Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 15.01.2019 11:30

​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 

 

Medlemstall 31.12.2018

Fylkesoversikt pr 31.12.2018.xls

Ant pr forening 2017-2018.xlsx

 

Skjema som skal sendes til NJFF

Kontingentsatser 2020.docx

Grunnlagsåret 2018.doc

2019-MVA-skjema_NJFF.doc

 

Grunnlagsskjema 2018 (bla. Fiskesommer)

FRIST 20. FEBRUAR! Skjema grunnlag for tildeling av barn- og ungdomsmidler 2018 må fylles ut for å kunne søke midler. Innsendt skjema er bla en forutsetning for å kunne søke Fiskesommer arrangement. Det er viktig at ALLE opplysninger fylles ut; årsmøtedato for 2018 og 2019, medlemmer i styret og gjennomførte barn- og ungdomsaktivieter i 2018. Skjema SKAL skrives under av foreningens leder fra foregående år. Sendes på epost til hilde.noeren@njff.no eller NJFF, postboks 94, 1378 Nesbru.

MVA-kompensasjon 2019

Startskuddet for årsmøte ute i foreninger og fylkeslag går straks og etter endt årsmøte er det på tide og sende inn MVA-søknad og regnskap for 2018. Frist for å sende dette inn er 1. mai 2019.

NJFF foretrekker om all dokumentasjon sendes elektronisk til njff@njff.no. Kan også sendes per post til NJFF, PB. 94, 1378 Nesbru.

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Denne gjelder fra søknadsåret 2019. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen. Departementet har videre innført flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Endringer som er verd å merke seg:

Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere.

Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode.

Alle søkere plikter å være registrert i Frivillighetsregisteret med oppdaterte vedtekter innen 1. september 2019. Foreninger som ikke har et organisasjonsnummer og står registrert i Frivillighetsregisteret vil holdes utenfor årets søknad. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.
Les mer her om hvordan dere blir registrert: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Om dere ønsker å lese mer om ordningen, kan dette gjøres her: https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/

For spørsmål vedrørende MVA-kompensasjon eller registrering i Frivillighetsregisteret kontakt Beate Krokan Carlsson på 66792210 eller bkc@njff.no.

 

NJFFs arbeidsprogram for 2019

Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger. Det vedtas av representantskapet hvert år, og de mål og tiltak som presenteres gjelder for hele organisasjonen. Arbeidsprogrammet for 2019 tar utgangspunkt i Handlingsprogrammet 2016-2021, vedtatt på Landsmøtet 2015. I arbeidsprogrammet presenteres først og fremst nye mål/priortieringer og eventuelle endringer i tidligere planer. Mye av den løpende aktiviteten og pågående prosesser omtales ikke. Under hvert arbeidsområde gjengis det hva det skal arbeides med i perioden fra NJFF sentralt. Fylkeslag og foreninger planegger tiltak ut fra dette i sine egne årsplaner. Arbeidsprogram 2019.docx

 

Hold orden på regnskapet

I disse dager ferdigstiller alle lokallag sine regnskaper. En sunn økonomi er viktig i ett hvert lokallag, og det er viktig å ha kontroll på pengene og en god oversikt over økonomien.

Styret har et særskilt ansvar for å følge opp og ivareta økonomien. Dette gjelder

  • planlegging som omfatter budsjett og arbeidsprogram (handlingsplan).
  • kontroll som omfatter løpende oversikt gjennom året. En gjennomgang av økonomien bør tas på styremøtene minimum hvert kvartal.

NJFFS lokalforeninger har ulike rutiner for oppfølging av regnskapene avhengig av hvor stor økonomi de har. Noen benytter regnskapsbyrå, andre har en valgt kasserer som fører regnskapet. Uansett er det viktig å ha gode systemer og god kontroll. Det bør også lages rutiner for hvem i styret som har lov å håndtere penger, betale regninger etc. og sette grenser for hvor store beløp en person kan håndtere alene. (For eksempel at alle regninger over kr. 5000,- skal godkjennes av to personer i styret). Husk også å etablere løsninger som gjør det lett for ny kasserer, nye styrer, å overta økonomifunksjonen.

