2020

Foreningsinfo mars 2020

Foreningsinfo februar 2020

Foreningsinfo januar 2020- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.