Forbundet har fremforhandlet fordelsavtale med Visma eAccounting om tilbud på et regnskapssystem tilrettelagt for lokallag og foreninger. Systemet sier være intuitivt og enkelt å bruke, det gir god oversikt og all rapportering man behøver for en god oppfølging gjennom året.  2019_Regnskasprogram foreninger_Fordelsavtale Visma eAccounting.pdf

NJFF-Vestfold har benyttet systemet ett års tid, og svarer gjerne på spørsmål hvis noen ønsker å høre nærmere om hvordan systemet oppleves. Kontakt NJFF-Vestfold v/Jonfinn Bremnes jonfinnbrem@outlook.com.

 

Bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

 

REVISJON AV REGELVERKET FOR JAKTSKYTING

Regelverket for jaktskyting revideres hvert 5.år, og neste regelperiode skal gjelde for perioden 01.01-2020 – 31.12-2024.
I forbindelse med oppstart av regelrevisjonen inviteres lokallag og fylkeslag til å komme med innspill. Lokallagene sender sine innspill til sitt fylkeslag, som samordner innspillene og sender de videre til NJFF sentralt.

Forslag til nytt regelverk vil deretter bli sendt på høring før sommeren 2019. Forbundsstyrets rådgivende jaktskytterutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Regelverket vedtas av forbundsstyret.


Frist for innspill fra lokallagene til fylkeslagene: 10.februar 2019

Frist fylkeslag - NJFF sentralt: 10. mars 2019

Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i hovedsak fungerer bra. Samtidig er det også områder hvor regelverket kan bli bedre, og det er generelt behov for oppdatering.  

Aktuelle områder det ønskes synspunkter på er
Klasseinndeling
Dersom dagens klasseinndeling skulle vise seg å være det beste alternativet, er det aktuelt å la klassene stå uendret. Det er ønskelig med tilbakemelding også fra de som ønsker å beholde dagens klasseinndeling.

Premiering
Premieringsgrad/premieverdi på stevner (alle stevner unntatt NM)
(Premiering og startkontingent på NM har forbundsstyret høsten 2018 vedtatt å ta ut av regelverket, for om nødvendig å kunne justere dette årlig ved behov)

Skytegrener
Er det ønskelig å gjøre endringer i skytegrener, eller endringer i programmene (antall skudd, antall serier etc.)?

Skytestillinger
Skytestillinger og utgangsstillinger er stadig gjenstand for debatt, både i hagle- og riflegrenene. Innspill på hvordan dette bør være, eller forslag til presiseringer i regelverket ønskes det innspill på.

Generelt
Utover de nevnte temaer, er dette selvsagt en åpen innspillsrunde hvor det er anledning til komme med innspill til alle deler av regelverket. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for Nordisk jaktskyting ikke vil bli revidert i denne omgangen, da dette regelverket revideres etter samme 4-års regelperiode som benyttes i det fellesnordiske regelverket i denne grenen. Dersom den generelle delen i regelverket for jaktskyting skulle bli endret, vil dette likevel bli implementert i regelverket for Nordisk jaktskyting (fra 2020).

Regelverket som skal revideres: https://www.njff.no/jakt/Documents/NJFF%20Regelhefte%20jaktskyting%20WEB.pdf

2019 er Villaksens År!

Lakse-organisasjonene NASCO (organisasjonen for atlantisk laks) og  NPAFC (organisasjonen for stillehavslaksen) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen.

Etter ønske fra Miljødirektoratet,  har NJFF og Norske Lakseelver påtatt seg å gjennomføre arrangementer og informasjonstiltak over hele landet, der villaksen er i hovedsetet. Villaksen har opplevd en sterk tilbakegang i mange år. Derfor vil vi sette villaksen på dagsorden med positivt fortegn og spre budskapet om all gleden og aktiviteten villaksen fører med seg i det ganske land.

Viktig for mange foreninger

Mange av våre foreninger har et sterkt engasjement for laks, både gjennom å forvalte egne fiskestrekninger og i samarbeid med offentlige og private grunneiere. Og ikke minst har mange foreninger et levende og svært kompetent laksefiskemiljø.

Alle disse gode kreftene ønsker vi selvsagt å ha med oss når vi markere villaksens år. Dere kan være med på å bestemme innholdet for dette året. Kom på banen med saker og interesser som er viktige for dere. VI tenker full bredde i alt fra introduksjonsfiske, temadager/fagdager om villaksen, «åpen elv», laksefiske med tohånds fluestang eller noe helt annet.

Vi vil gjerne ha mange innspill så fort som mulig, og så vi komme tilbake til konkrete arrangement og aktiviteter det vil bli gitt arrangørstøtte til.

Har du/dere ideer, innspill eller spørsmål til Villaksens År? Ta kontakt med prosjektleder for Villaksens År, Karina Gjerde på tlf. 66792229/47640748 eller E-post: karina@njff.no

 

Prisjustering på Sportsman's Pride

Siden 2015 har det vært flere prisjusteringer fra fabrikk uten at prisene er økt for vår del. I tillegg har også kostander ved transport økt. Ut fra dette blir det en liten prisøkning fra 01.09.2018.

Medlemmer kan fortsatt kjøpe 15 kg fôr av beste kvalitet til under kr. 400.-. Samtidig har foreningen en god avanse sett i realsjon til innkjøpspris og en meget gunstig sluttpris.

Vi minner om sponsorfondet hvor foreningen kan søke om fôrpremier til sine arrangement. Varene leveres sammen med ordninær fôrleveranse.  SPONSORPAKKE NJFF_2018.docx

Ønsker foreningen å bli selger av hundefôr?

Velkomsttilbud frem til 1. september 2018. Ved bestilling av 1 pall (36 sekker assortert) får dere 6 sekker gratis i tillegg til fri frakt. Avtale fylles ut og sendes NJFF.  Avtale om kjop og omsetning av hundefor.doc

Hundefôr priser til medlemmer 1.09.2018.pdf

Hva gjør NJFF i forhold til ny personvernforordning (GDPR)?

EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Den 1. juli 2018 trer de nye reglene om hvordan vi skal håndtere personopplysninger i kraft. Reglene gjelder for alle virksomheter, organisasjoner og foreninger i EU. Det vil si at det nye regelverket også vil omfatte NJFFs medlemmer. Som medlem i en forening må man oppgi enkelte persondata. NJFF og NJFFs tilsluttede organisasjonsledd kan innhente og bruke opplysninger med utgangspunkt i «medlemsavtalen». Det vil si at når en person blir medlem i en forening/lokallag har forbundet lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger. Formålet med all behandling av personalopplysninger er ivaretakelsen av medlemsavtalen, oppfølging av medlemmet og informasjon om aktiviteter, herunder service til medlemmene. Medlemskap i NJFF innebærer at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av medlemskapet, aktiviteter, roller, verv, kurs, innkreving av medlemskontingent med mer. Forbundet skal ikke innhente andre opplysninger enn de som er relevante og nødvendige for formålet. Dersom persondata skal brukes til andre typer oppfølging som utsendelse av tilbud fra samarbeidspartnere og annet skal samtykke innhentes på forhånd.

NJFF arbeider i disse dager med retningslinjer for hvordan forbundet skal følge opp det nye regelverket,  og tilsvarende for alle våre foreninger/lokallag. Regelverket legger eksempelvis føringer for hvordan foreningene må forholde seg til personopplysninger i lokal medlemsadministrasjon. Forbundet er også i ferd med å tegne databehandleravtaler med alle våre leverandører. Nærmere informasjon om NJFFs retningslinjer og rettigheter for det enkelte medlem vil følge.

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2019. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

  1. Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
  2. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
  3. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
  4. Åpne filen i excel format
  5. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2019 = betalt medlemskap for 2019.

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.